Now showing items 1-20 of 234

  • Thumbnail

   การกัลปานาในจารึกสุโขทัย อยุธยา และธนบุรี-รัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง; Sirisarn Mueanphothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเรื่องการกัลปนาใน 3 ประเด็นหลัก คือ ความหมายของคำว่ากัลปนา องค์ประกอบของการกัลปนาในสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี-รัตนโกสินทร์ และที่มาของสิ่งที่กัลปนา โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากจารึก ...
  • Thumbnail

   การจำแนกคำในภาษาถิ่นขอนแก่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พงศ์ศิริ นาคพงศ์; Phongsiri Narkphong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจำแนกคำ และศึกษาคุณสมบัติของคำแต่ละประเภทในฐานะที่เป็นหน่วยร่วมในกระสวนทางโครงสร้างทางไวยากรณ์ และศึกษากระสวนทางโครงสร้างซึ่งคำเหล่านั้นปรากฏอยู่ เช่น วลี โครงสร้างย่อย โครงสร้างแกน ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์นิทานคำกาพย์เรื่อง หงส์ยนต์ฉบับจังหวัดราชบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อุบล เทศทอง; Ubol Tedtong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์นิทานคำกาพย์หงส์ยนต์ฉบับจังหวัดราชบุรี โดยศึกษาจากต้นฉบับสมุดไทยขาว จำนวน 1 เล่ม ความยาว 232 หน้าครึ่ง ซึ่งผู้วิจัยได้ต้นฉบับจากอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์นิทานคำกาพย์เรื่องปทุมกุมารซึ่งมีที่มาจากมหาปทุมชาดกในปัญญาสชาดก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เอมอร รัตนเนตร; Emorn Rattanate (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย ที่จะศึกษานิทานคำกาพย์ของไทยเรื่องปทุมกุมาร อันเป็นวรรณกรรมชาวบ้าน ซึ่งมีที่มาจากมหาปทุมชาดกในปัญญาสชาดก โดยเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ ซึ่งมุ่งสั่งสมบารมี อันเป็นจริยวัตรของมหาบ ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์วรรณกรรมศาสนาเรื่องกายนคร ฉบับจังหวัดพังงา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พรทิพย์ วนรัฐิกาล; Pornthip Wanaratikarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมศาสนาเรื่องกายนคร ฉบับจังหวัดพังงา โดยศึกษาจากเอกสารสมุดไทยที่ชาวบ้านท้องถิ่นภาคใต้เรียกว่า “หนังสือบุด” ที่พบที่วัดสุวรรณาวาส ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องอุณรุทฉบับสงขลาตามทฤษฎีรส 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุนันทา มิตรงาม; Sunantha Mit-ngam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่น โดยการใช้ทฤษฎีรสของสันสกฤต ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความงามในตัววรรณกรรมอย่างแท้จริง กล่าวคือ เป็นการศึกษาและวิเคราะห์อารมณ์ของกวีและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของผู ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์อุปลักษณ์การต่อสู้และการแข่งขันในข่าวธุรกิจตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตร์พุทธิปัญญา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   โชคชัย ห่วงถนอม; Chokechai Huangthanom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ความหมายประจำรูป และความหมายตามปริบทของอุปลักษณ์การต่อสู้ และอุปลักษณ์การแข่งขันในข่าวธุรกิจปัจจุบันตามแนวทฤษฎีอรรถ-ศาสตร์พุทธิปัญญา โดยศึกษาอุปลักษณ์ 6 ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์เรื่องขูลูนางอั้วสำนวนท้องถิ่นอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   คนึงชัย วิริยะสุนทร; Khaneangchai Viriyasoonthon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   งานวิจัยวรรณกรรมเรื่องขูลูนางอั้วเป็นการศึกษาวรรณกรรมจากต้นฉบับใบลานตัวธรรมอีสาน ฉบับวัดบ้านก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท ดังนี้ บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงความสำคัญของเรื่องที่วิจัย ...
  • Thumbnail

   การศึกษา "ใบจุ้ม" เอกสารทางราชการของอาณาจักรล้านช้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วราภรณ์ โตคีรี; Waraporn Tokeeree (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ใบจุ้มที่เก็บรักษาไว้ที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณ กองหอสมุดแห่งชาติ จำนวน 49 ฉบับ บันทึกด้วยอักษรไทยน้อย โดยพิจารณาด้านลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธี ที่ใช้บันทึก การใช้ถ้อยคำ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการกระจายของคำศัพท์ในจังหวัดเลย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุภาวด กองสุวรรณ; Supavadee Kongsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการกระจายของคำศัพท์ ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือ และภาษาไทยถิ่นอีสาน ว่าใช้อยู่ในบริเวณใดบ้างในจังหวัดเลย จากนั้นนำผลการศึกษามาทำแผนที่เขตภาษาจังหวัดนี้โดยอาศัยคำศัพท์เป็นเกณฑ์ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการกระจายคำศัพท์ในจังหวัดเพชรบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กนกพร เจริญวัลย์; Kanokphorn Charoenvalaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการกระจายคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นใต้ และภาษาไทยเฉพาะถิ่นว่าใช้อยู่ในบริเวณใดบ้างในจังหวัดเพชรบุรี จากนั้นนำผลการศึกษามาทำแผนที่ภาษาของจังหวัดเพชรบุรี โดยอาศัยคำศัพท์เป็นเก ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการใช้คำและการเรียงคำในภาษามอญ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พระมหาจรูญ จอกสมุทร; Phramaha Jaroon Jorksamutr (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการใช้คำและการเรียงคำในภาษามอญ โดยใช้ข้อมูลที่ได้มาจากผู้วิจัยซึ่งเป็นเจ้าของภาษาส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากผู้บอกภาษาซึ่งเป็นชาวบ้าน จำนวน 6 คน ในจังหวัดสมุทรสาคร ในการศึกษาคำ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำในภาษาโซ่ ที่บ้านดอนแดง ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พระมหาสุวรรณ์ วงษา; Phramaha Suwan Wongsa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้คำการศึกษาคำในภาษาโซ่ โดยใช้ข้อมูลจากผู้บอกภาษาโซ่ จำนวน 5 คน ที่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาคำในภาษาโซ่ ตั้งแต่การสร้างคำ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาชำระต้นฉบับวรรณกรรมล้านนาเรื่องโคลงหงส์ผาคำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุรีย์วรรณ เล็กตระกูล; Sureewan Lektragoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาชำระต้นฉบับวรรณกรรมล้านนาไทยเรื่อง โคลงหงส์ผาคำ ซึ่งปรากฏในต้นฉบับใบลานและสมุดข่อย จำนวน 4 ฉบับ การศึกษาชำระจะพิจารณาถึงประวัติความเป็นมา ลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีของการบันทึกวรร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาชื่อสถานที่ในอาณาจักรเขมร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ทรงธรรม ปานสกุณ; Songtham Pansakun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ชื่อเฉพาะของสถานที่ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรในศิลาจารึกอาณาจักรเขมรโบราณ และชื่อเฉพาะของสถานที่ปัจจุบันในจังหวัดเสียมเรียบโดยอิงตามกลุ่มความหมาย รวมทั้งดูแนวคิ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาชื่อเรือพระราชพิธี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เปี่ยมสุข ตันวิบูลย์; Piamsuk Tanvibul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาแนวความคิดในการตั้งชื่อเรือพระราชพิธี และความหมายของชื่อตลอดจนประวัติของเรือเหล่านั้น โดยมีขอบเขตการศึกษาเฉพาะเรือที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รวมทั้งสิ้น จำนวน 105 ...
  • Thumbnail

   การศึกษาตำนานพระธาตุประจำปีเกิด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ภัสราภรณ์ เทศธรรม; Phasaraporn Testham (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาตำนานประจำปีเกิดเฉพาะที่มีศาสนสถานปรากฏในภาคเหนือของประเทศไทย เพื่อศึกษาวรรณกรรมพุทธศาสนาในด้านอักษร อักขรวิธีของอักษรธรรมล้านนา วรรณศิลป์ วัฒนธรรม สังคมที่ปรากฏในวรรณกรรม ...
  • Thumbnail

   การศึกษาพระรถเมรี ฉบับตำบลร่อนพิบูลย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อินทิรา บุณยาทร; Intira Boonyatorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วรรณกรรมเรื่องพระรถเมรีเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย มีทั้งเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์และวรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมานานและประทับใจคนมาก บางท้องถิ่นอ้างว่าท้องถิ่นของตนเป็นสถานที่ในท้องเรื่อง เช่น บริเวณภาคตะวั ...
  • Thumbnail

   การศึกษามหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์มหาพน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สิญจนา จิระเกียรติ; Sinjana Chirakiati (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาวรรณกรรมชาดกเรื่องมหาชาติฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑ์มหาพน ซึ่งเป็นคัมภีร์ใบลานจารด้วยอักษรขอมรวม 4 สำนวน โดยแบ่งเป็น 5 บท บทที่ 1 เป็นบทนำ กล่าวถึงความสำคัญของเรื่องที่วิจัย ความมุ่งหมาย ...
  • Thumbnail

   การศึกษามหาเวสสันดรชาดก ฉบับท้องถิ่นอีสาน จากต้นฉบับวัดกลางโคกค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อณุภา อัศวปิยานนท์; Anupa Asavapiyanond (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   งานวิจัยเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่องมหาเวสสันดรชาดกจากต้นฉบับวัดกลางโคกค้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาวรรณกรรมพุทธศาสนาในด้านอักษร อักขรวิธีอักษรธรรมอีสาน วรรณศิลป์ และทางด้านวัฒนธรรม ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV