Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   การทำความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวการอนุรักษ์ อาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   พีรยา บุญประสงค์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
   ขั้นตอนการทำความเข้าใจอาคาร เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ ทั้งประเภทอาคารที่ยังคงการใช้งานและอาคารที่ถูกทิ้งร้าง เป็นการศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพทั้งร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   สิริเดช วังกรานต์; Siridate Wangkran (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2016-01)
   บทความนี้มีสมมติฐานว่าวิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ในบริเวณภาคกลางของไทยที่ชนชั้นนำสร้างหรือปฏิสังขรณ์นั้นมีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เฉพาะตัว โดยใช้วิธีการสืบสวนความหมายของวิหารพระนอน, คติ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   ปองพล ยาศรี; Pongpon Yasri (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามแบ่งการศึกษาตามลักษณะของชุดระบบโครงสร้าง ได้แก่ ระบบโครงสร้างตัวอาคาร ประกอบไปด้วย เสา พื้น ฝาผนัง หน้าต่าง ประตู องค์ประกอบประดับตกแต่ง และระบบโครงสร้างหลังคา ...
  • Thumbnail

   การแสดงออกของพื้นที่กึ่งสาธารณะหน้าตึกแถว: กรณีศึกษาย่านแพร่งภูธร 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   พบสุข ทัดทอง; อภิรดี เกษมศุข; พิมลศิริ ประจงสาร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
   บทความนี้มุ่งสร้างเครื่องมืออ่านการครอบครองพื้นที่ เพื่อใช้ทำความเข้าใจการแสดงออกของพื้นที่กึ่งสาธารณะในหน้าตึกแถว ที่มีความซับซ้อนของการใช้งานพื้นที่และการถือสิทธิในการครอบครองพื้นที่ที่ต่างไปจากทฤษฎีพื้นที่กึ่งสาธารณะ ...
  • Thumbnail

   คฤหาสน์นัตตุโกตไตเศรษฐี ทมิฬนาฑู -- อินเดีย 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   โชติมา จตุรวงค์; อนุวิทย์ เจริญศุภกุล; Chotima Chaturawong; Anuvit Charernsupakul (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   คำว่า เศรษฐี ภาษาสันสกฤตมาจากรากศัพท์ เศรษฐะ ที่แปลว่า ดีเลิศ และเป็นที่มาของคำว่า เฉตเตีย หรือ เฉตตี หรือ เสตตี ที่เป็นชื่อตำแหน่งพ่อค้า ใช้โดยคนหลายกลุ่มในประเทศอินเดีย บทความนี้เน้นที่สถาปัตยกรรมคฤหาสน์ของนัตตุโกตไตเฉตเตีย ...
  • Thumbnail

   บ้านพักอาศัยพื้นถิ่นในชุมชนริมน้ำภาคกลางของประเทศไทยกับความสามารถในการรับมือกับน้ำท่วมในปัจจุบัน 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   ประติมา นิ่มเสมอ; ธารฺณี รามสูต; Pratima Nimsamer; Tharinee Ramasoot (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   บทความนี้นำเสนอการศึกษาพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นรูปแบบต่างๆ ในชุมชนริมน้ำ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผลกระทบของน้ำท่วมต่อบ้านเหล่านั้น รวมทั้งความสามารถในการรับมือกับน้ำท่วม ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้มีน้ำท่วมเกิดขึ้นทั ...
  • Thumbnail

   ผังเมืองสุโขทัยและวัฒนธรรมการปลูกตาล 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   โชติมา จตุรวงค์; Chotima Chaturawong (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2017-01)
   ลักษณะผังเมืองโบราณสุโขทัยประมวลได้จากจารึกพ่อขุนรามคำแหงอายุ พ.ศ. 1835 ที่เมื่อแรกสร้างรับอิทธิพลทั้งจากเขมรและมอญ ผังเมืองโบราณสุโขทัยที่สร้างในสมัยพ่อขุนศรีนาวนำถม มีลักษณะคล้ายผังเมืองเขมรในxระเทศไทยและในประเทศกัมพูชา ...
  • Thumbnail

   สถาปนิก ความรู้ โรงเรียนสถาปัตยกรรม 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   ชาตรี ประกิตนนทการ; Chatri Prakitnonthakan (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016-01)
   บทความชิ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษากำเนิดโรงเรียนสถาปัตยกรรมในสังคมไทย วิเคราะห์หลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างความรู้ในวิชาสถาปัตยกรรมในช่วงระหว่างทศวรรษ 2450 มาจนถึงราวทศวรรษ 2500 โดยมีกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาคือ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมเครื่องยอด “ทรงจอมแห” ว่าด้วยหลักวิชา เส้น รูป และความรู้สึก : กรณีศึกษา “ยอดบุษบก-มณฑป” 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   บุณยกร วชิระเธียรชัย; Bunyakorn Wachiratienchai (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์ถึงความสำคัญและหลักวิชาในงานสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณีประเภท “อาคารเครื่องยอด” โดยศึกษาในส่วน “ยอดอาคาร” กรณีศึกษา “ยอดบุษบก-มณฑป” อันเป็น “แม่แบบ” ของการออกแบบทรงยอดไทยให้กับงานเครื่องยอด ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV