Now showing items 48-67 of 68

  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบการจ้างงานแรงงานฝีมือในธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในประเภทเฟอร์นิเจอร์บิวด์อิน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   คทาพงศ์ ณัฐโชติ; Katapong Nuttachote (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการจ้างงาน (Employment Practice) อันประกอบด้วยรูปแบบของการจ้างงาน และความสัมพันธ์กับการจัดการโครงการก่อสร้างขององค์กรธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในที่มีรูปแบบการทำงานต่างกัน ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบการจ้างงานแรงงานฝีมือในธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในประเภทเฟอร์นิเจอร์บิวด์อิน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   คทาพงศ์ ณัฐโชติ; Katapong Nuttachote (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการจ้างงาน (Employment Practice) อันประกอบด้วยรูปแบบของการจ้างงาน และความสัมพันธ์กับการจัดการโครงการก่อสร้าง ขององค์กรธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในที่มีรูปแบบการทำงานต่างกัน ...
  • Thumbnail

   การศึกษาศักยภาพของการฟื้นฟูโครงการ NPA ในเขตกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   กริชวิทย์ พิริยะสถิต; Kritwit Piriyasathit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   งานปัจจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูโครงการสร้างค้างในเขตกรุงเทพมหานค โดยเริ่มจากการศึกษาความเป็นและที่มาที่ไปของปัญหาที่ทำให้เกิดการยุติการก่อสร้างอาคาร รวบรวมข้อมูล ปัจจัยและสาเหตุอันจะก่ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคารประเภทศูนย์การค้า ที่ใช้การบริหารโครงการก่อสร้างแบบเร่งรัด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   จักรภพ ใสภิรมย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคารประเภท ศูนย์การค้า ที่ใช้การบริหารโครงการก่อสร้างแบบเร่งรัด ซึ่งเป็นการศึกษาโดยการนำข้อมูลที่ได้จาก การเก็บรวบรวมเอกสารท้ังหมดที่เกี่ยวข้องในระหว ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบการเขียนแบบโดยเทคโนโลยี CAD และ BIM ในโครงการก่อสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์; Porramaze Ponrattanasit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   งานวิจัย ชื้นนี้เป็นการศึกษา เปรียบเทียบศุกยภาพในการจัดทำแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาก 2 เทคโนโลยี คือ CAD และ BIM โดยมีโปรแกรม Auto Cad จากเทคโนโลยี CAD และโปรแกรม Archi Cad จากเทคโนโลยี BIM ซึ่งมีประเด็นการศ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทำดัชนีราคางานก่อสร้างเพื่อใช้งานสำหรับโครงการบ้านพักอาศัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   กฤษณพงษ์ ถนอมสิงห์; Kritsanapong Thanomsing (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำดัชนีราคาก่อสร้างบ้านพักอาศัย เพื่อประโยชน์ในธุรกิจสังหาริมทรัพย์และการจัดงบประมาณของภาครัฐ วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเปรียบเทียบราคาก่อสร้างบ้านพักอาศัยทั้งของภาครัฐและ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของผู้รับเหมาจากปัจจัยความพึงพอใจของลูกค้า 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ชวิน ณ พัทลุง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-10-19)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และนำมาพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาคือ ลูกค้าที่ต้องการอาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งที่มีประสบ ...
  • Thumbnail

   การสำรวจระดับความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ทัศนชัย โอฬารึก; Tassanachai Olarika (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การสวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทรับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเปรียบเทียบสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในไทยกับผลสำรวจใจต่างประเทศ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะ ...
  • Thumbnail

   การสำรวจเบื้องต้นของการประกอบธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตเมืองพัทยา ในช่วงปี 2550 - 2553 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   สรรพรณ สงวนวงษ์; Sanparon Sanguanwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุแระสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตเมืองพัทยาในช่วงปี พ.ศ. 2550-2553 พร้อมทั้งศึกษาปัจจัยในการทำให้ธุรกิจบ้านจัดสรรในเขตเมืองพัทยาประสบความสำเร็จ จากการสำรวจเบื้องต้นธุรกิจบ้านจัดส ...
  • Thumbnail

   การเพิ่มประสิทธิภาพของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกอาคารสำเร็จรูป 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   อัครวัฒน์ ตรัยจิรพงศ์; Akarawat Trijirapong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การศึกษานี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบผนังภายนอกอาคารสำเร็จโดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงเทคนิคก่อสร้างผนังภายนอกอาคารจากการก่ออิฐฉาบปูนเป็นระบบผนังภายนอกอาคารสำเร็จรูปในโครงการก่อสร้างจริงซึ่งเป็นผลมาจากก ...
  • Thumbnail

   การใช้ Work Method Statement เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานก่อสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   สันติ สนคงนอก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-07-28)
   โครงการการก่อสร้างเป็นโครงการที่มีความสลับซับซ้อน และมักพบปัญหาที่ทำให้เกิด การล่าช้าของการก่อสร้างอยู่เสมอ สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะการปฎิบัติงานไม่ตรงตามข้ันตอน ดังน้ัน ผู้ ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้ Work Method Statement ...
  • Thumbnail

   การใช้หลักการของลีนคอนสตรั๊กชั่นในการควบคุมการก่อสร้างโครงการบ้านกู้ภัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   สินีพันธุ์ สมบุญญฤทธิ; Sineepun Somboonyarit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวางแผนการดำเนินการก่อสร้างบ้านกู้ภัยเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการบ้านกู้ภัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้อนาคต จึงได้นำเสนอแนวทางในการจัดก ...
  • Thumbnail

   คุณลักษณะของผู้ควบคุมงานด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานก่อสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ศศธร บริสุทธิ์นฤดม; Sasathorn Borisutnarudom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาคุณลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้ควบคุมงานในงานก่อสร้าง โดยทำการศึกษาจากบุคลากรในโครงการก่อสร้าง ที่มีที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และทำการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู้ค ...
  • Thumbnail

   คุณลักษณะของผู้ควบคุมงานด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในงานก่อสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ศศธร บริสุทธิ์นฤดม; Sasathorn Borisutnarudom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยนั้นเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อการศึกษาลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้ ควบคุมงานในงานก่อสร้าง โดยทำการศึกษาจากบุคลากรในโครงการก่อสร้าง ที่มีที่ตั้งโครงการอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และทำการเก็บข้อมูลในกลุ่มผู ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่ทำให้เกิดงานเปลี่ยนแปลงในการก่อสร้างอาคาร : กรณีศึกษางานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่หลังใหม่ บางขุนพรหม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ธวัชชัย ทองศรีเปล่ง; Thawatchai Thongsriplang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดงานเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นของงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลงานเปลี่ยนแปลง ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรีสอร์ทเชิงเขาที่จังหวัดภูเก็ต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   สรายุทธ เกษมกมลวาทิน; Sarayuth Kasemkamolwatin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างอาคารเชิงเขา เนื่องจากลักษณะธรรมชาติที่ต่างกัน ของแต่ละขั้นตอนการก่อสร้าง งานวิจัยได้แบ่งขั้นก่อสร้างเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ งานฐานราก งานโครงสร้าง ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่เป็นสาเหตุความล่าช้าของโครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   โอภาส สิมะธัมนันท์; Opas Simathamnand (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   งานวิจัยนี้จะทำการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุความล่าช้าของโครงการดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร โดยจะดำเนินการโดยใช้การสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถามกลุ่มผู้ชำนาญการที่ประกอบด้ว ...
  • Thumbnail

   ปัญหาการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเก่า : จากกรณีศึกษาตำหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   โชติวรรณ เกริกสัตยาพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   เนื่องจากปัจจุบันมีอาคารเก่ามากขึ้นจึงส่งผลให้ มีอาคารชำรุดทรุดโทรมและต้องการการแก้ไขมากขึ้น เอกสารนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร การจัดการอาคารเก่าโดยเทียบจากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้น ในปัจจุบันการปรับป ...
  • Thumbnail

   วัฒนธรรมองค์กรที่ปรึกษาออกแบบรถไฟฟ้าของรฟม. : โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   วรวุฒิ กิจสิริวิศาล; Worawut Kijsiriwisal (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มที่ปรึกษาออกแบบที่ปฏิบัติงานในโครงการของรัฐ โดยใช้กรณีศึกษาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วยต่อขยายอันเป็นโครงการในความรับผิดชอบของ รฟม เพื่อหาคำตอบว่าวัฒนธรรม ...
  • Thumbnail

   วิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการก่อสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Construction Project Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการโครงการก่อสร้าง
   Type: Thesis
   ณัฐกานต์ สุรพงษ์พิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไซต์ก่อสร้างในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัจจัยที่ผู้ควบคุมโครงการใช้ในการพิจารณาเลือกวธีการสื่อสาร และข้อดีข้อเสียของวธีก ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV