Now showing items 1-20 of 26

  • Thumbnail

   การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย: บทเรียนจากผลการประเมินในสามเมืองสมุทร 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   สิงหนาท แสงสีหนาท; เหมือนแก้ว จารุดุล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
   เนื่องด้วยการเคหะแห่งชาติมีความมุ่งหมายให้ท้องถิ่นรับมอบภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/ ...
  • Thumbnail

   การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์; Nattawut Preyawanit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013-09)
   ถนนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นชุมชนเมือง ถนนไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางสัญจรตาม คำนิยามพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางสังคมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย การพบปะ การสันทนาการ หรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง ...
  • Thumbnail

   การทำความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวการอนุรักษ์ อาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   พีรยา บุญประสงค์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
   ขั้นตอนการทำความเข้าใจอาคาร เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ ทั้งประเภทอาคารที่ยังคงการใช้งานและอาคารที่ถูกทิ้งร้าง เป็นการศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพทั้งร ...
  • Thumbnail

   การประเมินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในสามเมืองสมุทร 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   กำธร กุลชล; สิงหนาท แสงสีหนาท; Kamthorn Kulachol; Singhanat Sangsehanat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
   งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากการเคหะแห่งชาติ เพื่อทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดทำแผน พัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในสามจังหวัดปากอ่าวไทย ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลำดับ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   สิริเดช วังกรานต์; Siridate Wangkran (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2016-01)
   บทความนี้มีสมมติฐานว่าวิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ในบริเวณภาคกลางของไทยที่ชนชั้นนำสร้างหรือปฏิสังขรณ์นั้นมีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เฉพาะตัว โดยใช้วิธีการสืบสวนความหมายของวิหารพระนอน, คติ ...
  • Thumbnail

   การศึกษานำร่ององค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อบ้าน สำเร็จรูปเพื่อผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

   Collection: Article - Architectural Technology / บทความทางวิชาการ - เทคนิคสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก; Panita Wongmahadlek (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
  • Thumbnail

   การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   ปองพล ยาศรี; Pongpon Yasri (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามแบ่งการศึกษาตามลักษณะของชุดระบบโครงสร้าง ได้แก่ ระบบโครงสร้างตัวอาคาร ประกอบไปด้วย เสา พื้น ฝาผนัง หน้าต่าง ประตู องค์ประกอบประดับตกแต่ง และระบบโครงสร้างหลังคา ...
  • Thumbnail

   การออกแบบและประยุกต์ผนังวัสดุแผ่นประกับโฟมเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 

   Collection: Article - Architectural Technology / บทความทางวิชาการ - เทคนิคสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   จรัญพัฒน์ ภูวนันท์; Charunpat Puvanant (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   ผลิตภัณฑ์ผนังวัสดุแผ่นประกบโฟมในท้องตลาด ควรได้รับการออกแบบ หรือปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับประเภทอาคาร และสภาพอากาศในประเทศไทย จำเป็นที่สถาปนิกผู้ออกแบบอาคารและผลิตภัณฑ์ (Product architect) จะต้องศึกษาเลือก และประยุกต์ใช ...
  • Thumbnail

   การแสดงออกของพื้นที่กึ่งสาธารณะหน้าตึกแถว: กรณีศึกษาย่านแพร่งภูธร 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   พบสุข ทัดทอง; อภิรดี เกษมศุข; พิมลศิริ ประจงสาร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
   บทความนี้มุ่งสร้างเครื่องมืออ่านการครอบครองพื้นที่ เพื่อใช้ทำความเข้าใจการแสดงออกของพื้นที่กึ่งสาธารณะในหน้าตึกแถว ที่มีความซับซ้อนของการใช้งานพื้นที่และการถือสิทธิในการครอบครองพื้นที่ที่ต่างไปจากทฤษฎีพื้นที่กึ่งสาธารณะ ...
  • Thumbnail

   คฤหาสน์นัตตุโกตไตเศรษฐี ทมิฬนาฑู -- อินเดีย 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   โชติมา จตุรวงค์; อนุวิทย์ เจริญศุภกุล; Chotima Chaturawong; Anuvit Charernsupakul (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   คำว่า เศรษฐี ภาษาสันสกฤตมาจากรากศัพท์ เศรษฐะ ที่แปลว่า ดีเลิศ และเป็นที่มาของคำว่า เฉตเตีย หรือ เฉตตี หรือ เสตตี ที่เป็นชื่อตำแหน่งพ่อค้า ใช้โดยคนหลายกลุ่มในประเทศอินเดีย บทความนี้เน้นที่สถาปัตยกรรมคฤหาสน์ของนัตตุโกตไตเฉตเตีย ...
  • Thumbnail

   บ้านพักอาศัยพื้นถิ่นในชุมชนริมน้ำภาคกลางของประเทศไทยกับความสามารถในการรับมือกับน้ำท่วมในปัจจุบัน 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   ประติมา นิ่มเสมอ; ธารฺณี รามสูต; Pratima Nimsamer; Tharinee Ramasoot (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   บทความนี้นำเสนอการศึกษาพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นรูปแบบต่างๆ ในชุมชนริมน้ำ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผลกระทบของน้ำท่วมต่อบ้านเหล่านั้น รวมทั้งความสามารถในการรับมือกับน้ำท่วม ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้มีน้ำท่วมเกิดขึ้นทั ...
  • Thumbnail

   ผังเมืองสุโขทัยและวัฒนธรรมการปลูกตาล 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   โชติมา จตุรวงค์; Chotima Chaturawong (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2017-01)
   ลักษณะผังเมืองโบราณสุโขทัยประมวลได้จากจารึกพ่อขุนรามคำแหงอายุ พ.ศ. 1835 ที่เมื่อแรกสร้างรับอิทธิพลทั้งจากเขมรและมอญ ผังเมืองโบราณสุโขทัยที่สร้างในสมัยพ่อขุนศรีนาวนำถม มีลักษณะคล้ายผังเมืองเขมรในxระเทศไทยและในประเทศกัมพูชา ...
  • Thumbnail

   ระบบพื้นที่ของอาคารบ้านทรงตะวันตกและการระบายอากาศจากการใช้งานในอดีตและปัจจุบัน กรณีศึกษา : บ้านไกรจิตติ บ้านผ่านฟ้า และบ้านพระอาทิตย์ 

   Collection: Article - Architecture / บทความทางวิชาการ - สถาปัตยกรรม
   Type: Article
   สุคตยุติ จารุนุช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019-03-04)
   บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการทดลองเพื่อหาพื้นที่หลักที่ส่งผลต่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของอาคารประเภทบ้านพักอาศัย และเป็นการทดลองในการหาเครื่องมือเพื่อทำความเข้าใจกระบวนการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในอาคาร ...
  • Thumbnail

   รูปทรง และการจัดวางที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ : บ้านแปน เมืองนุน สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

   Collection: Article - Architecture / บทความทางวิชาการ - สถาปัตยกรรม
   Type: Article
   เกรียงไกร เกิดศิริ; ธนิก หมื่นคำวัง; Kreangkrai Kirdsiri; Thanick Muenkhamwang (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-01)
   บทความนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบแผนของเรือน การจำแนกประเภทของเรือน ลักษณะความสัมพันธ์พื้นที่ใช้สอยของเรือน และศึกษาถึงพัฒนาการของเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ ซึ่งในประเด็นศึกษาดังกล่าวเกิดมาจากแนวความคิด ...
  • Thumbnail

   วิธีการจำลองสภาพความชื้นของวัสดุกรอบอาคาร ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับจำลอง 

   Collection: Article - Architectural Technology / บทความทางวิชาการ - เทคนิคสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   ปรีชญา มหัทธนทวี; ทยากร จารุชัยมนตรี; Prechaya Mahattanatawe; Tayagorn Charuchaimontri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
   บทความนี้ได้นำเสนอผลการศึกษาทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจำลองสภาพความชื้นของวัสดุกรอบอาคารที่มีผลต่ออุณหภูมิ สภาพความชื้น ภายในห้อง และการใช้พลังงานงานของอาคาร วิธีการจำลองที่ศึกษามี ...
  • Thumbnail

   สถาปนิก ความรู้ โรงเรียนสถาปัตยกรรม 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   ชาตรี ประกิตนนทการ; Chatri Prakitnonthakan (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016-01)
   บทความชิ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษากำเนิดโรงเรียนสถาปัตยกรรมในสังคมไทย วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างความรู้ในวิชาสถาปัตยกรรมในช่วงระหว่างทศวรรษ 2450 มาจนถึงราวทศวรรษ 2500 โดยมีกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาคือ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมเครื่องยอด “ทรงจอมแห” ว่าด้วยหลักวิชา เส้น รูป และความรู้สึก : กรณีศึกษา “ยอดบุษบก-มณฑป” 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   บุณยกร วชิระเธียรชัย; Bunyakorn Wachiratienchai (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ถึงความสำคัญและหลักวิชาในงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีประเภท “อาคารเครื่องยอด” โดยศึกษาในส่วน “ยอดอาคาร” กรณีศึกษา “ยอดบุษบก-มณฑป” อันเป็น “แม่แบบ” ของการออกแบบทรงยอดไทยให้กับงานเครื่องยอด ...
  • Thumbnail

   สำนึกต่อถิ่นที่กับสัณฐานต่างลักษณะในเมืองกรุงเทพ 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   สิงหนาท แสงสีหนาท (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-09-07)
   สำนึกต่อถิ่นที่มีความสำคัญต่อการหยั่งถึงความคิดของมนุษย์ตลอดจนความหมายที่ผู้คนมอบไว้ให้แก่พื้นที่ ประสบการณ์เบื้องลึกสุดของมนุษย์ต่อการผูกสัมพันธ์กับพื้นที่ปรากฏอยู่ในสำนึกและถิ่นที่คือสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างภายใต้อิทธิพล ...
  • Thumbnail

   สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างพื้นถิ่น: การดำรงและการเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Article - Architecture / บทความทางวิชาการ - สถาปัตยกรรม
   Type: Article
   วีระ อินพันทัง; Vira Inpuntung (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016-01)
   บทความเกี่ยวกับการดำรงและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างพื้นถิ่นนี้ เกิดจากการศึกษาผ่านวิทยานิพนธ์ 2 เรื่อง ประกอบด้วย เรื่อง “การศึกษาภูมิทัศน์สรรค์สร้างท้องถิ่นไทยบริเวณที่อยู่อาศัยในพื้นที่ราบริมแม่นํ้าเพชรบุรี ...
  • Thumbnail

   องค์ประกอบในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วย ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี; Sineenart Sukolratanametee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
   ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีส่วนสำคัญในการนำไปสู่การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของชุมชนและเมือง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มคนที่อยู่ร่วมในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV