Now showing items 162-181 of 352

  • Thumbnail

   ผจญภัยในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ดังชนก พงษ์ดำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ผลกระทบของวัตถุต่อสภาพชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วรเทพ ไชยชนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
  • Thumbnail

   ผลพวงของการถูกกระทำความรุนแรง-เพศหญิง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ติณญากาณ ทับทิม; Tinyakarn Tabtim (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   จำนวนผู้หญิงในสังคมไทยที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ มีมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยหลักของความร้ายแรงนั้น เนื่องมาจากความต้องการทางเพศอันเป็นตัณหาของเพศชายนั้นนั้นเอง เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ...
  • Thumbnail

   ผู้ (ถูก) กระทำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชนาพร นาคมี; Chanaporn Nakmee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ผู้บริโภคเพื่อวัฒนธรรมบริโภค 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธมทวน ภูเก็ต; Thomtoun Phuket (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   สังคมไทยยุคบริโภคนิยมในปัจจุบันที่ทุกคนมีสิทธิ “ได้มา” ซึ่งทุกสิ่งที่ต้องการด้วย “เงิน” ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตแบบเดิมเป็นอย่างมาก เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าลัทธิทุนนิยมที่มีรากมาจากวัฒนธรรมตะวันตก มีส่วนทำให้เกิดวัฒนธร ...
  • Thumbnail

   ผู้หญิง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ภัทรุต ลำลองรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ผู้หญิง : ทุกข์สุขในเพศสภาพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กมลชนก พงษ์นุช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ผู้หญิงเพ้อฝัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐนิช เชียวกชีวิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ผู้อพยพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี; Wuttipong Roajkasamesri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ในช่วงระยะเวลา 20 - 30 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนา เศรษฐกิจแผนใหม่ โดยเน้นกลไกทางการตลาดแบบทุนนิยมที่มีปริมาณของทรัพย์สินเป็นเครื่องวัด มาตรฐานความเจริญประกอบกับการพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นให้ได้ผ ...
  • Thumbnail

   พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณิฐวัตน์ ช้างชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
  • Thumbnail

   พลังของธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จุฬาทิตย์ ทองรุ่งโรจน์; Chulatit Tongrungroj (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   การที่มนุษย์กับธรรมชาติต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกหรือจักรวาล ทั้งมนุษย์กับธรรมชาติจึงมีความสัมพันธ์กันในความเป็นสิ่งธรรมชาติ มนุษย์ได้พึ่งพาอาศัยธรรมชาติตลอดระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของมนุษย์จึงผ ...
  • Thumbnail

   พลังของรูปทรงจากธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยพร ระวีศิริ; Chaiyaporn Raveesiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
   ประสบการณ์จากความประทับใจในพลังอันยิ่งใหญ่และเร้นลับของธรรมชาติที่ข้าพเจ้าได้รับ ได้รู้สึกตลอดมา ได้ให้แนวความคิดแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เลือกสรรรูปทรงจากปรากฎการณ์ในธรรมชาตินำมาแปรสภาพเป็นทัศนธาตุต่าง ๆ เน้นน้ำหนักที่ตัดกัน ...
  • Thumbnail

   พลังของวัตถุในห้วงอวกาศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วรา ชัยนิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   พลังความเคลื่อนไหวในพื้นที่ว่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กิตติพงศ์ ประมูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   พลังจากรูปทรงในธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยศักดิ์ ชัยบุญ; Chaisak Chaiboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   รูปทรงในธรรมชาติโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ ต้นไม้ หรือแม้แต่สิ่งของ ต่างก็มีพลังแฝงอยู่ภายใน แต่อาจมีสถานะแตกต่างกันไป เช่น พลังงานศักย์ พลังงานจลย์ เราอาจสัมผัสกับพลังเหล่านั้นได้ด้วยการมองผ่านอิริยาบท การเคลื่อนไหว ...
  • Thumbnail

   พลังพฤกษา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ผุสวัลย์ ดำมี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   พลังแห่งสัญชาตญาณ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อภิรดี ชิตประสงค์; Apiradee Chitprasong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “พลังแห่งสัญชาตญาณ” ข้าพเจ้าต้องการแสดงพลังที่เกิดขึ้นในรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่ต้องต่อสู้และปกป้องชีวิตให้คงอยู่ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช หรือสัตว์ ...
  • Thumbnail

   พลังแห่งสัญชาตญาณ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อภิรดี ชิตประสงค์; Apiradee Chitprasong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “พลังแห่งสัญชาตญาณ” ข้าพเจ้าต้องการแสดงพลังที่เกิดขึ้นในรูปทรงของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ต้องต่อสู้และปกป้องชีวิตให้คงอยู่ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ พืช หรือสัตว์ ...
  • Thumbnail

   พิธีกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมและมีการยึดถือปฏิบัติอยู่ในสี่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมนั้น นับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่สะท้อนออกมาจากความต้องการภายใน พิธีกรรมเป็นส่วนหนึ่งของวั ...
  • Thumbnail

   พิมพ์จากอดีต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สืบสกุล ศรัณพฤฒิ; Suebsakun Sarunpueti (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   หัวข้อวิทยานิพนธ์นี้แสดงให้เห็นบทบาทที่สำคัญของงานศิลปะภาพพิมพ์ ที่มีความสำคัญนอกเหนือจากการเป็นเพียงเทคนิคในการสร้างสรรค์งานแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญอย่างลึกซึ้งในแง่มุมความคิดเชิงปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV