Now showing items 1-20 of 394

  • Thumbnail

   กฎของธรรมชาติและการตัดต่อพันธุกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วริฏฐา ส่งทวน; Waritha Songtuan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   กระดานดำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พรยมล สุทธัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อุณรุท กสิกรกรรม; Unarut Kasikornkam (2001)
   ระบบของธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง การรับเข้ามาของ “ความเจริญ” ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ทำลายและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทีละเล็กละน้อย ยังส่งผลให้ธรรมชา ...
  • Thumbnail

   กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อุณรุท กสิกรกรรม; Unarut Kasikornkam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ระบบของธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง การเข้ามาของ “ความเจริญ” ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ทำลายและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทีละเล็กละน้อย ยังผลให้ธรรมชาติและส ...
  • Thumbnail

   กรุงเทพฯ 3549 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ตติยะ อุดมสวัสดิ์; Tatiya Udomsawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   กรุงเทพฯ : สังคมเมืองใหญ่ในทัศนะของข้าพเจ้า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปยุทธ กลิ่นวิชิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
  • Thumbnail

   กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ; Verapong Sritrakulkitjakarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ก้าวล้ำไปสู่การไขความลับแบบแปลนแห่งชีวิต โครงสร้างพันธุกรรมที่ทำให้มีความหลากหลายของรูปแบบชีวิต มนุษย์ได้สอดแทรกแก้ไขโครงสร้างนั้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการบริโภค ให้ได้ผลผลิตแ ...
  • Thumbnail

   กลไกสปีชี่ส์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วุฒิไชย บุณยมานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “กลไกสปีชี่ส์” ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีมากเปรี ...
  • Thumbnail

   กล่องของความผูกพัน และเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พีรศิลป์ ศุภพิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
  • Thumbnail

   กล่อมเกลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ตระกูล คำมงคุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   กล้วยอันแสนอร่อย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณรชฏต์ มีสายญาติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   กับดักความงาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ ทองอุปการ; Kannika Thonguppkan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   กับดักอันหอมหวาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มณฑล ขาวแจ้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   กิเลสของมนุษย์นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ยั่วยวน ล่อลวงเราให้ไปยึดติดกับมันดังเช่นกับดักอันหอมหวาน กล่าวได้ว่ามนุษย์นั้นมีความต้องการไม่สิ้นสุด เพื่อที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการที่มากมายนั้นเอง ...
  • Thumbnail

   การกำเนิด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อนุพงษ์ คชาชีวะ; Anupong Kachacheewa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมแนวคิด เนื้อหา รูปแบบ และกระบวนการทางเทคนิค ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปภาพพิมพ์ ตามหัวข้อเรื่อง “การกำเนิด” (The Origin) มุ่งเน้นการแสดงออกทางความรู้สึกส่วนตัว ผ่านรูปทรงโครงสร้างภายในภายนอก ...
  • Thumbnail

   การก่อรูป 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชนะชัย เกษศรีรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   การขัดแย้งกันของรูปทรงโครงสร้างกับรูปทรงพื้นผิว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชลิตพรรณ์ นิยมแย้ม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   การค้นหาตนเอง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สรัญญา วรวุฒิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
  • Thumbnail

   การซึมซับระหว่างทางของเส้นทางกาลเวลา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มงคล ศรีธนาวิโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความทรงจำ อาจจะเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่คอยเตือนหรือบ่งบอกว่าเรายังเป็น “มนุษย์” เราเก็บเกี่ยวความทรงจำตลอดเวลา โดยตั้งใจและ ไม่ตั้งใจ และการพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ จนสะสมและก่อเกิดเป็น “ความทรงจำ” คือตัวการสำคัญที่ทำให้ก่อเกิด ...
  • Thumbnail

   การซ้อนทับกันของพื้นแผ่นราบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม; Chaiyanandha Cha-umngarm (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   ผลแห่งความเจริญในปัจจุบัน เช่นที่อยู่อาศัย ตึกรามบ้านช่องที่เกิดขึ้นเนืองแน่นจนเปรียบเสมือนป่าคอนกรีต ยวดยานที่ติดแออัด ควันดำจากท่อไอเสีย จากปล่องโรงงานอุตสาหกรรม และน้ำเสียที่ถูกปล่อยทิ้งตามคูคลอง แม่น้ำ อีกทั้งขยะมูลฝ ...
  • Thumbnail

   การดำรงอยู่ของชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สุรพงษ์ สมสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV