Now showing items 16-20 of 59

  • Thumbnail

   ภาษาบนป้ายพาณิชย์ของสถานประกอบการย่านถนนพระอาทิตย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   สิริณทร พิกุลทอง; Sirinthorn Pikulthong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพของภาษาบนป้ายพาณิชย์ ศึกษาที่มาและความหมายในการตั้งชื่อสถานประกอบการบริเวณถนนพระอาทิตย์ และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับถนนพระอาทิตย์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นภาพถ่า ...
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่มีผลต่อความเงียบในห้องเรียนของนักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   พักตร์วิภา เอื้ออมรวนิช; Puckvipa Euamornvanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเงียบในห้องเรียนของนักศึกษา และเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระหว่างนักศึกษากลุ่มที่ตอบคำถามตลอดและกลุ่มที่ไม่ตอบคำถาม การเก็บข้อมูล ...
  • Thumbnail

   พฤติกรรมการสลับภาษาในระหว่างปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CPA) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ประภัสสร สระโพธิทอง; Prapassorn Sraphothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสลับภาษาของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CPA) ในด้านโครงสร้างและลักษณะของการสลับภาษา และศึกษาเปรียบเทียบการสลับภาษาระหว่างกลุ่มผู้พูดภาษาเดียวกันและระหว่างกลุ่ม ...
  • Thumbnail

   กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจของตัวแทนประกันชีวิตเพศหญิง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ปรัชญา ฑีฆะกุล; Prachaya Tekakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Language and Intercultural Communication / วิทยานิพนธ์ - ภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   ณัฏฐิณี ทินวงษ์; Nattinee Tinnawong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   งานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษา และเพื่อศึกษาลักษณะของบทเรียนที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ...

   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV