Now showing items 21-40 of 234

  • Thumbnail

   วรรณกรรมลานนาไทยเรื่อง พรหมจักร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ประคอง กระแสชัย; Prakong Krasaechai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องพรหมจักร อันเป็นรามเกียรติ์สำนวนท้องถิ่นของลานนาไทย ซึ่งปรากฏในตันฉบับใบลาน จารึกด้วยอักษรลานนาไทย สำนวนที่ได้มาจากวัดต๋อมใต้ จังหวัดพะเยา โดยพิจารณา ...
  • Thumbnail

   ลักษณะอักษร และอักขรวิธีในจารึกสมัยสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อนันต์ ทรงวิทยา; Anan Songvitaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ ลักษณะตัวอักษร และอักขรวิธีในจารึกสมัยสุโขทัย โดยใช้หลักฐานจาก หนังสือประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 ภาคที่ 3 ภาคที่ 4 บทความ สำเนาจารึก ภาพถ่าย และศิลาจารึก ...
  • Thumbnail

   ระบบการเขียนของโซ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วิศรุต สุวรรณวิเวก; Visarute Suvannavivak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของตัวอักษรโซ่ง โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงรูปแบบตัวอักษรและอักขรวิธีที่ปรากฏในเอกสารโซ่งเท่าที่สำรวจพบรวมทั้งถอดถ่ายเสียงอ่านของโซ่งปัจจุบันเป็นสัทอักษร ...
  • Thumbnail

   พระมาลัย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ชฎาลักษณ์ สรรพานิช; Chadalak Sanpanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วิทยานิพนธ์นี้เป็นการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพระมาลัยฉบับท้องถิ่น ซึ่งได้สำรวจพบที่วัดราชบัลลังก์และวัดเนินค้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ต้นฉบับเป็นสมุดข่อยเก่าแก่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ฉบับ รูปลักษณะตัวอักษรนั้นเป็นลา ...
  • Thumbnail

   เปรียบเทียบวรรณคดี เรื่องท้าวสีธน (สุธน) ของ ภาคอีสานกับภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยและภาษามอญ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   นิภา นิจสุนกิจ; Nipa Nichsungich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อเรื่องวรรณคดีท้าวสีธน ลักษณะอักษร อักขรวิธี รวบรวมคติเตือนใจ คำคม และประเพณี ความเชื่อต่าง ๆ ที่ปรากฏในเนื้อเรื่องท้าวสีธนแต่ละภาคในประเทศไทยและภาษามอญ โดยใช้ฉบับ ...
  • Thumbnail

   คำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พนิดา เย็นสมุทร; Panida Yensamut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาวิเคราะห์คำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง โดยให้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาลาวโซ่ง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ในการศึกษาคำในภาษาลาวโซ่งนี้ ผู้วิจัยได ...
  • Thumbnail

   การแสดงความหมายของคำ "ก็" ในภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วิยะดา สอ้านวงศ์; Wiyada Sa-Anwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาถึงการแสดงความหมายของคำ “ก็” ในภาษาไทย โดยเน้นภาษาที่ใช้ในการสนทนาของคนไทยปัจจุบัน และเพื่อศึกษาคำ “ก็” ในเชิงประวัติและการวิวัฒนาการทางความหมายในแต่ละสมัย โดยเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยประมาณ ...
  • Thumbnail

   คัชนาม : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุวิทย์ จิตรพลี; Suwit Chitplee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วิทยานิพนธ์มุ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมชาดกอีสานเรื่องคัขนาม ซึ่งเป็นวรรณกรรมเก่าแก่เรื่องหนึ่งในบรรดาวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานทั้งหลาย ทั้งนี้ศึกษาวิเคราะห์จากต้นฉบับที่จารเรื่องนี้ไว้ในใบลานเป็นหนังสือผูก ด้วยอักษรพื้น ...
  • Thumbnail

   การจำแนกคำในภาษาถิ่นขอนแก่น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พงศ์ศิริ นาคพงศ์; Phongsiri Narkphong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจำแนกคำ และศึกษาคุณสมบัติของคำแต่ละประเภทในฐานะที่เป็นหน่วยร่วมในกระสวนทางโครงสร้างทางไวยากรณ์ และศึกษากระสวนทางโครงสร้างซึ่งคำเหล่านั้นปรากฏอยู่ เช่น วลี โครงสร้างย่อย โครงสร้างแกน ...
  • Thumbnail

   การใช้ลักษณนามของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เกื้อกูล จองสกุล; Kuekoon Jongsakun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อจะศึกษาการใช้ลักษณนามของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร และมีความแตกต่างในด้านสายการศึกษา เพศ และประเภทของหนังสือที่ชอบอ่านมีผลต่อการใช้ลักษณนามหรือไม่ ...
  • Thumbnail

   อักษรธรรมอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เพ็ญพักตร์ ลิ้มสัมพันธ์; Phenphak Limsamphant (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปอักษรและอักขรวิธีของอักษรธรรมอีสาน อักษรนี้ใช้บันทึกเรื่องราวทางคดีธรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพบหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมา โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารใบลานและจาร ...
  • Thumbnail

   อักษรธรรมลานนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   นัยนา โปร่งธุระ; Naiyana Prongthura (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปอักษรและอักขรวิธีของอักษรธรรมลานนาจากข้อมูลศิลาจารึก และใบลาน ระหว่าง พ.ศ. 1919 ถึง พ.ศ. 2425 การศึกษาทำโดยการเก็บข้อมูลทั้งรูปอักษรและรูปคำ เพื่อพิจารณาถึงวิวัฒนาการโดยละเอียด ...
  • Thumbnail

   ระบบไวยากรณ์ภาษาลุงโจว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   จันทรา มาศสุพงศ์; Chantra Massupong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   ระบบไวยากรณ์ภาษาลุงโจว เป็นผลงานที่ผู้เขียนมีความมุ่งหมายที่จะศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ในเรื่องระบบคำ การเรียงคำ และรูปประโยคของภาษาลุงโจว โดยทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับโครงสร้างทางไวยากรณ์ของภาษาไทยมาตรฐาน ...
  • Thumbnail

   ภาษามอญตำบลบางขันหมาก จังหวัดลพบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พรรณน์พจน ปานทองคำ; Panpot Panthongkhum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะศึกษาภาษามอญตำบลบางขันหมาก ในเชิงภาษาศาสตร์ ทั้งระบบเสียง และระบบไวยากรณ์ เนื่องจากตำบลนี้เป็นตำบลเดียวของจังหวัดลพบุรีที่มีคนมอญตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นเวลานาน จนไม่มีผู้ใดแม้แต่ชาวมอญ ...
  • Thumbnail

   ภาษากวย (ส่วย) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   จิรัฐิ เจริญราษฎร์; Chirat Chareanraat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ ศึกษาถึงลักษณะของ เสียง, คำ, วลี และประโยคของภาษากวยที่มีพูดในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเก็บข้อมูลจากผู้พูดภาษากวยในหมู่บ้านหนองแต้ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 3 คน ผู้พูดภาษา ...
  • Thumbnail

   พระเจ้าเลียบโลกฉบับล้านนา : บทวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กตัญญู ชูชื่น; Katanyoo Chucheun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   จุดมุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาความเป็นมาของเอกสาร “ตำนานพระเจ้าเลียบโลก” หรือ “พุทธตำนาน” ฉบับล้านนา เพื่อทราบเรื่องราวที่ปรากฏและอิทธิพลสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียบเรียงเรื่องดังกล่าวขึ้นในพระบวรพุทธศาสนา ...
  • Thumbnail

   เปรียบเทียบระบบการเรียงคำในภาษาไทนุงกับภาษาไทยมาตรฐาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เถกิง พันธ์เถกิงอมร; Thakerng Pantthakerngamorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะและระบบการเรียงคำของภาษาไทยนุงในเรื่องคำประสม วลี และประโยค แล้วเปรียบเทียบกับระบบการเรียงคำในภาษาไทยมาตรฐาน โดยใช้เอกสารภาษาไทยนุงเป็นข้อมูลในการวิจัย การวิจัยแ ...
  • Thumbnail

   โคลงพรหมทัต : การศึกษาเชิงวิจารณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   พรรณเพ็ญ เครือไทย; Panpen Kruathai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมเรื่องโคลงพรหมทัต ซึ่งเป็นวรรณกรรมลานนา ปรากฏอยู่ในใบลานจำนวน 1 ผูก การวิจารณ์นั้น จะพิจารณาถึงลักษณะอักษร อักขรวิธี คุณค่าทางด้านวรรณกรรมและสังคม สาระในวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น ...
  • Thumbnail

   ลักษณะของภาษาไทยใหญ่ (ไต้อ้อ) ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วรรณา จันทนาคม; Wana Jantanakom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง “ลักษณะของภาษาไทยใหญ่ (ไตอ้อ) ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ 1. ลักษณะโดยทั่วไปของภาษาไทยใหญ่ 2. ระบบเสียง ระบบคำของภาษาไทยใหญ่ 3. ความหมายและการเรียงคำ ...
  • Thumbnail

   พระนิพพาณโสตร์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เฉลิม จันปฐมพงศ์; Chalerm Chunpathompong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   พระนิพพาณโสตร์ เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติและตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กล่าวเริ่มเรื่องตั้งแต่การถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ในขณะนั้น มีพระอรหันต์ลอบเข้าไปนำพระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) จากจิตกาธาน (เชิงตะกอน) ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV