ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Department of Statistics [45]

  ภาควิชาสถิติ / สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • Department of Biology [61]

  ภาควิชาชีววิทยา / สาขาวิชาชีววิทยา
 • Department of Chemistry [86]

  ภาควิชาเคมี/สาขาวิชาเคมี / สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ / สาขาวิชาเคมีศึกษา / สาขาวิชาเคมีชีวอินทรีย์ / สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
 • Department of Computing [181]

  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
 • Department of Environment Science [153]

  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • Department of Mathematics [144]

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • Department of Micro Biology [22]

  ภาควิชาจุลชีววิทยา / สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • Department of Physics [107]

  ภาควิชาฟิสิกส์ / สาขาวิชาฟิสิกส์
 • Program of Forensic Science [269]

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
 • Program of Forensic Science and Criminal Justice [10]

  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  DESIGN AND SYNTHESIS OF VISIBLE AND NEAR-INFRARED FLUORESCENCE SENSORS FOR HEAVY METAL IONS SENSING AND APPLICATION AS A STRIP TEST USING ELECTROSPINNING TECHNIQUE 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Chemistry / ดุษฎีนิพนธ์ - เคมี
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Nirumon CHAILEK; นิฤมล ใจเหล็ก; Nantanit Wanichacheva; นันทนิตย์ วานิชาชีวะ; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 1/7/2022)
  Two new fluorescence sensors were designed and synthesized. For the detection of Cu2+ using cyanine derivative offered the emission in the near-infrared (NIR) regions and the detection of Hg2+ using [5]helicene derivative ...
 • Thumbnail

  DESIGN AND SYNTHESIS OF VISIBLE AND NEAR INFRARED FLUORESCENCE COMPOUNDS FOR HEAVY METALS SENSING AND PETROLEUM LABELING APPLICATIONS  

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Chemistry / ดุษฎีนิพนธ์ - เคมี
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Nirawit KAEWNOK; นิรวิทธ์ แก้วนก; Nantanit Wanichacheva; นันทนิตย์ วานิชาชีวะ; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 1/7/2022)
  In this thesis, five fluorescence compounds were designed and synthesized for heavy metal ions sensing and petroleum marker applications. The mercury sensor (S1) consisted of thioamide-[5]helicene appended with Schiff ...
 • Thumbnail

  EVALUATION OF THE USE OF WI-FI PROBES TO CREATE A HUMAN DETECTION SYSTEM 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Prapas SARASALIN; ประภาส สาระศาลิน; sirak kaewjamnong; สิรักข์ แก้วจำนงค์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 1/7/2022)
  There are many places of interests that do not have information on the number of people visiting, leaving, and the amount of time they stayed for. In Thailand, there are over 5,000 registered historical sites, many of which ...
 • Thumbnail

  Analysis of sunscreens by Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) technique for forensic investigations. 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Forensic Science / วิทยานิพนธ์ – นิติวิทยาศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Kanyarat NILTO; กัญญารัตน์ นิลโต; Orathai Kheawpum; อรทัย เขียวพุ่ม; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 1/7/2022)
  Sunscreens is one of the most widely used cosmetic among the female population. Traces of sunscreens may be found on various alternative surfaces in the crime scene. Identification of traces of sunscreen stain collected ...
 • Thumbnail

  PHYTOCHEMICAL SCREENING, ANTIOXIDANT AND PURIFICATION COMPOUND OF CANNABIS FOR FORENSIC SCIENCE 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Forensic Science / วิทยานิพนธ์ – นิติวิทยาศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Sumita NIYOMDECHA; สุมิตา นิยมเดชา; Muhammad Niyomdecha; มูฮำหมัด นิยมเดชา; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 1/7/2022)
  The objectives of this research were to study of phytochemicals and antioxidant activity of cannabis crude extract. The results showed that the following phytochemicals were found in cannabis crude extracts: Terpenoids ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV