Now showing items 60-68 of 68

  • Thumbnail

   คุณลักษณะของผู้ควบคุมงานด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานก่อสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ศศธร บริสุทธิ์นฤดม; Sasathorn Borisutnarudom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาคุณลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้ควบคุมงานในงานก่อสร้าง โดยทำการศึกษาจากบุคลากรในโครงการก่อสร้าง ที่มีที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และทำการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ค ...
  • Thumbnail

   คุณลักษณะของผู้ควบคุมงานด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานก่อสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ศศธร บริสุทธิ์นฤดม; Sasathorn Borisutnarudom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยนั้นเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อการศึกษาลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้ ควบคุมงานในงานก่อสร้าง โดยทำการศึกษาจากบุคลากรในโครงการก่อสร้าง ที่มีที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และทำการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่ทำให้เกิดงานเปลี่ยนแปลงในการก่อสร้างอาคาร : กรณีศึกษางานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่หลังใหม่ บางขุนพรหม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ธวัชชัย ทองศรีเปล่ง; Thawatchai Thongsriplang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดงานเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นของงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลงานเปลี่ยนแปลง ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรีสอร์ทเชิงเขาที่จังหวัดภูเก็ต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   สรายุทธ เกษมกมลวาทิน; Sarayuth Kasemkamolwatin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างอาคารเชิงเขา เนื่องจากลักษณะธรรมชาติที่ต่างกัน ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง งานวิจัยได้แบ่งขั้นก่อสร้างเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ งานฐานราก งานโครงสร้าง ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่เป็นสาเหตุความล่าช้าของโครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   โอภาส สิมะธัมนันท์; Opas Simathamnand (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุความล่าช้าของโครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โดยจะดำเนินการโดยใช้การสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถามกลุ่มผู้ชำนาญการที่ประกอบด้ว ...
  • Thumbnail

   ปัญหาการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเก่า : จากกรณีศึกษาตำหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   โชติวรรณ เกริกสัตยาพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   เนื่องจากปัจจุบันมีอาคารเก่ามากขึ้นจึงส่งผลให้ มีอาคารชำรุดทรุดโทรมและต้องการการแก้ไขมากขึ้น เอกสารนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร การจัดการอาคารเก่าโดยเทียบจากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้น ในปัจจุบันการปรับป ...
  • Thumbnail

   วัฒนธรรมองค์กรที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้าของรฟม. : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   วรวุฒิ กิจสิริวิศาล; Worawut Kijsiriwisal (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มที่ปรึกษาออกแบบที่ปฏิบัติงานในโครงการของรัฐ โดยใช้กรณีศึกษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วยต่อขยายอันเป็นโครงการในความรับผิดชอบของ รฟม เพื่อหาคำตอบว่าวัฒนธรรม ...
  • Thumbnail

   วิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการก่อสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ณัฐกานต์ สุรพงษ์พิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไซต์ก่อสร้างในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัจจัยที่ผู้ควบคุมโครงการใช้ในการพิจารณาเลือกวธีการสื่อสาร และข้อดีข้อเสียของวธีก ...
  • Thumbnail

   แนวทางบริหารจัดการในการปรับปรุงจากโรงงานเก่าไปสู่โรงงานที่สามารถประกอบการผลิตได้ กรณีศึกษา : บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   วิชัย กิจวัฒนาบูลย์; Vichai Kijwatthanaboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ การก่อสร้างในกรณีศึกษาการปรับปรุงโรงงานเก่าสู่โรงงานใหม่ ในสภาวะที่เร่งด่วน ซึ่งเป็นการทำงานที่มีกรอบของเวลามาเป็นกรอบในการทำงานให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV