Now showing items 82-101 of 119

  • Thumbnail

   พระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อการก่อรูปของงานสถาปัตยกรรมแบบรักชาติ ในรัชสมัย (พ.ศ.2453-2468) 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กฤษกนก ลิมวัฒนานนท์ชัย; Kritkanok Limwatthananonchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบ “รักชาติ” ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ระหว่างปีพ.ศ.2453-2468 ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงแนวทางพระราชดำริของพระอง ...
  • Thumbnail

   พระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2199-2310) 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ; Jumpon Poemsaengsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถและพระวิหารที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกในสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ. ศ. 2199-2310) ตลอดจนที่มาและความสำคัญของปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการเกิดรูปแบบของอาคาร ...
  • Thumbnail

   พระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ตอนต้น ในพื้นที่คลองอ้อมนนท์ จังหวัดนนทบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ปัทมา เจริญกรกิจ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558)
   งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์ รวมทั้งหน้าที่การใช้ งานของ พระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในพื้นที่คลองอ้อม นนท์ จ.นนทบุรี โดยศึกษาทั้งข้อมูลจากงานสถาปัตยกรรมและ ...
  • Thumbnail

   พระอุโบสถและพระวิหารในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สมคิด จิระทัศนกุล; Somkid Jirathut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การศึกษาพระอุโบสถและพระวิหารในสมัยรัชกาลที่ 4 นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงรูปแบบ, ลักษณะ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม ตลอดจนพัฒนาการและแนวความคิดของการกำหนดรูปแบบของสถาปัตยกรรมดังกล่าวนั้น โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว ...
  • Thumbnail

   พระอุโบสถในเมืองสงขลาสมัยการปกครองของเจ้าเมืองตระกูล ณ สงขลา พ.ศ.2318-2444 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ธีระยุทธ์ สุวลักษณ์; Teerayoot Suwaluk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสำคัญของวัดภายใต้บริบททางสังคมและการเมืองในพื้นที่เมืองสงขลา รวมถึงปัจจัยการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถในเมืองสงขลา โดยศึกษาเฉพาะอาคารเครื่องก่อที่สร้างขึ้นในช่วงต้นกร ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Kannika Suteerattanapirom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   พุทธปรางค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศิริวรรณ เวชวิทย์; Siriwan Wetchawit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   การศึกษาพุทธปรางค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะ รูปแบบ ขององค์พุทธปรางค์ ตลอดจนองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ขององค์พุทธปรางค์ โดยเนื้อหาของวิทยานิพนธ์จะแบ่งออกเป็น 5 บท บทแรกเป็นบทนำ ...
  • Thumbnail

   พุทธสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทิวา เผื่อนปฐม; Thiwa Pueanpathom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   การศึกษาพุทธสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์บ้านพลูหลวง คือการศึกษางานสถาปัตยกรรมเนื่องในพุทธศาสนาที่มีหลักฐานภาคเอกสารระบุว่าสร้าง บูรณะปฏิสังขรณ์โดยพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ๖ พระองค์ ที่ปกครองพระนครศรีอยุธยาระหว่างพ. ...
  • Thumbnail

   มณฑปแบบสุโขทัยในศรีสัชนาลัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทรงยศ วีระทวีมาศ; Songyot Weerataweemat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การวิจัยนี้ได้ทำการศึกษามณฑปในเมืองศรีสัชชนาลัย โดยเลือกข้อมูลจากมณฑปที่อยู่ในแนวแกนหลักของวัด เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการทางสถาปัตยกรรม และศึกษาอิทธิพลทางศิลปสถาปัตยกรรมและความหมายบางประการที่มีต่อมณฑปสุโขทัย ...
  • Thumbnail

   รูปแบบเจดีย์กำแพงเพชร : กรณีศึกษาวัดอาวาสใหญ่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ภารณี อินทร์เล็ก; Paranee Inlek (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ในการศึกษารูปแบบเจดีย์กำแพงเพชร พบว่าเจดีย์ประธานที่วัดอาวาสใหญ่มีลักษณะเฉพาะ ผู้ศึกษาจึงสันนิษฐานทางด้านรูปแบบ โดยวิเคราะห์จากสิ่งก่อสร้างที่เหลือของเจดีย์ประธานวัดอาวาสใหญ่ คือฐานล่างสุดทำฐานเขียงแปดเหลี่ยมยืดสูง ...
  • Thumbnail

   รูปแบบเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (ระหว่างสมัยรัชกาลที่ 1-3) 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ชัยณรงค์ ดีอินทร์; Chainarong Dee-in (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   การศึกษารูปแบบเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รัชกาลที่ 1 – 3 มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาถึง รูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์เหลี่ยมย่อมุม รวมทั้งคติแนวคิดบางประการ โดยอาศัยวิธีการศ ...
  • Thumbnail

   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศราวุธ ดรุณวัติ; Sarawut Darunwat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา การเมืองการปกครอง ในเขตเมืองลพบุรี ในช่วงเวลต่าง ๆอันเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลต่อคติ และมูลเหตุของการสร้าง ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ ...
  • Thumbnail

   ศึกษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ ไทยานันท์; Kunnigar Thaiyanant (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   สถานีรถไฟบนเส้นทางรถไฟสายเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   นัฐวรรณ ไทยดี; Nattawan Thaidee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลและรวบรวมรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารสถานีรถไฟสายเหนือ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อรูปแบบทางสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างสถานีรถไฟสายเหนือโดยทำการศึกษาสถาน ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมของโยอาคิม กราซีในสยาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พิริยา พิทยาวัฒนชัย; Piriya Pittayawattanachai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   วิทยานิพนธ์นี้มีเป้าหมายในการศึกษาสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดยนายโยอาคิม กราซี (Joachim Grassi) ในประเด็นของด้านรูปแบบอาคารที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบใหม่ในสยาม โดยได้เลือกกรณีศึกษาเป็นสองประเภทคืออาคาร พักอาศัย กับอาคารสาธารณะ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมฝีพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงษ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   มาณพ อิศรเดช; Manop Isaradej (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอิน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ธิดารัตน์ ติยะวงศ์มานะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-10-06)
   พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระราชวังสำหรับเสด็จประพาสและประทับแรมที่มีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้หยุดชะงักลงในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า จนกระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็จพ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมพระราชวังบางปะอินสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ธิดารัตน์ ติยะวงศ์มานะ; Thidarat Tiyawongmana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพระราชวังสำหรับเสด็จประพาสและประทับแรมที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้หยุดชะงักลงในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า จนกระทั่งถึงสมัยพระบาทสมเด็ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมภายในพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   จุฬาทิพย์ อินทราไสย; Jurathip Intrasai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบขององค์ประกอบสถาปัตยกรรมภายในพระอุโบสถและพระวิหารสมัยอยุธยาตอนปลาย อันเกิดจากแผนผัง และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดพื้นที่ว่างกับองค์ประกอบภายในที่ปรากฏ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมวัดมอญอำเภอบ้านโป่งและโพธาราม : การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วราภรณ์ สุวัฒนโชติกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-04)
   การศึกษานี้เป็นการศึกษาวัดทางพุทธศาสนาที่ได้รับการสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์โดยชาวมอญเป็นหลัก ตลอดจนเป็นวัดในการรับรู้และเข้าใจของคนในพื้นที่ว่าวัดดังกล่าวคือวัดมอญ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้พื้นที่และรูป ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV