Recent Submissions

  • Thumbnail

    การสร้างสรรค์วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ชีวิตบนถนนข้าวสาร 

    Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
    Type: Thesis
    อิศราภรณ์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
    จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสู่การผลิตวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ําคืนโดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์และผลิตวิดีโอ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตวิดีโอสารคดี ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิดีโอรูปแ ...
  • Thumbnail

    การสร้างสรรค์รายการสารคดีประวัติศาสตร์สิ่งแรกในประเทศไทย 

    Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
    Type: Thesis
    อัมพร เกียรติสูงส่ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
    จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการสารคดี ประวัติศาสตร์สิ่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการสารคดีและผู้เ ...
  • Thumbnail

    การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ 

    Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
    Type: Thesis
    อัจฉรา ถีระแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
    จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ” ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ โดยได้มีการจัดทำโครงร่างรายการ (Proposal) ขึ้นมา และได้การทำการศึกษาวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ...
  • Thumbnail

    การสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน 

    Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
    Type: Thesis
    อลิสา พิสมยรมย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
    จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชน ...
  • Thumbnail

    การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 

    Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
    Type: Thesis
    อภิสิทธิ์ แผ่เกียรติวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
    จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน” โดยนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากรายการสารคดีที่ออกอากาศในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลด้านการผลิตรายการสารคดี ภาพยนตร์สารคดี ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV