ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Architectural Heritage Management and Tourism (International Program) [331]

  สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • Data Related to Publications [0]

  สิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยคณะวิชา
 • Department of Architectural Technology [97]

  ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
 • Department of Architecture [318]

  ภาควิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
 • Department of Arts and related fields [190]

  ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย/สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • Department of Urban Design and Planning [257]

  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง/สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม/สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  THE CONCEPT OF PLACE IN VERNACULAR ARCHITECTURE CASE STUDY: THE SETTLEMENT AND HOUSES IN TAI YAI AND TAI DAM GROUPS 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Vernacular Architecture / ดุษฎีนิพนธ์ - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
  ประเภทผลงาน: Thesis
  อดิศร ศรีเสาวนันท์ (Silpakorn University, 12/7/2019)
  This thesis studies on the concept of place in vernacular architecture that belongs to Tai group. The objective is to study and analyze theory of place as a postmodern concept that derives from the western context in order ...
 • Thumbnail

  Warehouse Planning Program 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Computer-aided Architectural Design / วิทยานิพนธ์ - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
  ประเภทผลงาน: Independent Study
  วัชราวุธ เจนเรือ (Silpakorn University, 18/6/2021)
  This independent study in warehouse planning program design aims to develop the current working systems of the consulting and industrial architectural design firms where the researcher works. To be able to solve the main ...
 • Thumbnail

  The Grand Royal Barge Procession Museum 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  จิรายุ ทวีเผ่าภาคิน (Silpakorn University, 10/7/2020)
  Rattanakosin is a valuable and important area in the history, archeology, fine arts, architecture and beautiful Thai culture. The development of the area, responding to the current utility along with the preservation and ...
 • Thumbnail

  การออกแบบผังเมืองสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ.2475-2487) : ลพบุรี,สระบุรี และเพชรบูรณ์ 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณัฐฐานิตย์ คะเชนทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-02)
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการการออกแบบผังเมืองในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในด้านของนโยบายและการออกแบบผังเมือง โดยศึกษาถึงอิทธิพลที่ส่งผลต่อการออกแบบผังและผลสะท้อนที่มีต่อผู้คนในสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยรวม ...
 • Thumbnail

  A study of urban expansion pattern of regional university town: A case study of the urban communities surrounding the new campus of Mahasarakham University. 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Urban and Environmental Planning / วิทยานิพนธ์ - การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ชลธิชา คำบับภา (Silpakorn University, 29/11/2019)
  The purpose of this research is to study the changes in the physical spatial elements of communities surrounding a regional University. The physical and spatial elements include land use, building use, and transportation ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV