รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  การใช้สังเกตสังขยาในจารึกกัลยาณี 

  คอลเลคชัน: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
  ประเภทผลงาน: Article
  ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์คำศัพท์ภาษาบาลีในจารึกมยะเจดีย์และจารึกกัลยาณีในประเทศพม่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับหลังจากการทำวิจัยในหัวข้อดังกล่าว ในประเด็นเก ...
 • Thumbnail

  จารึกหันไชย: การศึกษาด้วยทฤษฎีอลังการ 

  คอลเลคชัน: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
  ประเภทผลงาน: Article
  จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา; อุเทน วงศ์สถิตย์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาอลังการที่ปรากฏในบทประพันธ์ภาษาสันสกฤตของ จารึกหันไชย ซึ่งเป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่มีความยาวที่สุดในสมัยก่อนเมืองพระนคร จากการศึกษาพบว่า กวีใช้อลังการทั้งหมด 15 ชนิดในจารึก ซึ่งแสดงถึงความรู้ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้าในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี 

  คอลเลคชัน: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
  ประเภทผลงาน: Article
  วิศปัตย์ ชัยช่วย (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้า ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี และ (2) ศึกษาแนวทางการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้าใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

  คอลเลคชัน: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
  ประเภทผลงาน: Article
  บำรุง คำเอก (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูตั้งแต่ยุคโลหะก่อนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยและอยุธยาในการตั้งเมืองใหม่ในสมัยราชกาลที1พระราชาได้ทรงฟื้นฟูสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และพระราชพิธี ให้พราหมณ์จากภาคใต้และจากที่อื่นๆ ...
 • Thumbnail

  “การเสด็จพระราชดำเนินของมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”: วรรณกรรมบันทึกที่สะท้อนภาพสังคม และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชของไทยสมัยรัชกาลที่ 6 

  คอลเลคชัน: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
  ประเภทผลงาน: Article
  อมรชัย คหกิจโกศล (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-05-30)
  หนังสือเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินของมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวรรณกรรมบันทึกที่อีวาน เดอ เชค นายทหารราชองครักษ์บันทึกไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสเมื่อครั้งตามเสด็จแกรนด์ดยุค ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV