กำลังแสดงชิ้นงาน 1-5 จาก 1193

  • Thumbnail

   THE CONCEPT OF PLACE IN VERNACULAR ARCHITECTURE CASE STUDY: THE SETTLEMENT AND HOUSES IN TAI YAI AND TAI DAM GROUPS 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Vernacular Architecture / ดุษฎีนิพนธ์ - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
   ประเภทผลงาน: Thesis
   อดิศร ศรีเสาวนันท์ (Silpakorn University, 12/7/2019)
   This thesis studies on the concept of place in vernacular architecture that belongs to Tai group. The objective is to study and analyze theory of place as a postmodern concept that derives from the western context in order ...
  • Thumbnail

   Warehouse Planning Program 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Computer-aided Architectural Design / วิทยานิพนธ์ - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
   ประเภทผลงาน: Independent Study
   วัชราวุธ เจนเรือ (Silpakorn University, 18/6/2021)
   This independent study in warehouse planning program design aims to develop the current working systems of the consulting and industrial architectural design firms where the researcher works. To be able to solve the main ...
  • Thumbnail

   The Grand Royal Barge Procession Museum 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   จิรายุ ทวีเผ่าภาคิน (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Rattanakosin is a valuable and important area in the history, archeology, fine arts, architecture and beautiful Thai culture. The development of the area, responding to the current utility along with the preservation and ...
  • Thumbnail

   การออกแบบผังเมืองสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ.2475-2487) : ลพบุรี,สระบุรี และเพชรบูรณ์ 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ณัฐฐานิตย์ คะเชนทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-02)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการการออกแบบผังเมืองในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในด้านของนโยบายและการออกแบบผังเมือง โดยศึกษาถึงอิทธิพลที่ส่งผลต่อการออกแบบผังและผลสะท้อนที่มีต่อผู้คนในสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยรวม ...
  • Thumbnail

   A study of urban expansion pattern of regional university town: A case study of the urban communities surrounding the new campus of Mahasarakham University. 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Urban and Environmental Planning / วิทยานิพนธ์ - การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชลธิชา คำบับภา (Silpakorn University, 29/11/2019)
   The purpose of this research is to study the changes in the physical spatial elements of communities surrounding a regional University. The physical and spatial elements include land use, building use, and transportation ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV