Now showing items 21-40 of 286

  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟชั่นวินเทจสำหรับวัยรุ่น 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   สุภาวดี ฉิมไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบสาระบันเทิง เกี่ยวกับแฟชั่นวินเทจสําหรับวัยรุ่น โดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบสํารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตสื่อรายการแฟชั่นทางโทรทัศน์ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ธนเศรษฐ์ สุมาลย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปสู่การผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับนักแต่งรถมือใหม่ รายการ คลับโร้ด (Club Road) ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 15 นาที โดยผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอน ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พัลลีพร จันทร์สนิท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างสรรค์รายการการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   บุษกร จินดาโลด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งนำไปสู่การผลิตรายการโทรทัศน์ ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ รายการ แฟทชั่นนิสต้า (Fatshionista) ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 15 นาที โดยการศึกษ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   เณริกา สำอางสอาด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ โดยมีเนื้อหาเพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็นผู้หญิงรู้จักนําของเหลือใช้ท่ี่มีอยู่ มาสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ขอ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดีไอวาย (D.I.Y) สำหรับสัตว์เลี้ยง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จิตราภรณ์ เหลืองสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งนำไปสู่การการผลิตรายการโทรทัศน์แฟชั่นดี ไอวาย (D.I.Y) สำหรับสัตว์เลี้ยง รายการ Do it your pets ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 20 นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตร ...
  • Thumbnail

   การผลิตวิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่น โดยใช้กล้อง Lomokono 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปูชิตา เย็นทรวง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตวิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่น โดยใช้กล้อง Lomokino” การผลิตชิ้นงานนี้ผู้ศึกษาจะทดลองผลิตวิดีโออาร์ตโดยใช้กล้อง Lomokino โดยทำการศึกษาจากผลงานต่างๆที่ถ่ายด้วยกล้อง Lomokino ...
  • Thumbnail

   การผลิตวิดีโอแฟชั่น กรณีศึกษา street fashion 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฐพร สุรชาติชูพงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งนําไปสู่การผลิตวิดีโอแฟชั่น กรณีศึกษา street fashion The street fashion ในรูปแบบของวิดีโอออนไลน์ ความยาว 10 นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตวิดีโอในทุกขั้นตอนการผลิต ...
  • Thumbnail

   การผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ชลธิชา จำบุญมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงราย ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยได้ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลในการผลิตวีดิทัศน์ด้วย การสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้ ...
  • Thumbnail

   การผลิตวีดีทัศน์นำเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปริญญ์ ศุภสินสาธิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตวีดีทัศน์นำเสนอมหาวิทยาลัยศิลปากร” โดยมีการสนทนากลุ่มกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 5 คน มีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีความเข้าใจในตัวมหาวิทยาลัยศิลปากร ...
  • Thumbnail

   การผลิตสารคดีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   วรัชชา ซื่อตรง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตสารคดีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” รายการ WANDERER สารคดีท่องเที่ยวที่นําเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในประเทศไทย ผ่านวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ ในสถานที่ท่องเที่ยว ...
  • Thumbnail

   การผลิตสารคดีศิลปะข้างถนนในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   บุญญิสา มิ่งขวัญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสารคดีศิลปะข้างถนนในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตงานสารคดี ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศิลปะข้างถนนโดยเฉพาะ และผู้ที่มีประสบการณ์ใ ...
  • Thumbnail

   การผลิตสารคดีสะท้อนพฤติกรรมการเสพติดโซเชียลมีเดียของวัยรุ่น 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปริสุทธิ นารายณ์ประสิทธิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตสารคดีสะท้อนพฤติกรรมการเสพติดโซเชียลมีเดียของวัยรุ่น” โดยนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากรายการต่างๆที่รณรงค์การใช้การใช้โซเชียลมีเดีย รวมทั้งข้อมูลด้านการผลิตรายการสารคดี ภาพยนตร์สารคดี ...
  • Thumbnail

   การผลิตสารคดีสั้นเรื่องชีวประวัติเทฟปกรณัมโดยใช้กราฟิกในการเล่าเรื่อง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฐติพงษ์ บุญพ่วง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตรายการสารคดีสั้นอีกรูปแบบ ที่ใช้ภาพวาดหรือภาพกราฟิกในการเล่าเรื่อง โดยไม่มีภาพที่ถ่ายจริง สถานที่จริงอยู่ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลอง การผลิตสารคดีรูปแบบใหม่ที่สามารถนำเสนอเรื่อ ...
  • Thumbnail

   การผลิตสารคดีแนะนำกีฬาประเภทการแสดง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ดีลญา สถาปนุกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสารคดีแนะนำกีฬาประเภทการแสดง โดยผ่านการสัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ในการผลิตสารคดีและรายการเกี่ยวกับกีฬา และจากผู้มีประสบการณ์ทางด้านกีฬาประเภทการแสดง รวมถึงการเก็บรว ...
  • Thumbnail

   การผลิตสารคดีโทรทัศน์บอกเล่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ธิติยา จินดากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในเรื่องวิถีชีวิตและ พิธีกรรมในรูปแบบสารคดีโทรทัศน์ เพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ และเกิดความเข้าใจ คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนเก็บรวมบรวมข้อมูลจากสื่อส ...
  • Thumbnail

   การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อัจฉรา ถีระแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ” ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ โดยได้มีการจัดทำโครงร่างรายการ (Proposal) ขึ้นมา และได้การทำการศึกษาวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ...
  • Thumbnail

   การรณรงค์ให้แพร่ภาพเด็กหายโดยใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อเด็กหายได้กลับบ้าน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พัชรดนัย ทองนำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์โครงการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือกันติดตามเด็กหายใน ประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่อง "ติดตามคนหาย" โดยเฉพาะ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที ...
  • Thumbnail

   การรับรู้ ความพึงพอใจถึงสิทธิประโยชน์บัตรพีที บลูการ์ดและความภักดีของลูกค้าบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อัญณิการ์ จันทวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านบัตรพีทีที บลู การ์ด ของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารลูกคาสัมพันธ์ผ่านบัตร พีทีที บลู การ์ด ของบริษัท ...
  • Thumbnail

   การรีแบรนด์ร้านข้าวหลามแม่นิยม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ชนัญชิดา มากทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การรีแบรนด์ร้านข้าวหลามแม่นิยม ซึ่งเป็นร้านข้าวหลามเก่าแก่ ของจังหวัดชลบุรี อันเนื่องมาจาก ผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาของกิจการข้าวหลามหนองมน ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อ ประจำตลาดหนองมน ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV