Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  เว็บไซต์ – แอปพลิเคชันจองการใช้บริการตัดผมแฟชั่นชายสไตล์วินเทจและ ตัดผมบริจาคแบบเดลิเวอรี่ (แฮร์เนท เดลิเวอรี่) 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  Type: Article
  เกตุวลี ลือคำหาร; พิจักษณ์ แต้วัฒนา; มันตรินี การะเกตุ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการจองการใช้บริการร้านตัดผมแฟชั่นชาย สไตล์วินเทจและร้านตัดผมบริจาคควบคู่กับการช่วยเหลือสังคมโดยมีแนวคิดมาจากพฤติกรรมที่ เปลี่ยนไปในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ...
 • Thumbnail

  เว็บแอปพลิเคชัน Childerly หาพี่เลี้ยงเด็กและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  Type: Article
  เกตุสุดา บัวกันหา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  ปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยประกอบกันเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ผลักดันให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนต้องออกไปนอกบ้าน และมักประสบปัญหาขาดแคลนคนเลี้ยงดู ลูก จําเป็นต้องฝากเลี้ยงยังสถานรับเลี้ยงหรือจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลถึงบ้าน ...
 • Thumbnail

  แพลตฟอร์มการโฆษณาแบบเคลื่อนที่ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  Type: Thesis
  เกียรติศักดิ์ ทองคง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโฆษณาแบบเคลื่อนที่ โดยจากเดิม ส่วนใหญ่การโฆษณาแบบเคลื่อนจะโฆษณาเฉพาะบนรถประจําทางทางเราเห็นโอกาศนี้การโฆษณา ของเราจะเป็นการโฆษณาผ่านรถยนต์หรือรถแท็กซี่ทั่วไปทําให ...
 • Thumbnail

  เว็บไซต์หารถรับสัตว์เลี้ยง 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
  Type: Article
  กมล ศรีชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  โครงการจุลนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นมาเพื่อ เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายและการ จัดการรายการสินค้าของทางร้านและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในระบบออนไลน์ เพื่อให้มี รูปแบบที่ง่ายและอํานวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ...
 • Thumbnail

  การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ของคนต่างช่วงวัยในครอบครัว 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
  Type: Thesis
  กิตติพศ ขุนทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตและผลิตภาพยนตร์สั้นที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ของคนต่างช่วงวัยในครอบครัว 2) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของ กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับปัญหา ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV