Now showing items 108-119 of 119

  • Thumbnail

   องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับตกแต่งพระอุโบสถ ปราสาทพระเทพบิดรและพระมณฑปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พรวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา; Pornvadi Devahastin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
   การศึกษาองค์ประกอบสถาปัตยกรรม และการประดับตกแต่งผิวผนังอาคารพระอุโบสถ พระมณฑป และปราสาทพระเทพบิดรนี้ มีจุดม่งหมายที่จะศึกษาถึงรูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบสถาปัตยกรรม ลวดลาย และโครงสี ตลอดจนการปฏิสังขรณ์ในแต่ละรัชกาล ...
  • Thumbnail

   อาคารสูงยุคแรกในสยาม ทศวรรษ 2390-2470 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พิศาลศรี กระต่ายทอง; Pisarnsri Krataithong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ศึกษาการเกิดขึ้นของอาคารสูงที่สร้างขึ้นในรูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตกในสยามระหว่าง ทศวรรษ 2390 ถึง 2470 ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งการแสวงหาความ “ศิวิไลซ์” ที่ชนชั้นนำสยามเริ่มเปิดรับกิจกรรมของชาวตะวันต ...
  • Thumbnail

   อุดมคติในการสร้างอนุสาวรีย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พ.ศ. 2411-2453) 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศิริวรรณ คุ้มโห้ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-08-28)
   งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุดมคติการสร้างอนุสาวรีย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓) ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอันเนื่องจากการปฏิรูปการปกครองของประเทศ ...
  • Thumbnail

   เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สุรินทร์ ศรีสังข์งาม; Surin Sresungngam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   ผลการศึกษาพบว่า เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมเกิดขึ้นครั้งแรก ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ( พ.ศ.2172 – 2199 ) โดยพัฒนารูปแบบมาจากเจดีย์ทรงกลม เจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสมัยอยุธยาสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ...
  • Thumbnail

   เรือนพื้นถิ่นนครสวรรค์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ธัญลักษณ์ นิ่มวัฒน์; Thanyalak Nimwat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่องพื้นถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 50 – 100 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตกับวิวัฒนาการ ...
  • Thumbnail

   เรือนพื้นถิ่นไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รัสนากร อมรพงศ์; Rasanakorn Amornpong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรือนพื้นถิ่นไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมร่วมกับการศึกษาวิถีชีวิตและรูปแบบการขยายครอบครัว ...
  • Thumbnail

   เรือนไทยมุสลิมแบบประเพณีใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   จันทรรัตน์ เหมเวช; Jantararat Hemvej (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดม่งหมายเพื่อศึกษาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อที่ส่งผลในการสร้างสรรค์และการใช้พื้นที่ในเรือนพื้นถิ่นของชาวไทยมุสลิมโดยคัดเลือกเรือนมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 51 หลัง จากการศึกษาพบรูปแบบหล ...
  • Thumbnail

   เรือนไม้พื้นถิ่นในจังหวัดลำพูน 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วรกานต์ สิงหเดช; Warakam Singhadej (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาที่เป็นวัฒนธรรมในการปลูกเรือนในจังหวัดลำพูน โดยมีเรือนตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 50 หลัง จากการศึกษาพบว่า การตั้งถิ่นฐานข ...
  • Thumbnail

   แบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธเจดีย์ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สุวิทย์ เลิศวิมลศักดิ์; Suwit Lerdwimolsak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การศึกษาเรื่องแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของพุทธเจดีย์ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจุดหมายเพื่อศึกษาแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและพัฒนาการทางโครงสร้างของตัวแบบพระเจดีย์ ทรงปรางค์ ทรงกลมและทรงย่อมุมสมัยอยุธยาในพื้นที่เก ...
  • Thumbnail

   โบสถ์คาทอลิกในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ถึง พุทธศักราช 2475 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วิภาวัลย์ แสงลิ้มสุวรรณ; Vipawan Songlimsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษารูปแบบและผังของสถาปัตยกรรมโบสถ์คาทอลิกในภาคกลางและภาคตะวันออก โดยศึกษาทั้งความเป็นมาและความสัมพันธ์ของโบสถ์กับชุมชนและประวัติศาสตร์ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ในช่วงเวลาตั้งแต่ ...
  • Thumbnail

   โรงเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2411-2468) 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วรัฏรยา หุ่นเจริญ; Varatraya Hunchareon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของโรงเรียนในประเทศไทยและรวบรวมรูปแบบตลอดจนการวางผังของอาคารเรียนในสมัยรัชกาลที่ 5 และ 6 รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อรูปแบบและการจัดวางผังอาคา ...
  • Thumbnail

   ไตรภูมิคติในงานออกแบบพุทธสถาปัตยกรรมสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   นริศ อาจยืนยง; Naris Artyuenyong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ไตรภูมิคติ หมายถึงคติความเชื่อที่เกี่ยวกับโลกและจักรวาล ปรากฏให้เห็นในมิติต่าง ๆ มากมาย งานสถาปัตยกรรมก็เป็นหนึ่งในนั้น นักวิชาการหลายท่านเห็นว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการปฏิเสธไตรภูมิคติเพราะคำอธิบายโลกและจักรวาลแบบตะวันตก ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV