Now showing items 171-190 of 352

  • Thumbnail

   พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณิฐวัตน์ ช้างชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
  • Thumbnail

   พลังของธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จุฬาทิตย์ ทองรุ่งโรจน์; Chulatit Tongrungroj (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   การที่มนุษย์กับธรรมชาติต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกหรือจักรวาล ทั้งมนุษย์กับธรรมชาติจึงมีความสัมพันธ์กันในความเป็นสิ่งธรรมชาติ มนุษย์ได้พึ่งพาอาศัยธรรมชาติตลอดระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของมนุษย์จึงผ ...
  • Thumbnail

   พลังของรูปทรงจากธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยพร ระวีศิริ; Chaiyaporn Raveesiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
   ประสบการณ์จากความประทับใจในพลังอันยิ่งใหญ่และเร้นลับของธรรมชาติที่ข้าพเจ้าได้รับ ได้รู้สึกตลอดมา ได้ให้แนวความคิดแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เลือกสรรรูปทรงจากปรากฎการณ์ในธรรมชาตินำมาแปรสภาพเป็นทัศนธาตุต่าง ๆ เน้นน้ำหนักที่ตัดกัน ...
  • Thumbnail

   พลังของวัตถุในห้วงอวกาศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วรา ชัยนิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   พลังความเคลื่อนไหวในพื้นที่ว่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กิตติพงศ์ ประมูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   พลังจากรูปทรงในธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยศักดิ์ ชัยบุญ; Chaisak Chaiboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   รูปทรงในธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ต้นไม้ หรือแม้แต่สิ่งของ ต่างก็มีพลังแฝงอยู่ภายใน แต่อาจมีสถานะแตกต่างกันไป เช่น พลังงานศักย์ พลังงานจลย์ เราอาจสัมผัสกับพลังเหล่านั้นได้ด้วยการมองผ่านอิริยาบท การเคลื่อนไหว ...
  • Thumbnail

   พลังพฤกษา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ผุสวัลย์ ดำมี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   พลังแห่งสัญชาตญาณ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อภิรดี ชิตประสงค์; Apiradee Chitprasong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “พลังแห่งสัญชาตญาณ” ข้าพเจ้าต้องการแสดงพลังที่เกิดขึ้นในรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ต้องต่อสู้และปกป้องชีวิตให้คงอยู่ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช หรือสัตว์ ...
  • Thumbnail

   พลังแห่งสัญชาตญาณ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อภิรดี ชิตประสงค์; Apiradee Chitprasong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “พลังแห่งสัญชาตญาณ” ข้าพเจ้าต้องการแสดงพลังที่เกิดขึ้นในรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ต้องต่อสู้และปกป้องชีวิตให้คงอยู่ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช หรือสัตว์ ...
  • Thumbnail

   พิธีกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมและมีการยึดถือปฏิบัติอยู่ในสี่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมนั้น นับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สะท้อนออกมาจากความต้องการภายใน พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวั ...
  • Thumbnail

   พิมพ์จากอดีต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สืบสกุล ศรัณพฤฒิ; Suebsakun Sarunpueti (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   หัวข้อวิทยานิพนธ์นี้แสดงให้เห็นบทบาทที่สำคัญของงานศิลปะภาพพิมพ์ ที่มีความสำคัญนอกเหนือจากการเป็นเพียงเทคนิคในการสร้างสรรค์งานแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญอย่างลึกซึ้งในแง่มุมความคิดเชิงปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที ...
  • Thumbnail

   พิมพ์บันทึก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีรวัฒน์ บุญมี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   จากความย้อนแย้งทางความคิดอันเนื่องด้วยความรู้สึกที่มีต่อผู้เป็นบิดาและกลุ่มเกษตรกรพื้นถิ่นด้ามขวานทองของไทยบางคนที่มีจิตใจความคิดและพฤติกรรมอันเผยรูปแบบที่หลากหลายของการขาดซึ่งจิตสำนึกหรือเป็นเหมือนกับการละเลยต่อความตระห ...
  • Thumbnail

   พิษบริโภค 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   พิษสตรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กรกช งามพัตราพันธุ์; Korrakot Ngampattraphan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   สตรีเป็นเพศที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความอ่อนโยน และความอ่อนโยนนี้เองที่ทำให้สตรีมีทั้งข้อด้อยและข้อได้เปรียบ ความอ่อนโยนนับว่าเป็นเสน่ห์ที่มาเติมเต็มความเป็นหญิงได้อย่างสมบูรณ์ แต่ความอ่อนโยนในทางกายภาพ คือ สรีระที่มิได้ ...
  • Thumbnail

   พี่คนนี้นั้นมีแต่ให้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธาณิล กลิ่นเถา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   พื้นที่ความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีร์ ขันธวิทย์; Thee Khanthavit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   ปัญหา “ครอบครัว” ที่ย่อมส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตในครอบครัว สำหรับข้าพเจ้านั้นความรู้สึกที่ซ่อนไว้ภายในส่วนลึกของจิตใจอันเป็นผลมาจากอดีต มักจะเป็นการรำลึกถึงเรื่องราวในวัยเยาว์ที่ได้อยู่รวมกันอย่างมีความสุขกับครอบครัว ...
  • Thumbnail

   พื้นที่แห่งความสุข 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วินัย นามวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   ภาพธรรม : ภาพกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สารสิน ฉัตรวิชิตกูล; Sarasin Chatvichitkul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งศีลธรรม เพราะมีการกล่าวถึงบุญบาป ความซื่อตรง ดีชั่ว เป็นศาสนาหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนให้อยู่ในศีลธรรม ความดีงาม และมีส่วนสำคัญที่แสดงถึง ความรุ่งเรืองของบ้านเมืองและความดีงามของคนในชาติ ใ ...
  • Thumbnail

   "ภาพผนังชีวิตของข้าพเจ้า" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สราวุธ อรรถฉัตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   ภาพพิมพ์ของแผ่นดินอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศุภเดช มหามาตร; Suphadech Mahamart (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   ความผูกพันที่มีต่อวิถีชีวิตในชนบทอีสาน ก่อให้เกิดความประทับใจในบรรยากาศที่อบอุ่นของสังคมเกษตรกรรม วิถีชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สงบสุข ความละเอียดอ่อนของจิตใจ ตลอดจนการเอื้อเฟื้อพึ่งพาอาศัยกัน เหล่านี้เป็น ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV