Now showing items 1-18 of 18

  • Thumbnail

   La cuisine thaie entre authenticite et occidentalisation : le cas des restaurants des plages de Kata et de Karon a Phuket 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kingkan Kongin.; กิ่งกาญจน์ คงอินทร์ (Silpakorn University, 2010)
   งานวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาลักษณะเด่นของอาหารไทยกับการรับอิทธิพลตะวันตก วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนำเสนอประวัติของอาหารไทยซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ความรู้ด้านสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับการทำอาหารเพื่อใช้ ...
  • Thumbnail

   La cuisine thaie entre authenticite et occidentalisation : le cas des restaurants des plages de Kata et de Karon a Phuket 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kingkan Kongin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   La Decouverte De La Culture Des Regions Du Centre Avec L' Agence Siam Express Travel Services 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Preeyaporn Ponim (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   รายงานการฝึกงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฝึกประสบการณ์ทางอาชีพทางด้านการท่องเที่ยว 2) ศึกษาระบบการจัดการในงานด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งทัศนคติ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว และบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ รวมทั้งศึก ...
  • Thumbnail

   La decouverte de Samutsongkram, Ayutthaya et Bangkok 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narisara Rojanawanitchayakorn; นริศรา โรจนวณิชยากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การฝึกงานในครั้งนี้ได้ฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท เชียงใหม่สวิง จำกัด เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ ในการฝึกปฏิบัติงาน คือ การช่วยเหลือมัคคุเทศก์อาชีพในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื ...
  • Thumbnail

   La decouverte des provinces au Centre et au Nord de la Thailande dans le programme de l'excursion de l'agence de voyage T.A. Siam Autrement Co.,Ltd. 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Siriwut Chamtakong; ศิริวุฒิ ฉ่ำตาก้อง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระโดยผ่านการฝึกงานในครั้งนี้คือการได้สังเกตลักษณะของโปรแกรมการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติรวมถึงการช่วยเหลืองานในด้านต่าง ๆ ของมัคคุเทศก์ อาชีพซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าพเจ้านำความรู้ที่ได้จากกา ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du centre avec les agences de voyages Exotissimo Travel Thailand, Asian Trails, et Other Ways 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Ornwara Koumsab; อรวรา คุ้มทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   Ce stage de pratique a été indéniablement un facteur important pour gagner de I’expérience et mieux connaître le métier de guide. L’objectif de notre stage était I’observation du travail du guide conférencier et la pratique ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du centre et activites touristiques avec les agences N.S. Travel & Tours CO., Ltd. et Exotissimo Travel Thailand 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Jakkrit Charoensit; จักรกฤษณ์ เจริญสิทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การฝึกงานเป็นระยะเวลา 10 วัน กับบริษัทหนุ่มสาวทัวร์จำกัด และบริษัทเอ็กซ์โซติสซิโม ทราเวล ไทยแลนด์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้าที่และบทบาทของมัคคุเทศก์อาชีพ รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du Centre et les activites touristiques avec l'agence de voyage Exotissimo Travel Thailand et Marwin Tours (Thailand) 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Penpisit Thanarattanasut; เพ็ญพิสิฐ ธนรัตนสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การค้นคว้านี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกงานโดยการเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์เป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงในการทำง ...
  • Thumbnail

   La decouverte des sites touristiques en Thailande avec l'agence Exotissimo 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Anwipa Songphattanayotin; อรวิภา ทรงพัฒนะโยธิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้แนวทางอาชีพและวิธีปฏิบัติของมัคคุเทศก์ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ศึกษาในสาขาการท่องเที่ยวสามารถวิเคราะห์และเข้าใจขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่ควรมีของมัคคุเทศก์ ...
  • Thumbnail

   Le Marche flottant et les touristes occidentaux : Le cas du Marche Flottant Damnoen Saduak a Ratchaburi 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Puttipong Vanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   Le massage Thai traditionnel pour les Thailandais et les touristes occidentaux 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kanjanaporn Piyathum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ในปัจจุบันนี้ การนวดไทยแผนโบราณเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะใช้บริการนวดแผนไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพราะได้รับการแนะนำจากหนังสือนำเที่ยว และเพราะคิดว ...
  • Thumbnail

   Le role de l'activite touristique dans la conservation culturelle D'une communaute : le cas du marche Samchuk a Suphan Buri 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kewalee Jitplang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   Le Siam dans le voyage autour du monde : Java, Siam & Canton du Comte Ludovic de Beauvoir 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narumon Phonrit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   Les touristes occidentaux et la meditation : le cas du temple Mahathat a Bangkok 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narachai Anusiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   Le Marche flottant et les touristes occidentaux : Le cas du Marche Flottant Damnoen Saduak a Ratchaburi 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Puttipong Vanich; พุฒิพงษ์ วานิช (Silpakorn University, 2011)
   วิทยานิพนธ์เล่มนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในการมาเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวก โดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์มัคคุเทศก์ ...
  • Thumbnail

   Le role de l'activite touristique dans la conservation culturelle D'une communaute : le cas du marche Samchuk a Suphan Buri 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Kewalee Jitplang; เกวลี จิตแปลง (Silpakorn University, 2010)
   งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ สำคัญอีกแห่งหนึ่งในระยะสิบปีที่ผ่านมา โดยได้ศึกษาด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เพื่อทำความ เข้าใจรูปแบบการอนุรักษ์และกระบวนการกา ...
  • Thumbnail

   Le Siam dans le voyage autour du monde : Java, Siam & Canton du Comte Ludovic de Beauvoir 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narumon Phonrit; นฤมล พลฤทธิ์ (Silpakorn University, 2010)
   วัวยาช โอตูร์ ดูมงด์ ชวา สยาม และกวางตุ้ง ของ เลอ กงต์ ลูโดวิก เดอ โบวัวร์ เป็นเรื่องเล่าประกอบการเดินทาง ผู้แต่งได้เล่าสิ่งที่เขาพบตลอดการเดินทางของเขา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ (เหตุการณ์ต่างๆ ...
  • Thumbnail

   Les touristes occidentaux et la meditation : le cas du temple Mahathat a Bangkok 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narachai Anusiri; นรชัย อนุศิริ (Silpakorn University, 2010)
   การวิจัยนี้มุ่งที่จะศึกษาความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มีต่อการปฏิบัติสมาธิในระหว่างการมาพำนักในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยามาช่วยในการวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่นำนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกมาฝึกสมาธิ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV