กำลังแสดงชิ้นงาน 1-5 จาก 181

  • Thumbnail

   การประมวลผลแบบขนานของลิงค์เดต้าบนสถาปัตยกรรมแบบหลายแกน 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Computer and Information Science / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชิดชนก โชคสุชาติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-06)
   ในปัจจุบันเว็บเชิงความหมายได้ใช้รูปแบบข้อมูลอาร์ดีเอฟ (Resource Description Framework) ที่กำหนดโดยองค์กร W3C เป็นเมตาเดต้าสำหรับเก็บ เผยแพร่และเชื่อมข้อมูลระหว่างกันด้วยเทคโนโลยีลิงค์เดต้า ลักษณะของอาร์ดีเอฟมีหลายแบบตามการใช้งาน ...
  • Thumbnail

   Locating the eye's pupil center through deep learning using multiscale and non-linearity convolutional regression 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พิชชาภา เลิศศิรวรเมธ (Silpakorn University, 2/7/2021)
   Pupil detection has been of wide interest as it can be utilized in numerous applications, such as human-computer interaction and medical diagnosis. However, the recently proposed methods to locate the pupil rely on laboratory ...
  • Thumbnail

   Wound-Region Segmentation from Image by Using Deep Learning and Various Data Augmentation Methods 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นันทิพัฒน์ พลบดี (Silpakorn University, 12/7/2019)
   Chronic wound segmentation is an essential task for evaluating wound and its healing progress. However,  accuracy of wound size measurement depends on expertise of the measurer. The measurement result may be significantly ...
  • Thumbnail

   Color Data Augmentation through Learning Color-Mapping Parameters between Cameras 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชนะไชย พุทธรักษา (Silpakorn University, 12/7/2019)
   In order to achieve a more accurate deep learning model, we need large amount of data. For imaging application, color data augmentation is usually required. Color jittering is a common current practice for such augmentation ...
  • Thumbnail

   The Extraction of Beautiful Sound Patterns from Sunthorn Phu's Poem using Machine Learning Technique and Visualization  

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ภัทรกร สุขสงวน (Silpakorn University, 18/6/2021)
   The melodious poems  have been written from the distinctive features of poetry or based on the typical style of each country. Especially, Thai poems which composed by the use of specific forming, such as Internal Rhyme to ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV