Recent Submissions

 • ThumbnailBadge

  โครงการวิจัยด้านเอกสารโบราณในจังหวัดระยอง 

  Collection: Pride & Awards 2020 - ARCHAE / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - บค.
  Type: Research
  อุเทน วงศ์สถิตย์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
 • ThumbnailBadge

  รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 การสํารวจด้านเอกสารโบราณในจังหวัดระยอง 

  Collection: Pride & Awards 2020 - ARCHAE / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - บค.
  Type: Research
  อุเทน วงศ์สถิตย์; คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร; บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
 • Thumbnail

  การใช้สังเกตสังขยาในจารึกกัลยาณี 

  Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
  Type: Article
  ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์คำศัพท์ภาษาบาลีในจารึกมยะเจดีย์และจารึกกัลยาณีในประเทศพม่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับหลังจากการทำวิจัยในหัวข้อดังกล่าว ในประเด็นเก ...
 • Thumbnail

  จารึกหันไชย: การศึกษาด้วยทฤษฎีอลังการ 

  Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
  Type: Article
  จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา; อุเทน วงศ์สถิตย์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาอลังการที่ปรากฏในบทประพันธ์ภาษาสันสกฤตของ จารึกหันไชย ซึ่งเป็นจารึกภาษาสันสกฤตที่มีความยาวที่สุดในสมัยก่อนเมืองพระนคร จากการศึกษาพบว่า กวีใช้อลังการทั้งหมด 15 ชนิดในจารึก ซึ่งแสดงถึงความรู้ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้าในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี 

  Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
  Type: Article
  วิศปัตย์ ชัยช่วย (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้า ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี และ (2) ศึกษาแนวทางการจัดการสารสนเทศคลังสะสมผ้าใน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV