Now showing items 1-20 of 29

  • Thumbnail

   ความสามารถในการตีความภาษาท่าทางแบบตะวันตกของนักเรียนมัธยมไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   กัญพรรณ ไชยลังการ์; Kanyaphan Chailangkar (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ช่วยพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการตีความภาษาท่าทางแบบอเมริกัน โดยศึกษาข้อมูลที่ควบรวมจากนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสายปัญญา รังสิต ที่ดูวีดีทัศน์การสื่อสารด้วยภาษาท่า ...
  • Thumbnail

   วัฒนธรรมองค์การในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   กอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา; Kobsak Sudhat Na Ayuddhaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   งานวิจัยนี้ศึกษาถึงลักษณะวัฒนธรรมองค์การในความเห็นของครูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมมติฐานของงานวิจัยคือครูที่มีความรู้ในระดับการศึกษาที่ต่างกันและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่ไม่เท่ากันนั้น จะมีความเห็นด้านวัฒนธรรมอง ...
  • Thumbnail

   ลักษณะการใช้และความหมายของภาษาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   สธนสรณ์ ยุติบรรพ์; Satanasorn Yutibun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจำแนกชนิดของคำสแลง วิเคราะห์ลักษณะการสร้างคำสแลง พร้อมทั้งอธิบายความหมายของคำสแลงในภาษาไทยของวัยรุ่นที่พบในนิตยสารวัยรุ่นสามฉบับ ได้แก่ a day, Cheeze และ knock knock โดยผู้วิจั ...
  • Thumbnail

   พฤติกรรมการสลับภาษาในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CPA) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ประภัสสร สระโพธิทอง; Prapassorn Sraphothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสลับภาษาของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก(CPA) ในด้านโครงสร้างและลักษณะของการสลับภาษาและศึกษาเปรียบเทียบการสลับภาษาระหว่างกลุ่มผู้พูดภาษาเดียวกันและระหว่างกลุ่มผู้ ...
  • Thumbnail

   การใช้วัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาบนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งปี พ.ศ. 2554 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   อิงอร พึ่งจะงาม; Engon Phuengchangam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของวัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาเพื่อโน้มน้าวใจที่พบจากป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของวัจนกรรมและกลวิธ ...
  • Thumbnail

   กลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ธีรดา กิตติศิริประเสริฐ; Theerada Kittisiriprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาอังกฤษและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการตอบปฏิเสธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร การเก็บข้อมูลทำโดยการให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 19 คนทำแบบทดสอบช ...
  • Thumbnail

   พฤติกรรมการสลับภาษาในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CPA) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ประภัสสร สระโพธิทอง; Prapassorn Sraphothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสลับภาษาของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CPA) ในด้านโครงสร้างและลักษณะของการสลับภาษา และศึกษาเปรียบเทียบการสลับภาษาระหว่างกลุ่มผู้พูดภาษาเดียวกันและระหว่างกลุ่ม ...
  • Thumbnail

   ภาษาบนป้ายพาณิชย์ของสถานประกอบการย่านถนนพระอาทิตย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   สิริณทร พิกุลทอง; Sirinthorn Pikulthong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของภาษาบนป้ายพาณิชย์ ศึกษาที่มาและความหมายในการตั้งชื่อสถานประกอบการบริเวณถนนพระอาทิตย์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับถนนพระอาทิตย์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นภาพถ่า ...
  • Thumbnail

   กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ปรัชญา ฑีฆะกุล; Prachaya Tekakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่มีผลต่อความเงียบในห้องเรียนของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   พักตร์วิภา เอื้ออมรวนิช; Puckvipa Euamornvanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเงียบในห้องเรียนของนักศึกษา และเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระหว่างนักศึกษากลุ่มที่ตอบคำถามตลอดและกลุ่มที่ไม่ตอบคำถาม การเก็บข้อมูล ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ณัฏฐิณี ทินวงษ์; Nattinee Tinnawong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษา และเพื่อศึกษาลักษณะของบทเรียนที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ...
  • Thumbnail

   ทรรศนะต่อปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากรวมเรื่องสั้นชุด "แขกในบ้านตัวเอง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   พิษณุ ไชยโรจน์; Pissanu Chairoj (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยชิ้นนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากรวมเรื่องสั้นชุด “แขกในบ้านตัวเอง” ตลอดจนเพื่อศึกษาการนำเสนอภาพลักษณ์มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านมุมมองนักเขียน ...
  • Thumbnail

   กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ปรัชญา ฑีฆะกุล; Prachaya Tekakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีภาษาสุภาพและการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิงกลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิงจำนวน 4 คน ที่มีการเสนอโครงการประกันชีวิตต่อผู้มุงหวัง 2 กลุ่ม ...
  • Thumbnail

   การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของคนจีนในไทย : กรณีศึกษาตัวละครคนจีนอพยพในนวนิยายลอดลายมังกร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   พิณวิไล ปริปุณณะ; Pinvilai Paripunna (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของคนจีนในไทย : กรณีศึกษาตัวละครคนจีนอพยพในนวนิยายเรื่องลอดลายมังกรมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของคนจีนอพยพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ย ...
  • Thumbnail

   การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของคนจีนในไทย : กรณีศึกษาตัวละครคนจีนอพยพในนวนิยายลอดลายมังกร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   พิณวิไล ปริปุณณะ; Pinvilai Paripunna (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ยุพาพร ทองอินทร์; Yupaporn Thong-in (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการขอโทษระหว่างผู้เรียนภาษาไทยชาวอังกฤษกับเจ้าของภาษา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   มลิวรรณ แทนคาม; Maliwan Theankham (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการขอโทษระหว่างผู้เรียนภาษาไทยชาวอังกฤษกับเจ้าของภาษาชาวไทย การเก็บข้อมูลทำโดยการให้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 8 คน ทำแบบทดสอบชนิดเต็มเติมบทสนทนา (Discourse Completion Test ...
  • Thumbnail

   ค่านิยมไทยในภาษาโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2542-2552 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   จิราวรรณ บุญฤทธิ์; Jirawan Boonyarith (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมไทยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ภาษาโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของภาษาโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ของ ททท. ที่สะท้อนถึงค่านิยมไทยในช่วงเวลาสิบปี ...
  • Thumbnail

   อิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ป๊อปคอร์นฟอร์ทูดอทคอม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ชัชาภา อ้อพงษ์; Chatchapa Orpong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์ป็อบคอร์นฟอร์ทูดอทคอม ตลอดจนศึกษานโยบายส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี ผู้วิจัยพบว่าอิทธิพลของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่ปรากฎอย ...
  • Thumbnail

   กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันเป็นภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ศุภวรรณ ทองวัน; Supawan Thongwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันเป็นภาษาไทย โดยวิเคราะห์ชื่อภาพยนตร์ตลกอเมริกันจำนวน 98 เรื่อง ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553 ใช้ทฤษฎีสโคโปส (Skopos Theory) ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV