Now showing items 309-328 of 352

  • Thumbnail

   อนุสรณ์แห่งอดีต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   สาระของชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกนี้ มนุษย์เท่านั้นที่เป็นสัตว์ประเสริฐสามารถใช้สติปัญญาความคิดฝันฝากไว้เป็นรูปธรรมอยู่บนผืนโลก อนุสรณ์แห่งอดีตคือสิ่งที่บันทึกถึงความรักและความเกลียดชัง ความสงบและสงคราม ความเมตตาและความโหดร้าย ...
  • Thumbnail

   อบายภูมิร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เกรียงไกร กงกะนันทน์; Kriangkrai Kongkhanun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การที่มนุษย์หลงผิด ละเลยศีลธรรม ปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำ สิ่งเหล่านี้เป็นอยู่โดยทั่วไป การใช้ชีวิตผิดไปจากความเป็นปกติ เช่นมี ความโกรธแค้น ความเกลียด ความโลภ ความอิจฉาริษยา ซึ่งได้ฝังอยู่ในชีวิตของมนุษย์อย่างแนบแน่น ...
  • Thumbnail

   อามิสบูชาวัตถุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ยงยุทธ สกุลชาตรี; Yongyut Sakulchartree (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   “อามิสบูชาวัตถุ” (AMISA – PUJA) มีนัยยะแสดงถึงความหมายรูปธรรม (รูป) และความมุ่งหมายแห่งนามธรรม (นาม) ของความนอบน้อมเพื่อการมอบ การถวาย การสักการะบูชา ด้วยสิ่งของวัตถุ (ตัวรูปวัตถุแทนค่าถึงสิ่งของเพื่อการถวาย บูชา) ...
  • Thumbnail

   อารมณ์ปรารถนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร; Prakornpatara Jantakhaisorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   โดยพื้นฐานของมนุษย์นั้น ย่อมมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะสืบทอดการดำรงอยู่ของชาติพันธุ์ของตนให้คงอยู่ตลอดไป จึงทำให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยความรัก และความปรารถนาที่มีต่อเพศตรงข้าม มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยไม่สามารถหลุดพ้นไป ...
  • Thumbnail

   อารมณ์รัก - อารมณ์เพศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ตวิษา หิรัณยากร; Tavisa Hiranyakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   อารยธรรมกับกาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุริศักดิ์ กิตติศศิกุลธร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   อ้วน-แดง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อาทิตย์ นันทพรพิพัฒน์; Arthit Nantapronpipat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   สิ่งที่ผมสนใจคือชีวิตของผู้คน สิ่งละอันพันละน้อย งานศิลปะของผมอาจดูคล้ายจะสะท้อนถึงเรือนร่างของผู้หญิงบางกลุ่มบางคน แต่ก็แฝงไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้กับชีวิตของผู้คนธรรมดา ๆ ภาพของผู้ห ...
  • Thumbnail

   เกาะสวรรค์ในฝัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชุติมน อิ่มเจริญยุทธ; Chutimon Imcharoenyut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   เคมีในตัวฉัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปฤษณา กงกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   เงื่อนปมแห่งรัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธนวัฒน์ พรหมสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   เพศ-อำนาจ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศิริมา ศรีรักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   เพศ...สวยงาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิมลวรรณ์ ไกรเทพ; Pimonwan Kraitap (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว มิติทางสังคมยังส่งผลกระทบต่อทัศนคติ จิตใจ ความรู้สึกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของผู้คนกลุ่มหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่า มีวิถีการแสดงออกทางเพศที่ตนเอง ...
  • Thumbnail

   เมืองพกพา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นิตินัน ปานคุ้ม; Nitinan Pankum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า “กรุงเทพมหานคร” และมีความผูกพันกับเมืองนี้มาก แต่ข้าพเจ้าก็ไม่ปิดกั้นตัวเองที่จะเรียนรู้โลกอันกว้างใหญ่ ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ...
  • Thumbnail

   เมืองเชื้อโรค 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธนะชัย พรหมรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   เรื่องบรรยากาศของสีในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อรรถสิทธิ์ อมรวรบุตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   เรื่องราวของเสื้อ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สรัญญา วรวุฒิ; Sarunya Worawut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น เราอาจต้องกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยสติ ความนึกคิดและเหตุผลตามเงื่อนไขที่สังคมวางไว้ ซึ่งบางครั้งอาจขัดแย้งกับความต้องการภายในซึ่งเป็นความต้องการ อันแท้จริงที่ซ่อนอยู่ จุดนี้ทำให้เกิดช่องว่างขึ้นในใจ ...
  • Thumbnail

   เรื่องเล็กเล็กของความสุข 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีรธร กีรติธร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   เล่นการเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สินา วิทยวิโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   เวลาส่วนตัวกับชีวิตประจำวัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วิภัสวดี รติชวโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
  • Thumbnail

   เสียง สะเทือน ภาพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สัญชัย หิรัญบูรณะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV