Now showing items 156-175 of 352

  • Thumbnail

   ปฏิกิริยาระหว่างรูปทรงของสี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุเมธา สว่าง; Sumetha Sawang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ในการสร้างงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าชุดนี้ ข้าพเจ้ามีความมุ่งหมาย ที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวขึ้น เพื่อแสดงออกซึ่งความหมาย ความรู้สึก และคุณค่าของงานโดยใช้แนวเรื่องเกี่ยวกับ ปฏิกิริยาระหว่างรูปทรงของสี ...
  • Thumbnail

   ปฏิสัมพันธ์ของรูปกับจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปรีชา ปั้นกล่ำ; Preecha Punklum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
   เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมแนวความคิดของเนื้อหา รูปแบบและกระบวนการทางเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ตามหัวข้อเรื่อง “ปฏิสัมพันธ์ของรูปกับจิต” โดยมุ่งเน้นการแสดงออกของจิตผ่านรูปทรงที่เคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนด้วยเส้น ...
  • Thumbnail

   ปฏิสัมพันธ์ของสีและลวดลาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อภิชาติ แสงไกร; Apichart Sangkrai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
   ประสบการณ์หลายปีในเชียงใหม่ ทำให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติและซึมซับวัฒนธรรมจากที่นั่น ซึ่งก่อให้เกิดจินตนาการส่วนตัวในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ในหัวข้อ ปฏิสัมพันธ์ของสีและลวดลาย โดยแสดงออกถึงความประสานสัมพ ...
  • Thumbnail

   ประตูเหล็ก : สายใยแห่งความผูกพัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   โคจิ โนบุตะ; Koji Nobuta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ประตูเหล็ก : สายใยแห่งความผูกพัน” ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอบันทึกของห้วงเวลาแห่งความประทับใจส่วนตัวในชีวิตของข้าพเจ้าโดยแสดงออกโดยผ่านรูปทรงของประตูเหล็กซึ่งมีนัยแห่งการแสดงการบันทึกของบรรยากาศ ช่วงเวลา ...
  • Thumbnail

   ป่า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีรยุทธ อินทร์แก้ว; Teerayuth Inkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   ป่า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีรยุทธ อินทร์แก้ว; Teerayuth Inkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ผลงานวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าศิลปะสาขาภาพพิมพ์ หัวข้อเรื่อง “ป่า” มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงความรู้สึกภายในจากการที่ได้เข้าไปสัมผัสกับสถานที่จริงและได้เกิดความประทับใจกับธรรมชาติของป่า เป็นความอิสระที่ปราศจากการควบคุม ...
  • Thumbnail

   ผจญภัยในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ดังชนก พงษ์ดำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ผลกระทบของวัตถุต่อสภาพชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วรเทพ ไชยชนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
  • Thumbnail

   ผลพวงของการถูกกระทำความรุนแรง-เพศหญิง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ติณญากาณ ทับทิม; Tinyakarn Tabtim (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   จำนวนผู้หญิงในสังคมไทยที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ มีมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งปัจจัยหลักของความร้ายแรงนั้น เนื่องมาจากความต้องการทางเพศอันเป็นตัณหาของเพศชายนั้นนั้นเอง เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ...
  • Thumbnail

   ผู้ (ถูก) กระทำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชนาพร นาคมี; Chanaporn Nakmee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   ผู้บริโภคเพื่อวัฒนธรรมบริโภค 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธมทวน ภูเก็ต; Thomtoun Phuket (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   สังคมไทยยุคบริโภคนิยมในปัจจุบันที่ทุกคนมีสิทธิ “ได้มา” ซึ่งทุกสิ่งที่ต้องการด้วย “เงิน” ได้ส่งผลต่อวิถีชีวิตแบบเดิมเป็นอย่างมาก เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าลัทธิทุนนิยมที่มีรากมาจากวัฒนธรรมตะวันตก มีส่วนทำให้เกิดวัฒนธร ...
  • Thumbnail

   ผู้หญิง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ภัทรุต ลำลองรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ผู้หญิง : ทุกข์สุขในเพศสภาพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กมลชนก พงษ์นุช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ผู้หญิงเพ้อฝัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐนิช เชียวกชีวิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   ผู้อพยพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี; Wuttipong Roajkasamesri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ในช่วงระยะเวลา 20 - 30 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนา เศรษฐกิจแผนใหม่ โดยเน้นกลไกทางการตลาดแบบทุนนิยมที่มีปริมาณของทรัพย์สินเป็นเครื่องวัด มาตรฐานความเจริญประกอบกับการพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นให้ได้ผ ...
  • Thumbnail

   พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณิฐวัตน์ ช้างชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
  • Thumbnail

   พลังของธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จุฬาทิตย์ ทองรุ่งโรจน์; Chulatit Tongrungroj (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   การที่มนุษย์กับธรรมชาติต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกหรือจักรวาล ทั้งมนุษย์กับธรรมชาติจึงมีความสัมพันธ์กันในความเป็นสิ่งธรรมชาติ มนุษย์ได้พึ่งพาอาศัยธรรมชาติตลอดระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่ ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ของมนุษย์จึงผ ...
  • Thumbnail

   พลังของรูปทรงจากธรรมชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยพร ระวีศิริ; Chaiyaporn Raveesiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
   ประสบการณ์จากความประทับใจในพลังอันยิ่งใหญ่และเร้นลับของธรรมชาติที่ข้าพเจ้าได้รับ ได้รู้สึกตลอดมา ได้ให้แนวความคิดแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เลือกสรรรูปทรงจากปรากฎการณ์ในธรรมชาตินำมาแปรสภาพเป็นทัศนธาตุต่าง ๆ เน้นน้ำหนักที่ตัดกัน ...
  • Thumbnail

   พลังของวัตถุในห้วงอวกาศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วรา ชัยนิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   พลังความเคลื่อนไหวในพื้นที่ว่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กิตติพงศ์ ประมูลศิลป์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV