ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง “ก็คนมันหิว” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  จัตุพงศ์ ฟองสมุทร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมสั้น 2 มิติ ที่มีความยาว ประมาณ 3 นาที มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแย่งของกินกันในช่วงเวลาที่ของกินขาดแคลน ตัวเอกต้อง อดทนและพยายามเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการโครงการจุลน ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาสคริปต์สําหรับแปลงเชดเดอร์ 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  อิษฎา สมนาค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับแก้ปัญหาการสูญเสียเวลาและ ทรัพยากรให้กับการแปลง Surface Shaders ให้ได้ผลลัพธ์เช่นเดิม และเพื่อศึกษาการทํางานของ Render Plug-ins ต่าง ๆ โดยนําความรู้เรื่องโปรแกรม ...
 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 2 มิติ เรื่อง “คาโกหกสีขาว” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  อินทิรา ศิลาโภชน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอแอนิเมชันเรื่องสั้น 2 มิติ เรื่องคําโกหกจาก เหตุการณ์ในอดีตโดยใช้เทคนิควาด Frame by Frame มีความยาวประมาณ 4 นาที ดําเนินเรื่องผ่าน ตัวละคร 2 คน ได้แก่ อบิเกล สาวน้อยผู้มีพลังในกา ...
 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 2 มิติ เรื่อง “ฮันเตอร์” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  หิรัญญกร นาคโปร่ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนําเสนอผลงานภาพยนต์แอนิเมชั่นสองมิติเรื่องHunter (ฮันเตอร์) เป็นเรื่องราวของการไล่ล่ากันระว่างผู้ล่าและผู้ถูกล่า โดยมีรูปแบบเป็นการวาด แบบเฟรมบายเฟรม ถ่ายถอดออกมาเป็นเรื่องของกลุ่ม ...
 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง “ไม่วิ่งก็ซี้” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ดลนัย สันทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อคิดในเรื่องการเขาใจ ยอมรับ และรู้คุณค่าในตัวเอง และเพื่อเรียนรู้ ค้นคว้าหาเทคนิคที่เกี่ยวของกับการทํางาน ฝึกฝน พัฒนาทักษะกระบวนการ เรียนรูและการทํางานเพิ่มเติม อีกทั้งผู้ชมได้รับค ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV