• Thumbnail

   แผนธุรกิจร้านเสริมสวย The Beauty Shop Salon 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   อภิรพร กิจจานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   ร้านเสริมสวยเป็นกิจการที่สามารถรองรับผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร อ้วนหรือผอม เมื่อได้เข้าร้านเสริมสวยแล้วก็จะทำให้ดูดีได้เช่นกัน และอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างรายได้ ที่ดีให้กับผู้ประกอบการ ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจร้านไอศกรีม Belle yoghurt Ice cream 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ศักรินทร์ วิทยกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   จากความชื่นชอบและความสนใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ประกอบกับมีความใฝ่ฝันอยากจะมีธุรกิจขนาดเล็กเป็นของตนเอง รวมทั้งมองเห็นโอกาสทางธุรกิจนั่นคือ สังคมโลกมีแนวโน้มเรื่องการคำนึงถึงสุขภาพกันมากขึ้น ( Health Conscious ...
  • Thumbnail

   ทัศนคติค่านิยมและการเห็นคุณค่าในตนเองที่สัมพันธ์ต่อการไม่สูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับปริญญาตรีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   กุลนารี ธีระพิบูลย์; ปิยะพร อินทโฉม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทัศนคติ ค่านิยม และการเห็นคุณค่าในตนเอง ที่สัมพันธ์ต่อการไม่สูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรในระดับปริญญาตรี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน 420 ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ ร้าน Fruit-Fresh Milk 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ศุจินทรา หะยากรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ร้าน Fruil-Fresh Milk เริ่มก่อตั้งกิจการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ด้วยเงินลงทุนประมาณ 500,000 บาท โดยขอตั้งขึ้นในลักษณะกิจการเจ้าของคนเดียว ซึ่งจะทำการเช่าพื้นที่ขายสินค้าภายในอาคาร ธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม โดยทางร้าน ...
  • Thumbnail

   ผลกระทบของวันและเดือนต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   โสภิตา ฉิมสะอาด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของวันและเดือนที่มีต่ออัตราผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ โดยใช้ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันประกอบด้วย SET(ประเทศไทย) STI (ประเทศสิงคโปร์) ...
  • Thumbnail

   การศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาร์ทีเมียของร้านค้าปลีกในเขตกรุงเทพมหานคร 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ฤทัยรัตน์ กลิ่นมาลัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยนี้ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาร์ทีเมีย โดยใช้วิธีการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 ล้านเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเค ...
  • Thumbnail

   การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พิมลมาศ ไชยนุรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 355 คน ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของธุรกิจค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยวิธี Balanced scorecard 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   อนันต์ สู่เสรีดำรง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ศึกษาปัจจัยที่มีต่อประสิทธิผลธุรกิจค้าปลีกและประเมินประสิทธิผลธุรกิจค้าปลีกในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ขนาดตัวอย่างจำนวน 420 ราย แบ่งเป็น ตำบลหัวหิน ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลความมั่นคงของธนาคารพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ.2550 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สุฑามาส กังวาลสงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์ปัจจัย ความมั่นคงของธนาคาร พาณิชย์ในประเทศไทย ประจำปี 2550 โดยใช้ข้อมูลธนาคารจำนวน 14 ธนาคาร จากอัตราส่วนทางการเงิน 11 ตัวแปร จากการวิเคราะห์ Camel ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยข้อมูลค ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจไข่เค็มสมุนไพรพฤกษา 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   แววดาว แผนสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ธุรกิจไข่เค็มสมุนไพรพฤกษาเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารที่มีมาอย่างยาวนานเหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกว ...
  • Thumbnail

   ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกเวลาด้วยตนเอง 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   กัลยา พ่วงไป (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกเวลาด้วยตนเองและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกเวลาด้วยตนเองของนักศึกษาที่มีเพศชั้นปีที่ศึกษาสาขา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม : กรณีศึกษาครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พุทธพร ภักดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมของครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามในการสัมภาษณ์โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงคือ ครูโรงเรียนศรีสวั ...
  • Thumbnail

   พฤติกรรมการเล่นการพนันของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   บวรวิทย์ คชรินทร์. (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นการพนันของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะนักศึกษาที่เล่นการพนัน จำนวนทั้งสิ้น 331 คน ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายในท้องถิ่น : กรณีศึกษาหน่วยงานตรวจสอบภายในท้องถิ่นภาคตะวันตก 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   มนนิศา ลิ้มอิ่ม; วรพรรณ กลั่นเอม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ภายใต้กรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ( Enterprise risk Management : ERM ) ตามกรอบแนวคิดของ COSO ( Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) การวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ง ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจร้านขนมไทยประยุกต์ Sweet Home 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   วนัสนันท์ ช่วงชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   บทสรุปผู้บริหาร ปัจจุบันคนไทยมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ต้องการความเร่งรีบมากขึ้น เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันจึงหมดไปกับการทำงานและการพักผ่อนบวกกับความชอบรับประทานขนมไทย ของทางบ้าน ผู้ประกอบการจึงเล็งเห็นช่องทางในการดำเนินธุรกิจร้าน ...
  • Thumbnail

   การประกอบอาชีพทำสวนยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   รัชนี ไชยดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาถึง การประกอบอาชีพทำสวนยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขต ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า 1. เกษตรกรชาวสวนยา ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจร้านเสื้อ Hand's kids 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ศิริรัตน์ จึงขจรเกียรติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ร้าน Hand's Kids การเริ่มดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2552 โดยผลิตภัณฑ์ของทางร้านจะเป็นเสื้อทำมือภายใต้ชื่อแบรนด์ Hand's Kids ซึ่งตัวสินค้าจะทำให้ผู้บริโภคสกรีน ( เป็นระบบการพิมพ์ที่ใช้หลักการปาดสีหรือหมึกพิมพ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาปัจจัยที่กำหนดการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของประเทศไทยในปัจจุบัน 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ขิมฑิดา ชำนิศาสตร์; จันทิมา ตาลเชื้อ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ของประเทศไทยในปัจจุบัน ข้อมูลที่ศึกษาเป็นข้อมูลรายเดือนระหว่างปี 2548 ถึง 2540 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษามี 4 ปัจจัย ประกอบด้วย ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำการสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานองค์การภาครัฐแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นริศรา จะงาม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผู้นำการสนับสนุนทางสังคม และพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานองค์การภาครัฐแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้าจากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ศุทธินี มุสิกเจียรนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรักษาสิวฝ้าจากคลินิกเวชกรรมโรคผิวหนัง ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลกระทบระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผล ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV