Now showing items 21-40 of 76

  • Thumbnail

   การออกแบบสวนหลังคาโดยใช้หลักการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการบำบัดจิตใจ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กมลภัทร์ โรจนประดิษฐ์; Kamolpatr Rojanapradit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการออกแบบสวนหลังคา โดยใช้หลักการการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิตของคนในสังคม ที่ส่งผลให้งานภูมิทัศน์ดังกล่าวสามารถบำบัดจิตใจ ทำให้ตนมีคุณภา ...
  • Thumbnail

   แนวทางการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาสวนรมนีนาถ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทศพร อนันตพิพัฒน์; Tosaporn Anontapipat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย อีกทั้งประเทศไทยได้เข้าสู่“ ภาวะประชากรสูงอายุ” และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติซึ่งไม ...
  • Thumbnail

   ผลกระทบทางสายตาวัดกับคอนโดมิเนียม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   เอมิสา รักสยาม; Amisa Raksiam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อประเมินผลกระทบทางสายตาและคุณค่าทางภูมิทัศน์ของวัดในเขตกรุงเทพมหานครฯ ที่มีแนวโน้มจะถูกคุกคามด้วยอาคารสูง และหาความสัมพันธ์ของคุณค่าอาคารพางศาสนาอันได้แก่ คุณค่าด้านความสวยงามทางกายภาพ ...
  • Thumbnail

   แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   มณีรัตน์ ภาจันทร์คู; Maneerat Pachankoo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   อุทยานประวัติศาสตร์พิมายเป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่าของมนุษยชาติ ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนพิมายที่ครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองวัฒนธรรมของขอมในภาคอีสาน ปัจจุบันด้วยนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จากทางภาครัฐ การดำเนินกิจกรรมของเอกชน ...
  • Thumbnail

   แนวทางการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รณรงค์ ชมภูพันธ์; Ronarong Chompuphan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรม มรดก ทางวัฒนธรรม โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสามารถระบุประเภท คุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษาในภาพรวม ...
  • Thumbnail

   แนวทางการนำหลักการจิตวิทยามาใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์เพื่อผู้สูงอายุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทราย สายน้ำใส; Sai Sainamsai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาผู้สูงอายุ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบภูมิทัศน์ที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมและแก้ปัญหาสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่และมีกำลังใ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาแนวทางการใช้งานทางกายภาพของพื้นที่สนามหลวงกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ธรรมนูญ จิตไตรเลิศ; Thammanoon Jittrailert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทที่สำคัญในด้านกายภาพ ศึกษารูปแบบการใช้งานท้องสนามหลวง และวิเคราะห์ศักยภาพที่มีผลต่อการใช้งาน เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้งานพื้นที่สนามหลวงอย่างเหมาะสม ขั้นตอนของการศึกษาในครั้งนี้ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม กรณีศึกษา : ชุมชนภูไทบ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   เจษฎ์ศิริ เถื่อนมูลละ; Jetsiri Thuanmunla (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสามารถระบุประเภทและตุณค่าของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษา รวมทั้งศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานลานสาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   นพนันทน์ อินสุข; Noppanant Insook (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งานพื้นที่สาธารณะบริเวณวงเวียนใหญ่ ที่เกิดจากองค์ประกอบทางกายภาพที่มีการออกแบบ โดยพื้นที่วงเวียนใหญ่ถือว่าเป็นลานสาธารณะที่มีความสำคัญต่อคนในชุมชนทั้งทางประวัติศาสตร์และการเ ...
  • Thumbnail

   การรับรู้องค์ประกอบทางจินตภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยบริเวณย่านถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   นันทนัช พิศุทธกุล; Nuntanut Pisuttakoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาการรับรู้องค์ประกอบหลักทางจินตภาพของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อเสนอแนะรูปแบบทางกายภาพที่เหมาะสมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ทางจินตภาพบริเวณย่านถนนท่าแพ ...
  • Thumbnail

   แนวทางการฟื้นฟูนิเวศภูมิทัศน์ป่าไม้ในพื้นที่แนวกันชน : กรณีศึกษาพื้นที่แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ชลทิชา กำลังทรัพย์; Chonticha Kumlangsab (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของป่าภูกระแต ซึ่งเป็นพื้นที่กันชนส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเข้าถึงทรัพยากรวัฒนธรรม พร้อมทั้งศึกษาบทบาท ...
  • Thumbnail

   แนวทางในการวางผังออกแบบภูมิทัศน์เพื่อกักเก็บและระบายน้ำผิวดินในพื้นที่ชุมชนเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ณัฐฐีร์ ตันติเลิศอนันต์; Nuttee Tantilertanant (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   ในการศึกษาวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการภูมิทัศน์ เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนเมือง เพื่อศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ทางภูมิทัศน์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการจัดการระบบระบายน้ำภายในชุมชนเมือง ...
  • Thumbnail

   แนวทางการออกแบบและปรับปรุงทางเท้าในย่านธุรกิจของเมืองที่เหมาะกับสภาพวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พรรษพร ชมภูพันธุ์; Passaporn Shompoopun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   ในการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะทางเท้าที่เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้ใช้ทางเท้าในย่านธุรกิจของกรุงเทพ และลักษณะพฤติกรรมการใช้ทางเท้าของผู้ใช้ทางเท้าในบริเวณนั้น โดยมีพื้นที่ศึกษาอยู่บริเวณย่านสีลมซึ่งเป็นย่านท ...
  • Thumbnail

   คุณค่าและความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาเกลือ : กรณีศึกษาบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ภรณี จำปาทอง; Phoranee Jumpathong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตกุประสงค์หลักเพื่อศึกษาคุณค่าและความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาเกลือบ้านแหลม ชังหวัดเพชรบุรี ในการศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากภาคสนามด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ...
  • Thumbnail

   การประเมินหลังการใช้งานภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลทั่วไป : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ณิชา มุนินทร์นิมิตต์; Nicha Muninnimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลังการใช้ งานภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ในเรื่องสภาพการใช้งานในปัจจุบันของภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้องกับความตั้งใจและแนวความคิดของผู้ ...
  • Thumbnail

   การประเมินหลังการใช้งานภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลทั่วไป : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ณิชา มุนินทร์นิมิตต์; Nicha Muninnimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลังการใช้งานภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนา อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา ในเรื่องสภาพการใช้งานในปัจจุบันของภูมิทัศน์ในโรงพยาบาลเสนาที่สอดคล้องกับความตั้งใจและแนวความคิดของผู้ออกแบบและผู้บริหาร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาทัศนคติของผู้ใช้สวนสาธารณะจตุจักรที่มีต่อการจัดทำพื้นที่ออกกำลังกายของสุนัข 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พลอยชมพู สุทธิกาวิลกุล; Ploychompoo Sutthigavilgul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การขยายตัวของประชากรเมืองทำให้สภาพสังคมและวิถีชีวิตของคนเกิดการเปลี่ยนแปลง มีการเพิ่มจำนวนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นเนื่องจากต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางไปทำงานในเมือง สัตว์เลี้ยงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับวิถีชีวิตของคนโสดแล ...
  • Thumbnail

   พฤติกรรมการใช้สวนสาธารณะและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ : กรณีศึกษา สวนรมณีนาถ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ภควดี ศรีอ่อน; Packawadee Srion (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาสภาพปัจจุบันพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้ใช้สวนสาธารณะระดับชุมชน (กรณีศึกษาสวนรมณีนาถ) โดยศึกษาลักษณะพื้นที่กับการทำกิจกรรมเพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้สวน ...
  • Thumbnail

   คุณค่าและความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนาเกลือ : กรณีศึกษาบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ภรณี จำปาทอง; Phoranee Jumpathong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาคุณค่าและความสำคัญของภูมิทัศน์วัฒนธรรม นาเกลือบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในการศึกษาได้ทำการเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากภาคสนามด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ...
  • Thumbnail

   พฤติกรรมการเดินเท้าเพื่อเข้ามาใช้งานรถไฟฟ้าของชุมชนรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Landscape Architecture / วิทยานิพนธ์ - ภูมิสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศันสนีย์ แสงศิลา; Sansanee Sangsila (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทำการสำรวจพฤติกรรมการเดินเท้า เพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของชุมชนรอบสถานีรถไฟฟ้า สำหรับใช้ประกอบการเสนอแนวแนะทางการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรางให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินเท้าของคนไทย ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV