Now showing items 188-207 of 352

  • Thumbnail

   ภาพธรรม : ภาพกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สารสิน ฉัตรวิชิตกูล; Sarasin Chatvichitkul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งศีลธรรม เพราะมีการกล่าวถึงบุญบาป ความซื่อตรง ดีชั่ว เป็นศาสนาหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนให้อยู่ในศีลธรรม ความดีงาม และมีส่วนสำคัญที่แสดงถึง ความรุ่งเรืองของบ้านเมืองและความดีงามของคนในชาติ ใ ...
  • Thumbnail

   "ภาพผนังชีวิตของข้าพเจ้า" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สราวุธ อรรถฉัตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   ภาพพิมพ์ของแผ่นดินอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศุภเดช มหามาตร; Suphadech Mahamart (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   ความผูกพันที่มีต่อวิถีชีวิตในชนบทอีสาน ก่อให้เกิดความประทับใจในบรรยากาศที่อบอุ่นของสังคมเกษตรกรรม วิถีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สงบสุข ความละเอียดอ่อนของจิตใจ ตลอดจนการเอื้อเฟื้อพึ่งพาอาศัยกัน เหล่านี้เป็น ...
  • Thumbnail

   ภาพพิมพ์บนอาหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สมพงษ์ ลีระศิริ; Somphong Leerasiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
  • Thumbnail

   ภาพพิมพ์บนอาหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สมพงษ์ ลีระศิริ; Somphong Leerasiri (2001)
   อาหารนอกจากจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของชีวิตแล้ว การทำอาหารยังสามารถแสดงวัฒนธรรมของแต่ละสังคมได้อย่างชัดเจน วัฒนธรรมด้านอาหารมีการอนุรักษ์และพัฒนาสืบต่อกันจากคนรุ่นหนึ่งถึงอีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่ขาดสาย สามารถคงเอกลักษณ์ดั้งเด ...
  • Thumbnail

   ภาพลักษณ์ของครอบครัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จรินทร์ เพ็งพานิช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนกลับของวัตถุเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พลพิชัย เกียรติสุทธากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนของเทคโนโลยี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กิตติ เหลืองสถิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนพฤติกรรมสังคมเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐกมล ตั้งธนะพงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนสังคมไทยปัจจุบันโดยผ่านสุภาษิตและคำพังเพย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนเหตุการณ์จากการเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปิยะ พวงขุนเทียน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  • Thumbnail

   ภาพหญิงบริการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธวัชชัย ชิณกะธรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  • Thumbnail

   ภาพเหมือนของตัวเอง-ภาพไม่เหมือนของตัวเอง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชูชัย ธวัชวดีวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
  • Thumbnail

   ภาพเหมือนมนุษย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กรรัตน์ เมธีกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
  • Thumbnail

   ภาพแห่งความเป็นจริง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธันวา เกษศิรินทร์เทพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
  • Thumbnail

   ภายในและภายนอก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   รัศมิ์ระวี ขำดี; Rasrawee Khamdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   จากพื้นฐานชีวิตที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองหลวง ที่เต็มไปด้วยผู้คนและความแออัด ซับซ้อนของสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตึกสูง ๆ สถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบด้วยวัสดุชั้นดีเหมาะกับยุคสมัยและประโยชน์ใช้สอย “กระจก” จึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ...
  • Thumbnail

   ภายในและภายนอก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   รัศมิ์ระวี ขำดี; Rasrawee Khamdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
  • Thumbnail

   ภาวะการณ์ซ่อนเร้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศิรยา บุญแสง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
  • Thumbnail

   ภาวะนามธรรมของการแปรเปลี่ยน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   แฉล้ม สถาพร; Chalam Sathaporn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมเนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพพิมพ์ ตามหัวข้อเรื่อง “ภาวะนามธรรมของการแปรเปลี่ยน” โดยเสนอรูปทรงทางนามธรรมบนที่ว่าง ที่สามารถผ่อนความรู้สึกหนักให้แผ่กระ ...
  • Thumbnail

   มนุษย์กับสังคมเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   คมสัน หนูเขียว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV