Now showing items 1-11 of 11

  • Thumbnail

   Records management and Internal Quality Assessment: A case study of higher educational institution in the context of Thailand 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   Waraporn Poolsatitiwat (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019-05-07)
   The article aims to discuss the relationship between the records management and the internal quality assessment in the Thai higher educational institutions. The study regarding how records have been managed to support the ...
  • Thumbnail

   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย เรื่องพระอดีตพระพุทธเจ้ากับวรรณกรรมพุทธศาสนา 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   พรสวรรค์ อัมรานนท์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วว่า การอ่านหรือการคัดลอกคัมภีร์พุทธศาสนาถือเป็นบุญกิริยาวัตถุหนึ่ง ธรรมเนียมนี้ได้แพร่ไปยังที่ต่างๆที่รับพระพุทธศาสนาจากอินเดียมารวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยปรากฏหลักฐานทั้งด ...
  • Thumbnail

   “การเสด็จพระราชดำเนินของมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”: วรรณกรรมบันทึกที่สะท้อนภาพสังคม และพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชของไทยสมัยรัชกาลที่ 6 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   อมรชัย คหกิจโกศล (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-05-30)
   หนังสือเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินของมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวรรณกรรมบันทึกที่อีวาน เดอ เชค นายทหารราชองครักษ์บันทึกไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสเมื่อครั้งตามเสด็จแกรนด์ดยุค ...
  • Thumbnail

   การใช้สังเกตสังขยาในจารึกกัลยาณี 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
   บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์คำศัพท์ภาษาบาลีในจารึกมยะเจดีย์และจารึกกัลยาณีในประเทศพม่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับหลังจากการทำวิจัยในหัวข้อดังกล่าว ในประเด็นเก ...
  • Thumbnail

   จารึกพระบฏ วัดนาเตา อ.นาน้อย จ.น่าน 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   กรรณิการ์ วิมลเกษม; ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009-07)
   จารึกพระบฏวัดนาเตา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนาเป็นภาษาไทย และภาษาบาลี รวมจำนวน 7 บรรทัดไว้ที่ด้านหลังตรงส่วนล่างของบนพระบฏ ในพุทธศักราช 2358 เนื้อหากล่าวถึงพระภิกษุธรรมชัยและบิดาได้วาดพระบฏถวาย ...
  • Thumbnail

   จารึกหันไชย: การศึกษาด้วยทฤษฎีอลังการ 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา; อุเทน วงศ์สถิตย์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
   บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาอลังการที่ปรากฏในบทประพันธ์ภาษาสันสกฤตของ จารึกหันไชย ซึ่งเป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่มีความยาวที่สุดในสมัยก่อนเมืองพระนคร จากการศึกษาพบว่า กวีใช้อลังการทั้งหมด 15 ชนิดในจารึก ซึ่งแสดงถึงความรู้ ...
  • Thumbnail

   นิราสสังขาร: การเดินทางเพื่อความหลุดพ้น 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   กิตติชัย พินโน; Kittichai Pinno (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016-01)
   บทความนี้มุ่งนำเสนอสารสำคัญของวรรณคดีเรื่องนิราสสังขารซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางในจินตนาการของกวีที่มีแนวคิดและหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ขันธ์ห้า สังสารวัฏ นิพพาน ไตรลักษณ์ และอริยสัจสี่ ...
  • Thumbnail

   ราชาภิเษกพระเจ้ากรุงสเปน: พระราชบันทึกเหตุการณ์ที่สื่อสะท้อน พระบุคลิกภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   กิตติชัย พินโน (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-07)
   บันทึกประจำวันเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเป็นเรื่องส่วนบุคคล ผู้เขียนร้อยเรียงขึ้นเพื่อแสดงเหตุการณ์หรือเรื่องราวตามทรรศนะของตน วรรณกรรมประเภทนี้แม้จะนำเสนออย่างเป็นอัตวิสัย แต่เนื้อความบางตอนก็มีแง่คิดมุมมองที่น่าสนใจ ...
  • Thumbnail

   “วัยแสบสาแหรกขาด”: ภาพสะท้อนปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมร่วมสมัย 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   กิตติชัย พินโน (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
   นวนิยายเป็นงานเขียนที่มุ่งสร้างความบันเทิงเป็นสำคัญ แต่บางเรื่องก็ให้คุณค่าทางความรู้ความคิดด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายที่สะท้อนภาพสังคม วัยแสบสาแหรกขาดเป็นนวนิยายที่นำประเด็นเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ ...
  • Thumbnail

   อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   บำรุง คำเอก (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
   จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูตั้งแต่ยุคโลหะก่อนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยและอยุธยาในการตั้งเมืองใหม่ในสมัยราชกาลที1พระราชาได้ทรงฟื้นฟูสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และพระราชพิธี ให้พราหมณ์จากภาคใต้และจากที่อื่นๆ ...
  • Thumbnail

   แนวทางการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้าในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   วิศปัตย์ ชัยช่วย (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้า ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี และ (2) ศึกษาแนวทางการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้าใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV