Now showing items 1-20 of 430

  • Thumbnail

   Ambition and idolization no.37/99 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   Book – notebook 2470 – 2559 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ข้าพเจ้ามองเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายในทุกทุกด้าน ทั้งสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แต่ผู้คนก็มิอาจหลบเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิวัฒน์โดยเวลา จึงต้องการแสดงออกถึงเวลาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ...
  • Thumbnail

   Charming lady (Beauty without jealousy) 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความงดงามของชีวิต โดยที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องราวและรูปลักษณ์ “ภาพลักษณ์” ของความเป็นหญิงตามค่านิยมในสังคมข้าพเจ้าแต่งตัวในชุดต่าง ๆ แล้วโพสท์ท่าแสดงหน้าตาล้อเลียนต่าง ๆ เป็นตัวของข้าพเจ้าเอง ...
  • Thumbnail

   Memory of country 2/2009 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   จากเรื่องราวของวิถีชีวิตในชนบทที่แฝงไว้ด้วยความสงบ อบอุ่น ด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เรียบง่ายในลักษณะการมองภาพแบบตานก (Bird Eye View) เพื่อให้สอดรับกับเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ต้องการบ่งบอกถึงเพื่อนบ้าน ความเป็นอยุ่ที่ผูกพันแวดล้อม ...
  • Thumbnail

   Monument of love no.13/99 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   ในการแสดงออกของผลงานภาพพิมพ์ ศิลปินได้นำเอาวัตถุที่เป็นเสมือนหลักฐานพยานแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาประกอบกันในสภาพการหนึ่ง จากจิตใต้สำนึก จินตนาการและความคิดฝันเป็นทิวทัศน์ของวัตถุที่ไม่มีจริงอยูในโลก
  • Thumbnail

   Tense Invisble no.2 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ในสังคมปัจจุบันมนุษย์เรามักถูกกดดันจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกกดดันผ่านทางผลงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้า โดยนำร่างกายมนุษย์มาเป็นสื่อในการแสดงออก
  • Thumbnail

   Very very beautiful indeed 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ทุกวันนี้ผู้คนต่างตะเกียกตะกายตามหาความสุขจนเหน็ดเหนื่อยทุรนทุรายจนกลายเป็นความทุกข์ ปัญหาอาจจะอยู่ตรงที่มัวแต่ไปยึดติดอยู่กับคำว่า "ความสุข" แล้วเฝ้าคิดฝันและอยากได้สิ่งต่างๆ เพราะมองความสุขเป็น "วัตถุ" แต่มิได้ตระหนักถ ...
  • Thumbnail

   กฎของธรรมชาติและการตัดต่อพันธุกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วริฏฐา ส่งทวน; Waritha Songtuan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   กระดานดำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พรยมล สุทธัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อุณรุท กสิกรกรรม; Unarut Kasikornkam (2001)
   ระบบของธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง การรับเข้ามาของ “ความเจริญ” ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ทำลายและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทีละเล็กละน้อย ยังส่งผลให้ธรรมชา ...
  • Thumbnail

   กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อุณรุท กสิกรกรรม; Unarut Kasikornkam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ระบบของธรรมชาติที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวของมันเอง การเข้ามาของ “ความเจริญ” ที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ทำลายและเปลี่ยนแปลงธรรมชาติทีละเล็กละน้อย ยังผลให้ธรรมชาติและส ...
  • Thumbnail

   กรุงเทพฯ 3549 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ตติยะ อุดมสวัสดิ์; Tatiya Udomsawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   กรุงเทพฯ : สังคมเมืองใหญ่ในทัศนะของข้าพเจ้า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปยุทธ กลิ่นวิชิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
  • Thumbnail

   กลายร่าง-รุกราน-ภัยแฝง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ; Verapong Sritrakulkitjakarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ก้าวล้ำไปสู่การไขความลับแบบแปลนแห่งชีวิต โครงสร้างพันธุกรรมที่ทำให้มีความหลากหลายของรูปแบบชีวิต มนุษย์ได้สอดแทรกแก้ไขโครงสร้างนั้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการบริโภค ให้ได้ผลผลิตแ ...
  • Thumbnail

   กลไกสปีชี่ส์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วุฒิไชย บุณยมานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “กลไกสปีชี่ส์” ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีมากเปรี ...
  • Thumbnail

   กล่องของความผูกพัน และเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พีรศิลป์ ศุภพิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
  • Thumbnail

   กล่อมเกลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ตระกูล คำมงคุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   กล้วยอันแสนอร่อย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณรชฏต์ มีสายญาติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   กับดักความงาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ ทองอุปการ; Kannika Thonguppkan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   กับดักอันหอมหวาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มณฑล ขาวแจ้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   กิเลสของมนุษย์นั้นล้วนเป็นสิ่งที่ยั่วยวน ล่อลวงเราให้ไปยึดติดกับมันดังเช่นกับดักอันหอมหวาน กล่าวได้ว่ามนุษย์นั้นมีความต้องการไม่สิ้นสุด เพื่อที่จะแสวงหาสิ่งต่างๆมาตอบสนองความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการที่มากมายนั้นเอง ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV