Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ "วีเดอะพีเพิล" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จิรายุ เจตพูนทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของจักรยาน บีเอ็มเอ็กซ์ “วีเดอะพีเพิล” มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้สินค้าทั่วไป โดยมีการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV