Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   สนทนา 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   สร้างสรรค์ผลงานโดยได้ที่มาจากงานประเพณีของชาวชนบทที่มีความสนุกสนาน โดยการนำรูปแบบของชุดราตรีมาผสมกับกลีบดอกไม้ ซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้หญิงและนำสัดส่วนของผู้หญิงลักษณะเด่นมาตัดทอนและสร้างสรรค์ผลงาน เป็นตามรูปแบบของการสนทนา ...
  • Thumbnail

   ปักดำ 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   เป็นผลงานที่สะท้อนภาพความสามัคคีของชาวชนบทที่ยึดอาชีพเกษตรกรรม โดยมีวัฒนธรรมประเพณีเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดำรงชีวิตและการร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน
  • Thumbnail

   อิ่มเอิบ 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สยุมพร กาษาสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติ รูปทรงของเมล็ดพันธุ์ ผลพืช สัดส่วนมนุษย์และรูปทรงต่าง ๆ ในธรรมชาติ สื่อแสดงให้เห็นถึงการถือกำเนิดเติบโตและแปรรูปไปตามสภาวะและกาลเวลา แฝงนัยยะแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่แ ...
  • Thumbnail

   รูป - ธรรม 2 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   กรธนา กองสุข; Kornthana Kongsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   รูปมือจากพระพุทธรูป ประกอบด้วยพื้นที่ว่าง และรูปทรงทึบตันที่มีลักษณะเหมือนบาตรประดับด้วยกลีบดอกบัว สื่อสัญลักษณ์ทางพุทธตามทัศนคติ "ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา" เมื่อใด บุคคลเห็นแจ้งด้วยปัญญาดังนี้ เมื่อนั้น เขาย่อมหน่ายในทุกข์ ...
  • Thumbnail

   วิถีแห่งความสุข 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   ศุภกา ปาลเปรม; Supphaka Palprame (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ความสุขมีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา หากเราเปิดใจที่จะรับมัน
  • Thumbnail

   สารจากจักรวาล 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   ธาตรี เมืองแก้ว; Thatree Muangkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นมาดำรงอยู่และดับไป ตามกฎของจักรวาล
  • Thumbnail

   Pleasantly warm village 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สืบพงศ์ เผ่าไทย; Suebpong Powthai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  • Thumbnail

   Flowers 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   ศุภกา ปาลเปรม; Supphaka Palprame (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   คอย 

   Collection: Creative work - Ceramics / ผลงานสร้างสรรค์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Creative Work
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV