Now showing items 316-335 of 352

  • Thumbnail

   เกาะสวรรค์ในฝัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชุติมน อิ่มเจริญยุทธ; Chutimon Imcharoenyut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   เคมีในตัวฉัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปฤษณา กงกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   เงื่อนปมแห่งรัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธนวัฒน์ พรหมสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   เพศ-อำนาจ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศิริมา ศรีรักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   เพศ...สวยงาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิมลวรรณ์ ไกรเทพ; Pimonwan Kraitap (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว มิติทางสังคมยังส่งผลกระทบต่อทัศนคติ จิตใจ ความรู้สึกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของผู้คนกลุ่มหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่า มีวิถีการแสดงออกทางเพศที่ตนเอง ...
  • Thumbnail

   เมืองพกพา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นิตินัน ปานคุ้ม; Nitinan Pankum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า “กรุงเทพมหานคร” และมีความผูกพันกับเมืองนี้มาก แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ปิดกั้นตัวเองที่จะเรียนรู้โลกอันกว้างใหญ่ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ...
  • Thumbnail

   เมืองเชื้อโรค 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธนะชัย พรหมรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   เรื่องบรรยากาศของสีในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อรรถสิทธิ์ อมรวรบุตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   เรื่องราวของเสื้อ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สรัญญา วรวุฒิ; Sarunya Worawut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น เราอาจต้องกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยสติ ความนึกคิดและเหตุผลตามเงื่อนไขที่สังคมวางไว้ ซึ่งบางครั้งอาจขัดแย้งกับความต้องการภายในซึ่งเป็นความต้องการ อันแท้จริงที่ซ่อนอยู่ จุดนี้ทำให้เกิดช่องว่างขึ้นในใจ ...
  • Thumbnail

   เรื่องเล็กเล็กของความสุข 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีรธร กีรติธร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   เล่นการเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สินา วิทยวิโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   เวลาส่วนตัวกับชีวิตประจำวัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วิภัสวดี รติชวโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
  • Thumbnail

   เสียง สะเทือน ภาพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สัญชัย หิรัญบูรณะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   เสียงราคะ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พัชรพรรณ เป็นรัมย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   เสียงเพรียกของแรงปรารถนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วรเทพ อรรคบุตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
  • Thumbnail

   เส้นนามธรรมในธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐกมล ตั้งธนะพงศ์; Nattakamol Tangthanaphong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   ผลงานวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าศิลปะสาขาภาพพิมพ์ หัวข้อเรื่อง เส้นนามธรรมในธรรมชาติ (Abstract Lines of Nature) มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงความรู้สึกภายใน และความประทับใจในธรรมชาติของต้นไม้และผืนป่า ตามสถานที่ต่าง ...
  • Thumbnail

   เส้นสีแห่งความสุข 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศุภชัย วรรณศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
  • Thumbnail

   เส้นใยแห่งชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธิดารัตน์ บุญรักษ์; Thidarat Boonrak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ในงานวิทยานิพนธ์ชุด “ เส้นใยแห่งชีวิต” ได้แรงบันดาลใจมาจากความผูกพันในธรรมชาติและธรรมชาติแวดล้อมรอบตัว ทั้งพืช สัตว์ และมนุษย์ ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสู่กัน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยใช้ ‘เส้น ‘ มาเป็นสัญลักษ ...
  • Thumbnail

   เหยื่อ : สังคมเด็กร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วรรณวรางค์ เล็กอุทัย; Wanwarang Lekutai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
   ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอถึงปัญหาความเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยความรุนแรงโหดร้าย โดยหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับปัญหาเด็กถูกละเมิดสิทธิ เด็กจำนวนมากต้องตกเป็นเหยื่อ - ผู้ถูกกระทำ จากผู้คนที่วิปริตผิดปก ...
  • Thumbnail

   เอกภาพของความเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุรพงษ์ สมสุข; Surapong Somsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   ความเป็นไปของชีวิตที่อยู่ท่ามกลางสรรพสิ่ง ย่อมมีการพึ่งพาอาศัยกันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ชีวิตอาศัยพึ่งพาธรรมชาติ และธรรมชาติพึ่งพาอาศัยสิ่งมีชีวิต แม้ว่าปกติธรรมดาชีวิตย่อมจะเกิดขึ้น ดำรงอยู่ และสูญสลายไปก็ตาม แต่ในทางกลับกัน ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV