Now showing items 128-147 of 352

  • Thumbnail

   นรกภูมิ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เสกสรรค์ โฆษิตเกษม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   นวัตกรรมจากความขี้เกียจ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อาภาพัชร์ ใจอินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   นางฟ้าของฉัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อุเทน สุวรรณมณีกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   นามธรรมของชีวิตในน้ำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ยอดธง ธรรมนิตยกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
  • Thumbnail

   นิทานท้องฟ้า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีรัชฌา ปานพุ่มชื่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
  • Thumbnail

   นิมิตจักรราชา : จงคำนับข้า ข้าคือจักรพรรดิแห่งความฝัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สิริภาจุฑาภรณ์ มหิดล, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า. (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   บทสัมภาษณ์ - โลกของสุนัขตัวหนึ่ง ๆ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อริยา สิทธิบุศย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
  • Thumbnail

   บริโภค 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ประสิทธิ์ชัย จรัสชัยวรรณา; Prasitchai Jaratchaiwanna (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การบริโภคอาหารเป็น 1 ในปัจจัย 4 ของชีวิตมนุษย์ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่หรือเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างร่างกายให้สามรถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข เนื่องจากร่างกายคนเราต้องการอาหาร เพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็ ...
  • Thumbnail

   บริโภคนคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วงศธร อารมณ์ชื่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   บันทึกของช่วงเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วัชร กลิ่นประดิษฐ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   บันทึกของปรากฏการณ์ที่แปรเปลี่ยน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปิยะ เจริญเมือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  • Thumbnail

   บันทึกของฤดูกาล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปิยนุช โภชนพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  • Thumbnail

   บันทึกจากความชื้น-กาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การบันทึกร่องรอยของกาลเวลา ด้วยการใช้ความชื้นของสนิมที่เกิดบนแผ่นเหล็กเป็นเสมือนสื่อในการแสดงออกทางศิลปะของข้าพเจ้า เพื่อสะท้อนให้ผู้คนหันกลับมาระลึกถึงและจดจำการเกิดขึ้นและการสลายไปอย่างง่ายๆ เหมือนวิถีชีวิตของเมล็ดพื ...
  • Thumbnail

   บันทึกจากสภาพแวดล้อม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน; Attasit Aniwatchon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น เราสามารถสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในธรรมชาติมากมาย เช่น กลางวัน-กลางคืน ความมืด-ความสว่าง การเกิด-การดับ ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้ ก่อให้เกิดความสมดุลย์ เกื้อกูลต่อทุกสรรพสิ่ง การสร้างงานศิลปะของข้ ...
  • Thumbnail

   บันทึกจากเรื่องราวในอดีต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กัมปนาท ธราสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   บันทึกด้วยภาษาของข้าพเจ้า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   แทนวุธธา ไทยสันทัด; Tanwutta Thaisuntad (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
  • Thumbnail

   บันทึกด้วยภาษาของข้าพเจ้า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   แทนวุธธา ไทยสันทัด; Tanwutta Thaisuntad (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และเช่นเดียวกับที่มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ จากการศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบัน โดยการสังเกตการดำเนินชีวิต ...
  • Thumbnail

   บันทึกบนแผ่นดิน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กนกวรรณ์ กาวิชัย; Kanokwan Kawichai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   บันทึกบนแผ่นดิน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กนกวรรณ์ กาวิชัย; Kanokwan Kawichai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   ผลงานวิทยานิพนธ์การศึกษาค้นคว้าสาขาภาพพิมพ์หัวข้อเรื่อง “บันทึกบนแผ่นดิน” มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุ น้ำที่อุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการเพาะปลูก ผลผลิตที่งอกงามด้วยภูมิปัญญาที่มีธรรมชาติ ...
  • Thumbnail

   บันทึกภาพชีวิตที่หัวลำโพง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มนพัทธ์ พวงขุนเทียน; Manapatt Puangkhunthien (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ในหัวข้อเรื่อง “บันทึกภาพชีวิตที่หัวลำโพง” ซึ่งนำเสนอภาพชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองหลวงที่เกิดขึ้นจากปัญหา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV