รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  พัฒนาการของงานเครื่องประดับยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่ 

  คอลเลคชัน: Article - Jewerly Design / บทความทางวิชาการ - การออกแบบเครื่องประดับ
  ประเภทผลงาน: Article
  อรอุมา วิชัยกุล (คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-06-06)
  บทความนี้ต้องการนำเสนอพัฒนาการและรูปแบบงานเครื่องประดับยุคสมัยใหม่และยุคหลังสมัยใหม่อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเชื่อมโยงมาสู่พัฒนาการของรูปแบบงานศิลปกรรมและเครื่องประดับ ชี้ให้เห็นว่าบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปมีผ ...
 • Thumbnail

  เรื่องราวและการแสดงออก 

  คอลเลคชัน: Article - Jewerly Design / บทความทางวิชาการ - การออกแบบเครื่องประดับ
  ประเภทผลงาน: Article
  วรรณวิภา สุเนต์ตา (คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-09-07)
  บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อจัดทำตำราเรื่อง “ศิลปะตะวันตก : จากอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ถึงหลังสมัยใหม่” ซึ่งเรียบเรียงเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกตั้งแต่อารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคสมัยใหม ...
 • Thumbnail

  เครื่องประดับ ธ. สถิตในดวงใจ 

  คอลเลคชัน: Article - Jewerly Design / บทความทางวิชาการ - การออกแบบเครื่องประดับ
  ประเภทผลงาน: Article
  วินิตา คงประดิษฐ์; ทัศนฐรสชง ศรีกุลกรณ์; วรรณวิภา สุเนตต์ตา; สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019-03-27)
  โครงการวิจัยสร้างสรรค์ “เครื่องประดับ ธ. สถิตในดวงใจ” ต้องการนำเสนอสุนทรียภาพของเครื่องประดับที่ถูกจัดทำขึ้นตามสถานภาพและสถานการณ์ของช่วงเวลา เปรียบเสมือนการจดจำสิ่งสำคัญซึ่งควรค่าสูงสุดแก่การบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ...
 • Thumbnail

  ศิลปะเครื่องประดับกายสัมผัสกับการสักการะทางจิตวิญญาณ 

  คอลเลคชัน: Article - Jewerly Design / บทความทางวิชาการ - การออกแบบเครื่องประดับ
  ประเภทผลงาน: Article
  สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)

Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV