Now showing items 111-130 of 352

  • Thumbnail

   ถนอมไว้ในความเย็น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปุณยวีร์ เอี่ยมสกุล; Punyawee Iamsakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การเชื่อมโยงสัญลักษณ์ทางนามธรรมผ่านมิติของวัตถุ เพื่อสื่อสารให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและเข้าใจร่วมกันได้ง่ายขึ้น ภาษาที่เกิดขึ้นในงานจึงเป็นภาษาสากลที่ไม่ซับซ้อน หรือยากต่อการทำความเข้าใจ แนวความคิดในการสร้างสรรค์จึงหยิบ ...
  • Thumbnail

   ถ้ามึงมาเป็นกู 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วัชระ หวลภิรมย์; Wachara Hournphirom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   มนุษย์ได้มีความผูกพันกับสัตว์บางชนิดในฐานะสัตว์เลี้ยงมานับพันปี ซึ่งโดยธรรมชาติต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบัน สังคมเมืองได้เจริญขึ้นมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันเป็นเมืองใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์กับสัตว์เริ่มเกิดขึ้น ...
  • Thumbnail

   ถ้ามึงมาเป็นกู 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วัชระ หวลภิรมย์; Wachara Hournphirom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   มนุษย์ได้มีความผูกพันกับสัตว์บางชนิดในฐานะสัตว์เลี้ยงมานับพันปี ซึ่งโดยธรรมชาติต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบัน สังคมเมืองได้เจริญขึ้นมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันเป็นเมืองใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์กับสัตว์เริ่มเกิดขึ้น ...
  • Thumbnail

   ทะเลแห่งอาเวค 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   จุฑารัตน์ วิทยา; Chutaratana Wittaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   การทำวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการเสนอผลงานทางศิลปะภาพพิมพ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบของทัศนธาตุ อันได้แก่ ลีลาของเส้น, รูปทรง, ความแตกต่างของน้ำหนัก, ลักษณะพื้นผิวและระยะความลึกของบรรยากาศ ในรูปลักษณ์ของทิวทัศน์ทะเล ซึ่งนำไปสู ...
  • Thumbnail

   ทางออกของจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปราชญ์ คณานุรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์เมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ทัศนีย์ ทีปรักษพันธุ์; Tassanee Teeparugsspun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
   ข้าพเจ้าได้รับความบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมในเมือง ซึ่งเป็นที่รวมของหลายสิ่ง เช่น ที่อยู่อาศัย ตึกอาคาร บ้านเรือน ถนนหนทาง ตลอดจนถึงชีวิตของผู้คนที่ดำเนินไปในสภาพแวดล้อมของเมือง ชีวิตของผู้คนหลายชาติ หลายภาษานี้เต็มไปด้วยพฤ ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์แห่งความรู้สึกส่วนตน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มณี มีมาก; Manee Meemark (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   จากสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของข้าพเจ้าภายใต้การโอบล้อมด้วยสวนยางซึ่งเป็นอาชีพของครอบครัวและผู้คนในละแวกนั้น ส่งผลกระทบต่อความผูกพันภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่มีความประทับใจในบรรยากาศภายใต้สวนยางและวิถีชีวิตของคนในชนบท ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์แห่งความรู้สึกส่วนตน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มณี มีมาก; Manee Meemark (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   จากสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของข้าพเจ้าภายใต้การโอบล้อมด้วยสวนยางซึ่งเป็นอาชีพของครอบครัวและผู้คนในละแวกนั้น ส่งผลกระทบต่อความผูกพันภายในจิตใจของข้าพเจ้าที่มีความประทับใจในบรรยากาศภายใต้สวนยางและวิถีชีวิตของคนในชนบท ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์แห่งอารมณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธรรมรัตน์ นาคจรัส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์แห่งอารมณ์ปรารถนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธรรมรัตน์ นาคจรัส; Thamarat Nakjarast (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ความปรารถนาระหว่างชายหญิงเป็นกลไกสำคัญในการดำรงเผ่าพันธุ์ทางธรรมชาติ มนุษย์มีความแยบยลในการแสดงออกถึงความปรารถนา เพราะมนุษย์ไม่ได้ถือว่าการสืบพันธุ์เป็นจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวของการดำรงชีวิต แต่ยังมองว่าเป็นความรื่น ...
  • Thumbnail

   ทิวทัศน์ในสภาวะหนึ่งของจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อารยา ราษฎร์จำเริญสุข; Araya Rasdjarmrernsook (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   การทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะภาพพิมพ์หนึ่งชุด เป็นงานศิลปภาพพิมพ์ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะของจิตใจมนุษย์อันเป็นผลจากการดำรงชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในหลายรูปแบบ การสร้างสรรค์ป ...
  • Thumbnail

   ที่ว่างที่เติมเต็ม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อกนิษฐ์ สุขสมภูมิ; Aganit Suksompum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การดำเนินชีวิตของมนุษย์ภายใต้กฎเกณฑ์เงื่อนไขของสังคมเมือง เงื่อนไขนี้เป็นเสมือนกรอบกำหนดพฤติกรรม ค่านิยม รวมไปถึงอิสรภาพทางความคิด ซึ่งบางครั้งอาจขัดแย้งกับความต้องการภายในซึ่งเป็นความต้องการอันแท้จริง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ ...
  • Thumbnail

   ที่ว่างที่เติมเต็ม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อกนิษฐ์ สุขสมภูมิ; Aganit Suksompum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   ธรรมชาติจิตของสตรีเพศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ผกามาศ สุวรรณนิภา; Pakamas Suwannipa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอสภาพอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจ มีทั้งความอ่อนหวานอ่อนโยน ความเข้มแข็งมุ่งมั่น ความอบอุ่น ปกป้องคุ้มครอง และความรุ่มร้อนรุนแรง ที่เป็นไปโดยธรรมชาติของมนุษย์เพศหญิง ...
  • Thumbnail

   ธรรมชาติและอารมณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ขวัญใจ ศิลาวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ธรรมชาติในมือมนุษย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐวุฒิ จึงวานิช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   ธรรมชาติในวัตถุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กฤษณ์ ธนะสังข์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  • Thumbnail

   นรกภูมิ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เสกสรรค์ โฆษิตเกษม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   นวัตกรรมจากความขี้เกียจ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อาภาพัชร์ ใจอินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   นางฟ้าของฉัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อุเทน สุวรรณมณีกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV