Now showing items 1-20 of 323

  • Thumbnail

   กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ชม กรณีศึกษา บริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ฉัตรมงคล ครองสิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 2) ศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่ว ...
  • Thumbnail

   การดัดแปลงนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์ สู่บทละครโทรทัศน์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   มณีรัตน์ ไชยทัพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดัดแปลงบทประพันธ์มาสู่บทละครโทรทัศน์ และการผลิตละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนและศึกษาการปรับเปลี่ยนบทประพ ...
  • Thumbnail

   การดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเรื่อง คลื่นเหนือน้ำ สู่บทละครโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปิยดา ภูไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเรื่องคลื่นเหนือน้ำ สู่บทละครโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง” โดยมุ่งเน้นศึกษาวิธีการ และขั้นตอนการดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเป็นบทละครโทรทัศน์ ...
  • Thumbnail

   การนำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม เปรียบเทียบระหว่าง "สาระบันเทิง" กับ "ดาราบันเทิง" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ธัญญาลักษณ์ พฤทธิประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเสนอข่าวบันเทิงของหนังสือพิมพ์รายวันเชิงประชานิยม 4 ชื่อฉบับ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวสด และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก โดย มุ่งวิเคราะห์เปรียบ ...
  • Thumbnail

   การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ และความภักดีของลูกค้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   สิริมา ชำนาญศิลป์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทสายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ของบริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาค ...
  • Thumbnail

   การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Wall Street English Thailand กรณีศึกษา โปรแกรม learn & win และ โปรแกรม student privileges 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ภาณุพล อภิวัฒนานันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของสถาบันสอนภาษา อังกฤษ Wall Street English Thailand โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาการดําเนินงาน ลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบัน 2) เพื่อศึกษาค ...
  • Thumbnail

   การผลิตภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักดับเพลิงที่มีภาวะป่วย ทางจิตจากเหตุการณ์อันตราย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฐชยา กาฬสิงห์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนการผลิตชิ้นงานในรูปแบ ภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักดับเพลิงที่มีภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์อันตรายและเพื่อสํารวจ ความคิดเห็นที่มีต่อภาพยนตร์สั้น ชื่อเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการท่องเที่ยวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   วรรณฑิกา ชูศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนในการผลิตรายการท่องเที่ยวแบบ one day trip เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งเป็นช่วงปลายของการศึกษาและช่วงเริ่มต้นทำงาน โดยมีการสัมภาษณ์เช ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการนิตยสารแฟชั่นการ mix & match สำหรับวัยรุ่นผู้หญิง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   สริยา ทองวิลาศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มี เป็นการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการผลิตรายการนิตยสารแฟชั่นการ Mix&Match สำหรับวัยรุ่นหญิง โดยศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบสำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อนำมาผลิตรายการใ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะท้อนชีวิตวัยทำงาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฏฐา ทศพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งนําไปสู่การผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะท้อนชีวิตวัยทํางาน รายการ Working Diary ในรูปแบบของรายการละครวิทยุ ความยาว 30 นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการละครวิทยุในท ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอประเพณีไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ธนวัฒน์ แสงสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อนําเสนอ ประเพณีไทย” โดยมีการแจกแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-25 ปี จํานวน 150 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จํานวน 2 ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการวาไรตี้แฟชั่นสำหรับผู้หญิง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ภานุพงศ์ ศุขแพทย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การผลิตรายการวาไรตี้แฟชั่นสำหรับผู้หญิง รายการ She’s All That ในรูปแบบของรายการความยาว 20 นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มจากการศึกษาวิเค ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะนำอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อภิสรา สุภาวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะนำอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย โดยมีการสนทนากลุ่มกับผู้ชมเป้าหมาย อายุ 20-35 ปี จำนวน 10 คน การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ผลิตและผู้ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสารคดีนำเสนอชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   มุกฐิตา ฐานธรรมกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่มีความเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งทําการสํารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศหญิงและชาย ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อภิสิทธิ์ แผ่เกียรติวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน” โดยนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากรายการสารคดีที่ออกอากาศในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลด้านการผลิตรายการสารคดี ภาพยนตร์สารคดี ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์มวยไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จุมพล อดุลกิตติพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งนําไปสู่การผลิตสารคดีโทรทัศน์มวยไทย รายการ จาวสังเวียน ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 15 นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอนการผลิต ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จิดาภา ประสานวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสารคดี และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าโอทอป ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ทำด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ชนิตา หลิวประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจ งานประดิษฐ์ทำด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทสาระบันเทิงกึ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการอาหารพื้นบ้านประจำภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติทางสื่อออนไลน์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปรัตธนันท์ รัชตธิรโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปสู่การผลิตรายการอาหารพื้นบ้านประจำภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ ในรูปแบบของรายการอาหารทางสื่อออนไลน์ ความยาว 5 นาที จำนวน 2 ตอน โดยการศึกษาได้มุ่งเ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มนักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ธันยพร บำรุง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเก่ี่ยวกับ “การผลิตรายการเพ่ื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุ่มนักศึกษาผ่านส่ื่อออนไลน์” ท่ี่มีการนําเสนอเนื้อหาอาชีพท่ี่นักศึกษาสามารถทําได้ และประสบความสําเร็จ โดยมีการสํารวจความคิดเห ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV