• Thumbnail

   ความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual โดยผสมผสานกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยสมัยราชกาลที่ 5 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นริศรา เพ็ขรเหลี่ยม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ชม โดยมุ่งเน้นที่ความพึงพอใจที่มีต่อมิวสิควิดีโอเพลงสากลรูปแบบ Conceptual โดยผสมผสานกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการผลิต พฤติกรรมการรับชมมิว ...
  • Thumbnail

   การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ณัฏธิดา เสาวนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิต เติลโฮมเบเกอรี่ โดยเป็นการศึกษามุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารภายในกรุงเทพ มหานคร สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการทำก ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นแนวตลกนำเสนอเรื่องราวของวิญญาณและความปรารถนาเรื่อง "สวย" 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นฤดม ภูธิพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะถ่ายทอดมุมมองความคิดของคนในปัจุบันที่ต้องการทำศัลยกรรมกันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้น และเพื่อความพึงพอใจในตนเองโดยมีการอ้างอิง ทฤษฎีภาพยนตร์ และเทคนิคการถ่ายทำ ...
  • Thumbnail

   การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นลินี บุญสนาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความคิดเห็น ทัศนคติหรือมุมมองเกี่ยวกับการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่าง และ นำข้อมูลที่ได้มาสรุปผล ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ความรักผ่านการเล่าเรื่องย้อนยุค เรื่อง "2525" 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ภัทริน ชัยศุภสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อจะถ่ายทอดมุมมองความรักของคนในช่วง พ.ศ. 2525 ซึ่งได้มีแรงบันดาลใจจากเรื่องราวชีวิตจริงของพ่อและแม่ โดยผู้จัดทําได้ทําการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาพยนตร์แนวรักโรแมนติก วิธีการเล่าเรื่อง ...
  • Thumbnail

   รณรงค์เพิ่มการใช้พลังทางกายในชีวิตประจำวัน 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   เฉลิมลาภ วิวัฒน์อานุภาพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้คนวัยทำงานหันมาใช้พลังทางกายในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพื่อ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพและเปลี่ยนให้การทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมนุษย์มากขึ้น โดยมี กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการบันทึกความทรงจำของความสัมพันธ์ เรื่อง "Space" 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   อมรรัตน์ หล้าพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความทรงจำที่เคยเกิดขึ้น และ จดจำในรูปแบบใหม่ที่สวยงาม ซึ่งน ำมาจากบันทึกความทรงจำเมื่อช่วงหนึ่งที่ผิดหวังจากความรัก โดยผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ ไม่ว่าจะเป็น ...
  • Thumbnail

   การรับรู้ ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชน์บัตรพีที บลูการ์ดและความภักดีของลูกค้าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   อัญณิการ์ จันทวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านบัตรพีทีที บลู การ์ด ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ์ผ่านบัตร พีทีที บลู การ์ด ของบริษัท ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความโดดเดี่ยวของคนสองวัยเรื่อง "เด็ก แก่ แดด" 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นคร ไชยศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนเรื่องราวความโดดเดี่ยว ความเหงาที่เกิดขึ้นกับคนสองคนที่อยู่ในช่วงอายุต่างกัน คือ เด็กวัยเรียนกับผู้สูงอายุ โดยผู้จัดทําได้ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะพฤติกรรมของคนสองช่วงวัย ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์ภาพยนตร์เกี่ยวกับบุคคลที่มีอาการทางจิตเรื่อง Is there are there 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ญาณิศา พงศ์ชัยไพบูลย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของผู้ที่มีอาการทางจิต ซึ่งเกิดจากการประสบเหตุการณ์ที่เลวร้ายในอดีตส่งผลให้แนวคิดและพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง โดยผู้จัดทําได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้หญิงรักผู้หญิง เรื่อง "Ordinary girl" 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สิรี สุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นงานภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งแอบนักเพื่อนสนิท ของตนเองที่เป็นผู้หญิง โดยเล่าผ่านตัวละครที่ชื่อ ริน ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งมีนิสัยพูดน้อยและเป็นคนที่เก็บ ความรู้สึกไว้ใ ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับกลไกการป้องกันตัวเองของมนุษย์ เรื่อง Waterfail 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   วันดี ตะบูนพงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมภายใต้การควบคุมของกลไก การป้องกันตัวเองภายในจิตใจเมื่อเกิดความผิดหวังจากความสูญเสีย ซึ่งอิทธิพลของกลไกนี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล โดยผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎี ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ "คิวบ์ ชูก้าร์" 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สุทธิดา วงษ์โกวิท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ Cube Sugar เพื่อ การสร้างตราสินค้า และภาพลักษณ์ตราสินค้า รวมถึงการวางแผนงานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยกา ...
  • Thumbnail

   กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ชม กรณีศึกษา บริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ฉัตรมงคล ครองสิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 2) ศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่ว ...
  • Thumbnail

   การรณรงค์ให้แพร่ภาพเด็กหายโดยใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อเด็กหายได้กลับบ้าน 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พัชรดนัย ทองนำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์โครงการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือกันติดตามเด็กหายใน ประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่อง "ติดตามคนหาย" โดยเฉพาะ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความผูกพันของผู้คนกับสถานที่ในความทรงจำเรื่อง "กระต่ายหมายจันท์" 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พาฝัน ใบโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการสรรสร้าง ภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันของผู้คนกับสถานที่ เรื่อง “กระต่ายหมายจันท์” เพื่อนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับบรรยากาศของต่างจังหวัดการปฎิ ...
  • Thumbnail

   การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาวานรบางกอก 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ศุภรดา ธวัชราภรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาวานรบางกอก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจวานรบางกอก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สถานการณ์ในปัจจุบัน กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ และความต้องการของลูกค้า ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการแอบชอบและการตัดสินใจ เรื่อง "THX" 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   อิทธิวัฒน์ ภู่บัณฑิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความรู้สึกของคนที่ต้องตัดสินใจบอกชอบ ซึ่ง พฤติกรรมที่จะนำไปสู่การตัดสินใจย่อมมีผลมาจากแรงจูงใจที่แต่ละบุคคลได้พบเจอ ทั้งนี้ผลของการตัดสินใจ นั้นอาจเป็นสิ่งที่สามาร ...
  • Thumbnail

   การผลิตวิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่น โดยใช้กล้อง Lomokono 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ปูชิตา เย็นทรวง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตวิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่น โดยใช้กล้อง Lomokino” การผลิตชิ้นงานนี้ผู้ศึกษาจะทดลองผลิตวิดีโออาร์ตโดยใช้กล้อง Lomokino โดยทำการศึกษาจากผลงานต่างๆที่ถ่ายด้วยกล้อง Lomokino ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือภาพถ่ายเมืองกรุงเทพมหานครด้วยเทคนิคอินฟราเรด 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ปริภัทร์ กิตติสันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหนังสือภาพถ่ายแสงอินฟราเรดเมืองกรุงเทพมหานคร ที่เน้นความ แปลกใหม่ของภาพถ่ายเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแสงอินฟราเรด เพื่อเผยแพร่ ความสวย งามและเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV