รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  ศิลปกรรมในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-06-28)
  ศิลปกรรมในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแบ่งได้ออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ศิลปกรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา และศิลปกรรมเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ...
 • Thumbnail

  จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างพื้นบ้านในเขตอีสานกลาง 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นงนุช ภู่มาลี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทำการศึกษาจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างพื้นบ้านในเขตอีสานกลางโดยมีจุดมุ่งหมายการศึกษารูปแบบเฉพาะ ที่มาและแนวความคิดของงานจิตรกรรมฝาผนังพื้นถิ่นในแถบอีสานกลางประกอบไปด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม ...
 • Thumbnail

  พัฒนาการของแนวคิดและรูปแบบปราสาทในศิลปะไทย 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สมโชค สินนุกูล; Somchok Sinnugool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
 • Thumbnail

  งานจิตรกรรมฝาผนังช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 -25 ภาพสะท้อนสังคมของกลุ่มชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์; Kawit Tangcharatwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
 • Thumbnail

  ศิลปกรรมของชาวมอญสมัยรัตนโกสินทร์ในภาคกลางของประเทศไทย 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สิโรตม์ ภินันท์รัชต์ธร; Sirot Pinanratchathon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ความหมาย คติความเชื่อ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ของเจดีย์แบบมอญและจิตรกรรมฝาผนังในวัดของชุมชนชาวมอญในภาคกลางประเทศไทย ที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 เจดีย์แบบมอญใน ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV