ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  EVALUATION OF THE USE OF WI-FI PROBES TO CREATE A HUMAN DETECTION SYSTEM 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Prapas SARASALIN; ประภาส สาระศาลิน; sirak kaewjamnong; สิรักข์ แก้วจำนงค์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 1/7/2022)
  There are many places of interests that do not have information on the number of people visiting, leaving, and the amount of time they stayed for. In Thailand, there are over 5,000 registered historical sites, many of which ...
 • Thumbnail

  Software for Sharpness Adjustment of Licence Plate on Moving Vehicle 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Ratchapol THONGSUPAPHOL; รัชพล ทองศุภผล; pinyo taeprasartsiit; ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 1/7/2022)
  This independent research aims to sharpen the image of a moving vehicle license plate. Using images extracted from videos recorded from different types of devices or video files which is blurry due to recording or the focus ...
 • Thumbnail

  A hybird approach for pali compounds splitting using deep learning and rule base 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Klangjai TAMMANAM; กลางใจ ธรรมนาม; nuttachot promrit; ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 26/11/2021)
 • Thumbnail

  Development of cloud Resources Access Management Systems 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Ajchariya SAEUNG; อัจฉริยา แซ่อึ๊ง; Panjai Tantatsanawong; ปานใจ ธารทัศนวงศ์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 12/7/2019)
  This research has developed a resource access management system on cloud computing. The objective of this research is this study and develop an authentication system for resource access management system on cloud computing ...
 • Thumbnail

  Prototype Development of Complex Network Analytic System using Big Data 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Information Technology and Digital Innovation / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Somkiat DONTONGDANG; สมเกียรติ ดอนทองแดง; Panjai tantatsanawong; ปานใจ ธารทัศนวงศ์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 10/7/2020)
  Nowadays, DDoS attacks cause much damage in the network system. The organization’s network system has a large number of users in which the heavy usage will be a great impact on the complex network system. Concerning an ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV