• Thumbnail

   พระพุทธรูปและพระพิมพ์ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเรื่องราวทางด้านต่าง ๆ ของพระพุทธรูปและพระพิมพ์ศิลปะทวารวดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันประกอบด้วย ด้านคติความเชื่อ ด้านประติมานวิทยา ด้านรูปแบบ และนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ มาตอบคำถามเรื ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปและพระพิมพ์ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมเขมรในดินแดนไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 : ลำดับการสืบเนื่อง 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   วรรณวิภา สุเนต์ตา; Vanvipha Suneta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการสถาปัตยกรรมเขมรช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ในดินแดนไทย อันเป็นยุคสมัยที่ชุมชนอารยธรรมเขมรในภูมิภาคมีบทบาทสำคัญในการสร้างบ้านเมืองและศาสนสถานขึ้นเป็นจำนวนมาก ผลการวิจัยพบว่าสถาปัตยก ...
  • Thumbnail

   รูปแบบอุโบสถในจังหวัดอุดรธานี ช่วง พ.ศ.2511 - 2530 กับการสืบเนื่องทางงานช่าง 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชวลิต อธิปัตยกุล; Chawalit Atipatayakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบอุโบสถและการสืบเนื่องทางงานช่าง โดยมุ่งเน้นไปที่ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2511 – 2530 ในจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ รูปแบบอุโบสถรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   วัดวรเชตุเทพบำรุง : แบบอย่างงานช่างของอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ 22 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Praphat Chuvichean (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วัดวรเชตุเทพบำรุงเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ข้อมูลเอกสารไม่ระบุถึงการก่อสร้างชัดเจน จึงต้องศึกษาผ่านหลักฐานด้านโบราณคดีและศิลปกรรม ซึ่งก็ได้ผลการศึกษาทั้งที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับวัดแห่งนี้และที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลงาน ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการของแนวคิดและรูปแบบปราสาทในศิลปะไทย 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สมโชค สินนุกูล; Somchok Sinnugool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงพัฒนาการและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและรูปแบบของปราสาทในศิลปะไทย นับตั้งแต่ในศิลปะก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ได้แก่ ศิปละทวารวดี ศิลปะศรีวิชัย ศิลปะขอมในประเทศไทยและศิลปะหริภุญชัย ...
  • Thumbnail

   มหาธาตุ : แนวคิดและแนวทางในงานสถาปัตยกรรมไทย 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ธนธร กิตติกานต์; Thanathorn Kittikant (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและแนวทางในการสถาปนาพุทธศาสนสถานที่เรียกว่า “มหาธาตุ” โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นทางด้านคติความเชื่อ ประเด็นด้านประติมานวิทยา และประเด็นด้านสถาปัตยกรรมโดยเฉ ...
  • Thumbnail

   อุโบสถวัดไทยในเมืองมลายู (กลันตัน เกดะห์ ปะลิส และปีนัง) สมัยรัตนโกสินทร์ 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   บรรลือ ขอรวมเดช; Banlue Khoruamdech (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและการสืบเนื่องของอุโบสถวัดไทยในเมืองมลายู ในด้านรูปแบบและความสัมพันธ์ทางศิลปะ งานวิจัยนี้เริ่มจากการเก็บข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม รวมไปถึงการสัมภาษณ์พระสงฆ์ ชาวบ้าน ...
  • Thumbnail

   อุโบสถวัดไทยในเมืองมลายู (กลันตัน เกดะห์ ปะลิส และปีนัง) สมัยรัตนโกสินทร์ 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   บรรลือ ขอรวมเดช; Bunlue Khoruamdach (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   เวสสันดรชาดก : จิตรกรรมกับประวัติศาสตร์สังคมล้านนา 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชาญคณิต อาวรณ์; Chankhanit Arvorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การเปรียบเทียบเนื้อหาเวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง กับอรรถกถาเวสสันดรชาดก พบว่า ฉบับไผ่แจ้เรียวแดงมีการเพิ่มเหตุการณ์และเพิ่มรายละเอียดเนื้อหามากกว่ารูปแบบอื่น อันสัมพันธ์กับจิตรกรรมที่มีการสร้างภาพของชูชก ทั้งในกัณฑ์ชูชก, ...
  • Thumbnail

   เวสสันดรชาดก : จิตรกรรมกับประวัติศาสตร์สังคมล้านนา 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชาญคณิต อาวรณ์; Chankhanit Arvorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี : งานปูนปั้นปัจจุบันย้อนอดีต 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ดวงกมล บุญแก้วสุข; Duangkamon Boonkaewsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์แนวความคิดและการออกแบบผลงานปูนปั้น ภายใต้เงื่อนไขและบริบททางสังคมช่างของกลุ่มช่างปูนปั้นเมืองเพชรบุรียุคปัจจุบัน 2) เพื่อหาเอกลักษณ์ และความสืบเนื่องขององค์ความรู้ ...
  • Thumbnail

   ศิลปะสกุลช่างเพชรบุรี : งานปูนปั้นปัจจุบันย้อนอดีต 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ดวงกมล บุญแก้วสุข; Duangkamon Boonkaewsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ศิลปกรรมของชาวมอญสมัยรัตนโกสินทร์ในภาคกลางของประเทศไทย 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร; Sirot Pinanratchathon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ความหมาย คติความเชื่อ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ของเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 เจดีย์แบบมอญใน ...
  • Thumbnail

   ศิลปกรรมในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-06-28)
   ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแบ่งได้ออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ศิลปกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา และศิลปกรรมเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างพื้นบ้านในเขตอีสานกลาง 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นงนุช ภู่มาลี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทำการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างพื้นบ้านในเขตอีสานกลางโดยมีจุดมุ่งหมายการศึกษารูปแบบเฉพาะ ที่มาและแนวความคิดของงานจิตรกรรมฝาผนังพื้นถิ่นในแถบอีสานกลางประกอบไปด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV