Now showing items 301-320 of 352

  • Thumbnail

   หนังสือของฉัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปัญญา ตรีเดชี; Panya Treedechee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   มนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้โดยการซึมซับและถ่ายทอดสิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว แล้วจึงนำมาปรับใช้กับชีวิต ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ได้ก่อเกิดเป็นบุคลิกเฉพาะของแต่ละคนขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงนำแนวความค ...
  • Thumbnail

   หนังสือส่วนตัวของเขา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ยุวนา ปุณวัฒนวิทย์; Yuvana Poonwattanawit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   ชีวิตของมนุษย์ประกอบด้วยสาระเล็ก ๆ พอกพูนเพิ่มขึ้นจนเป็นบุคลิกภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของบุคคนั้น ๆ ความสลับซับซ้อนของจิตใจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นต้องแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ตามเหตุและปัจจัยรอบข้างที่มากระทบ ...
  • Thumbnail

   หนังสือส่วนตัวของเขา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ยุวนา ปุณวัฒนวิทย์; Yuvana Poonwattanawit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   หรรษทานแห่งศานติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุชาดา เจริญโท; Suchada Jaroentho (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จัดทำร่วมกับผลงานวิทยานิพนธ์ศิลปภาพพิมพ์แบบจัดวางภายใต้หัวข้อเรื่องหรรษทานแห่งศานติ นำเสนอมุมมองของ ความรัก ที่เริ่มต้นจากประสบการณส่วนตัวจนพัฒนาไปสู่ หนทางแห่งช่วงแสวงหาความสุขจริงแท้ภายในใจ ...
  • Thumbnail

   หุ่นนิ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อัศนีย์ ชูอรุณ; Asanee Chooaroon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   ข้าพเจ้ามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์ร่วมสมัย จากแรงบันดาลใจและความคิดส่วนตัว สร้างให้เกิดมีเอกภาพในงาน สามารถแสดงความรู้สึกส่วนตัว และมีความลึกซึ้งของอารมณ์ที่นิ่งสงบ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีจุดเริ่มมาจากพืช ผัก ผลไม้ ...
  • Thumbnail

   หุ่นนิ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พงศ์เดช ไชยคุตร; Pongdej Chaiyakut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   เครื่องใช้ต่าง ๆ ของมนุษย์แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ลักษณะความเป็นอยู่ และความเจริญรุ่งเรืองของสังคมได้ ในสังคมที่เจริญลักษณะของเครื่องใช้จะมีความงดงาม วิจิตรบรรจง ส่วนสังคมที่ด้อยพัฒนาลักษณะของเครื่องใช้จะไม่ค่อยงดงาม ...
  • Thumbnail

   ห้องพักฟื้นของแม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เบญจพร ประจง; Benchaphon Prachong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   ความรู้สึก ความคิด และการจินตนาการถึงบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยสิ่งของเครื่องใช้สำหรับการพักฟื้น เป็นรูปธรรมของความรู้สึกภายในที่ต้องการจะมอบความรัก ความอบอุ่น โดยสื่อความห่วงใยที่มีต่อแม่ด้วยการปฏิบัติต่อท่านเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ ...
  • Thumbnail

   ห้องแห่งจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชลดา ตันติวิชิตเวช; Cholada Tantivichitwat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   จากภาพความทรงจำในวัยเด็ก ทั้งความรัก ความสุข ความอบอุ่น ความเศร้า ความเหงา ความโดดเดี่ยว สิ่งเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ชุดนี้ขึ้น โดยข้าพเจ้าได้สร้างจินตนาการจากภาพเหตุกา ...
  • Thumbnail

   อนุสรณ์แห่งอดีต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   สาระของชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกนี้ มนุษย์เท่านั้นที่เป็นสัตว์ประเสริฐสามารถใช้สติปัญญาความคิดฝันฝากไว้เป็นรูปธรรมอยู่บนผืนโลก อนุสรณ์แห่งอดีตคือสิ่งที่บันทึกถึงความรักและความเกลียดชัง ความสงบและสงคราม ความเมตตาและความโหดร้าย ...
  • Thumbnail

   อบายภูมิร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เกรียงไกร กงกะนันทน์; Kriangkrai Kongkhanun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การที่มนุษย์หลงผิด ละเลยศีลธรรม ปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำ สิ่งเหล่านี้เป็นอยู่โดยทั่วไป การใช้ชีวิตผิดไปจากความเป็นปกติ เช่นมี ความโกรธแค้น ความเกลียด ความโลภ ความอิจฉาริษยา ซึ่งได้ฝังอยู่ในชีวิตของมนุษย์อย่างแนบแน่น ...
  • Thumbnail

   อามิสบูชาวัตถุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ยงยุทธ สกุลชาตรี; Yongyut Sakulchartree (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   “อามิสบูชาวัตถุ” (AMISA – PUJA) มีนัยยะแสดงถึงความหมายรูปธรรม (รูป) และความมุ่งหมายแห่งนามธรรม (นาม) ของความนอบน้อมเพื่อการมอบ การถวาย การสักการะบูชา ด้วยสิ่งของวัตถุ (ตัวรูปวัตถุแทนค่าถึงสิ่งของเพื่อการถวาย บูชา) ...
  • Thumbnail

   อารมณ์ปรารถนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร; Prakornpatara Jantakhaisorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   โดยพื้นฐานของมนุษย์นั้น ย่อมมีความปรารถนาอันแรงกล้า ที่จะสืบทอดการดำรงอยู่ของชาติพันธุ์ของตนให้คงอยู่ตลอดไป จึงทำให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกด้วยความรัก และความปรารถนาที่มีต่อเพศตรงข้าม มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยไม่สามารถหลุดพ้นไป ...
  • Thumbnail

   อารมณ์รัก - อารมณ์เพศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ตวิษา หิรัณยากร; Tavisa Hiranyakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   อารยธรรมกับกาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุริศักดิ์ กิตติศศิกุลธร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   อ้วน-แดง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อาทิตย์ นันทพรพิพัฒน์; Arthit Nantapronpipat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   สิ่งที่ผมสนใจคือชีวิตของผู้คน สิ่งละอันพันละน้อย งานศิลปะของผมอาจดูคล้ายจะสะท้อนถึงเรือนร่างของผู้หญิงบางกลุ่มบางคน แต่ก็แฝงไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้กับชีวิตของผู้คนธรรมดา ๆ ภาพของผู้ห ...
  • Thumbnail

   เกาะสวรรค์ในฝัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชุติมน อิ่มเจริญยุทธ; Chutimon Imcharoenyut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   เคมีในตัวฉัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปฤษณา กงกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   เงื่อนปมแห่งรัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธนวัฒน์ พรหมสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   เพศ-อำนาจ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศิริมา ศรีรักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   เพศ...สวยงาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พิมลวรรณ์ ไกรเทพ; Pimonwan Kraitap (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก และดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว มิติทางสังคมยังส่งผลกระทบต่อทัศนคติ จิตใจ ความรู้สึกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะวิถีชีวิตของผู้คนกลุ่มหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่า มีวิถีการแสดงออกทางเพศที่ตนเอง ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV