Sub-communities within this community

 • Architectural Heritage Management and Tourism (International Program) [296]

  สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
 • Data Related to Publications [0]

  สิ่งพิมพ์ที่จัดทำโดยคณะวิชา
 • Department of Architectural Technology [62]

  ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง
 • Department of Architecture [204]

  ภาควิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
 • Department of Arts and related fields [167]

  ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย/สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
 • Department of Urban Design and Planning [171]

  ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง/สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม/สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
 • Office of the Faculty [0]

  สำนักงานคณะ

Recent Submissions

 • Thumbnail

  บ้านพักอาศัยประหยัดพลังงานต้นแบบ ระบบโมดูล่าร์ 

  Type: Thesis
  วรรษธน หอวรรธกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางออกแบบและนำเสนอแบบบ้านที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการใช้งานในปัจจุบันโดยนำหลักการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติมาใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศภายในอาคาร (passive ...
 • Thumbnail

  การศึกษาสถาปัตยกรรมโรงสีข้าวในจังหวัดพิจิตร 

  Type: Thesis
  วิษณุ หอมนาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นในการศึกษาสถาปัตยกรรมโรงสีข้าว หรือโรงสีไฟ ในจังหวัดพิจิตรรวมถึงการค้าข้าว ปรากฏการณ์ทางคติความเชื่อและวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ...
 • Thumbnail

  ระเบียงเอก 

  Type: Thesis
  ทิวา บินหรีม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นการค้นหานัยความสำคัญของระเบียง ผ่านการศึกษาค้นคว้าและทดลอง สร้างความโดดเด่นที่น่าสนใจ ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น โดยที่ไม่ให้ประโยชน์ใช้สอยบิดเบือนไป จนก่อให้เกิดความไร้ระเบียบสับสนวุ่นวายหรือขาดความสงบ ...
 • Thumbnail

  วิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการก่อสร้าง 

  Type: Thesis
  ณัฐกานต์ สุรพงษ์พิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไซต์ก่อสร้างในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัจจัยที่ผู้ควบคุมโครงการใช้ในการพิจารณาเลือกวธีการสื่อสาร และข้อดีข้อเสียของวธีก ...
 • Thumbnail

  การอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนบ้านญวน สามเสน 

  Type: Thesis
  ชุติมา ศรไชย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าความสำคัญของพื้นที่และแนวทางในการอนุรักษ์ชุมชนบ้านญวน สามเสน สำหรับรองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การวิเคราะห์ประวัติและรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV