Now showing items 1-20 of 234

  • Thumbnail

   วิธีแสดงเหตุผลในภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กัลยา สุวรรณโกศัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1966)
  • Thumbnail

   ลวดลายปูนปั้นและดินเผาสมัยทวารวดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อุษา แสงเอี่ยม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
  • Thumbnail

   เรือนเครื่องผูก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   รพีพรรณ โฆษิตวัฒนากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
  • Thumbnail

   ประเพณีเนื่องในเทศกาล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ราตรี โตเพ่งพัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
  • Thumbnail

   คำภาษาเขมรในภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อำพล อุดมพันธุ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1970)
  • Thumbnail

   พจนานุกรมภาษาเขมร-ไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ดวงเดือน รุ่งแสงจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1973)
  • Thumbnail

   ภาษาอีสานในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยาตอนต้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   บรรทม รุ่งเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1973)
  • Thumbnail

   ประโยคและคำที่ใช้ตอบรับตอบปฏิเสธในภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กาญจนา สว่างดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1974)
  • Thumbnail

   คำสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   วิศรุต สุวรรณวิเวก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
  • Thumbnail

   เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษากรุงเทพกับภาษาคูบัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สารภี ศิลา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
  • Thumbnail

   อักษรไทยน้อย : การศึกษาในด้านอักษรวิทยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ธวัช ปุณโณฑก; Dhawaj Poonotoke (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพนธ์นี้มุ่งที่จะศึกษาการแพร่ขยายของอักษรไทยไปสู่ดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และการวิวัฒนาการตามลำดับขั้นตอน เป็นอักษรไทยน้อยที่ปรากฏอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาจากศิลาจารึก ...
  • Thumbnail

   อักษรขอมที่ใช้บันทึกภาษาไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุรน แก้วกลม; Suranee Kaewklom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปอักษรและอักขรวิธีของอักษรขอมที่ใช้บันทึกภาษาไทย จากข้อมูลขั้นต้นประเภทจารึก ใบลาน และสมุดข่อย วิเคราะห์ข้อมูลโดย จัดแบ่งข้อมูลออกเป็นสมัยต่าง ๆ ตามสมัยประวัติศาสตร์ไทย คือ สมัยสุโขทัย ...
  • Thumbnail

   วิเคราะห์การใช้คำและการเรียงคำในภาษาถิ่นใต้ ชุมพรและนครศรีธรรมราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เปรมจิต ชนะวงศ์; Pramechit Chanavong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การใช้คำและการเรียงคำในภาษาถิ่นใต้ ข้อมูลในการวิเคราะห์ได้มาจากผู้วิจัยซึ่งใช้ภาษาถิ่นใต้ในชีวิตประจำวันส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งได้มาจากผู้บอกภาษาในจังหวัดชุมพร และจังหวัดนค ...
  • Thumbnail

   พระวรวงศ์ วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ประพนธ เรืองณรงค์; Praphon Ruangnarong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง พระวรวงศ์ อันปรากฏอยู่ในสมุดไทย หรือชาวบ้านเรียกว่า “หนังสือบุค” จำนวน 4 เล่ม การวิเคราะห์นั้นจะพิจารณาถึงลักษณะอักษร, อักขรวิธี, วรรณกรรมและสังคม ...
  • Thumbnail

   คำวิเศษณ์สองพยางค์ในภาษาอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   อุดม พรประเสริฐ; Udom Pornprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
   วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาค้นคว้าคำวิเศษณ์สองพยางค์ในภาษาอีสานเกี่ยวกับ โครงสร้าง การจัดประเภท ตำแหน่งหน้าที่ ความหมาย และการใช้คำวิเศษณ์สองพยางค์ การศึกษาครั้งนี้ ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลในท้องถิ่น ...
  • Thumbnail

   อักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   กรรณิการ์ วิมลเกษม; Kannika Vimonkasam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา อักขรวิทยา และอักขรวิธีของอักษรฝักขามที่พบในศิลาจารึกใน 8 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ...
  • Thumbnail

   อักษรสมัยก่อนพระนคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สายหยุด กระเวณกิจ; Saiyud Grawengij (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอักษรสมัยก่อนพระนคร ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงพุทธศตวรรษที่ 14 โดยการศึกษารูปแบบตัวอักษรจากรูปศิลาจารึกขอมสมัยก่อนพระนครในหนังสือ Inscriptions du Canbodge, ...
  • Thumbnail

   อักษรขอมสมัยพระนคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุนทร พิรุณสาร; Suntaree Phirunsarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปอักษรและอักขรวิธีของอักษรขอมสมัยพระนคร ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง พุทธศตวรรษที่ 19 จากข้อมูลศิลาจารึกที่พบในประเทศกัมพูชาและประเทศไทยบางส่วนในปัจจุบันที่จารึกด้วยภาษาเขมรและภาษาสันสกฤต ...
  • Thumbnail

   เสียวสวาด : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   ระวีวรรณ อินทร์แหยม; Rawewan Eenyam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่องเสียวสวาดซึ่งปรากฏในต้นฉบับหนังสือผูก ฉบับร้อยแก้ว จารด้วยอักษรตัวธรรมสำนวนจังหวัดสุรินทร์ การวิจัยครั้งนี้จะพิจารณา 2 ด้านคือ ด้านรูปแบบตัวอักษร เครื่องหมายต่าง ...
  • Thumbnail

   สุภมิตร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สุขสมาน ยอดแก้ว; Suksaman Yodkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
   วิทยานิพนธ์นี้มุ่งที่จะศึกษาวิเคราะห์สุภมิตกลอนสวดฉบับเพชรบุรี ทางด้านอักษรและอักขรวิธีที่ใช้ในการบันทึกวรรณกรรม เปรียบเทียบกับลักษณะตัวอักษรและอักขรวิธีปัจจุบัน ศึกษาเชิงวรรณกรรม เชิงสังคม และศึกษาเปรียบเทียบกับฉบั ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV