Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับ มิสเตอร์โอฟู๊ดซัพพลายเออร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ภาวิณี กังวานสกล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ “มิสเตอร์โอ ฟู๊ดซัพพลายเออร์” ซึ่งเป็นบริการจัด ส่งวัตถุดิบ และเครื่องประกอบอาหารทุกประเภท ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งในปัจจุบันมีกิจการเพียง ไม่กี่แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร ...
  • Thumbnail

   วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ตีระนา ปรีชามาตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับห้องสมุดเพื่อการ เรียนรู้กรุงเทพมหานคร (Discovery Learning Library) ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ก่อตั้งโดยกรุงเทพมหานคร เป็น ห้องสมุดแนวใหม่ที่มีความทันสมัย ...
  • Thumbnail

   โครงการรณรงค์ให้เด็กมีนิสัยรักการออม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   รวิวรรณ ชีวันโชติบัณฑิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทยมีนิสัยรักการออมตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งในที่นี้คือช่วงอายุ 6-12 ปี โดยเป็นการจัดทำโครงการรณรงค์ให้กับธนาคารออมสิน ในกระบวนการขั้นตอนการเก็บข้อมูลจึงมีทั้ง ข้อมูลเชิงปริมาณแ ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV