Now showing items 41-60 of 211

  • Thumbnail

   สำนึกในถิ่นที่ : กรณีศึกษาการออกแบบตึกแถวเมืองพระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศศิธร คล้ายชม; Sasithorn Klaichom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดเกี่ยวกับ สำนึกในถิ่นที่ ( Sense of place ) เพื่อศึกษากรณีตัวอยางการถายทอดจิตวิญญาณของถิ่นที่ลงสูงานออกแบบสถาปตยกรรม เพื่อศึกษาตึกแถวเกาในเม ...
  • Thumbnail

   การออกแบบปรับปรุงหลังคาบ้านพักอาศัยด้วยวัสดุราคาถูกเพื่อลดการถ่ายเทความร้อน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สัทธา ปัญญาแก้ว; Satta Panyakaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเพื่อหาแนวทางการออกแบบปรับปรุงหลังคาบ้านพักอาศัยด้วยวัสดุราคาถูกเพื่อลดการถ่ายเทความร้อน โดยมุ่งศึกษาปรับปรุงให้กับหลังคาบ้านพักอาศัยผู้มีรายได้น้อยและบ้านในชนบท วิธีการออกแบบปรับปรุงหลังคาสำหร ...
  • Thumbnail

   บ้านดิน : สถาปัตยกรรมทางเลือก กรณีศึกษา : บ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ดวงนภา ศิลปลาย; Duangnapa Sinlapasai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   จากการปลูกสรางอยางตอเนื่องของบ้านดินในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จนกลายเปนกระแสบานดินขึ้นมา คือ จุดมุงหมายของวิทยานิพนธ บานดิน สถาปัตยกรรมทางเลือก โดยศึกษาถึงปัจจัยแวดลอมตางๆ ในการเลือกปลูก สรางบานดิน โดยกําหนดกรอบการศึกษา ...
  • Thumbnail

   ไม้ไผ่กับสถาปัตยกรรมที่เลือนหาย : การออกแบบศาลาประชาคม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กานต์ คำแก้ว; Karn kamkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาและออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวคิดที่นำไม้ไผ่กลับมาใช้ในงานสถาปัตยกรรม เพราะไม้ไผ่เป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย และมีราคาถูก สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท จนไม้ไผ่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวชนบท ...
  • Thumbnail

   วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างน้ำและชุมชนพักอาศัยริมน้ำ กรณีศึกษาคลองบางกอกน้อย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   จรูญพันธ์ บรรจงภาค; Jaroonpan Banjongpark (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   คลองบางกอกน้อยเป็นลำน้ำสายสำคัญนับแต่อดีต ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตั้งถิ่นฐานตามวิถีไทย พึ่งพา “น้ำ” เพื่อการคมนาคมและเกษตรกรรม การขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาโดยรวมของกรุงเทพฯ ทำให้คลองบางกอกน้อยเปลี่ยนไปจากชุมชนเกษตร ...
  • Thumbnail

   ตึกแถว ผลผลิตทางกายภาพและวัฒนธรรมในชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสงขลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สุภาวดี เชื้อพราหมณ์; Supawadee Chuapram (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิวัฒนาการและสาระด้านสถาปัตยกรรมของตึกแถวในชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสงขลา อันมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ความสนใจอยู่ที่เนื้อหาในตัวสถาปัตยกรรม ...
  • Thumbnail

   จิตวิญญาณแห่งสถานที่ในการออกแบบศาลาชุมชนอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศุภชัย ชัยจันทร์; Supachai Chaichan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษาทำความเข้าใจงานสถาปัตยกรรมด้วยรูปวัตถุ จะได้เพียงแต่ลักษณะของสิ่งที่เป็นวัตถุธรรมเท่านั้น ได้แต่รูปกายภายนอกเข้าไม่ถึงเนื้อหา หรือชีวิตวิญญาณของงานอย่างแท้จริง สังคมย่อมประกอบด้วยมนุษย์กับวัฒนธรรม ฉะนั้นการสร้างส ...
  • Thumbnail

   โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วัชรพงษ์ ชุมดวง; Watcharapong Chumduang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   จากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตภูมิปัญญาล้านนาถูกละเลยจนน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่หลงใหลไปกับวัฒนธรรมภายนอกและไม่ได้มีการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาเดิมเลย โครงการโฮงเฮียนสืบสานภ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมเงา : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเงาและที่ว่างทางสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   อดิศร ศรีเสาวนันท์; Adisorn Srisaowanunt (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การทดลองสร้างที่ว่างทางสถาปัตยกรรมจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) ซึ่งในที่นี้ได้แก่ “เงา” และรวบรวมลักษณะทางด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงาทั้ง ลักษณะทางกายภาพ (Physical), ...
  • Thumbnail

   บ้าน : ความเป็นตัวตน (กรณีศึกษาบ้านครอบครัววิเชียร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   อธิป ชินรัตน์; Athip Chinratana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   บ้านเป็นสถาปัตยกรรมประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองและแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ อาจกล่าวได้ว่าบ้านเปรียบเสมือน ต้นกำเนิดชีวิตที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้อยู่อาศัย ในการศึกษาวิ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาความสัมพันธ์ทางสายตาเพื่อการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สืบพงศ์ อาชีวปริสุทธิ; Suebpong Archeevaparisutthi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาทางด้านการรับรู้และความสัมพันธ์ทางสายตาระหว่าง 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อทำการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ต่างๆ ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมแห่งจินตภาพ : กรณีศึกษาที่ว่างและความสัมพันธ์ระหว่างพื้นผิวภายนอกของสถาปัตยกรรมกับคนในปริบทของเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล; Spavit Darnthamrongkul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นผิวของสถาปัตยกรรมกับภาพที่ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของสถาปัตยกรรม โดยภาพที่ปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของสถาปัตยกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นภาพที่ถูกใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ซึ่งในปัจจุบัน ...
  • Thumbnail

   ความแปรเปลี่ยนแห่งสถานที่และเวลา : กรณีศึกษาการออกแบบและกำหนดประโยชน์ใช้สอยใหม่ในอาคารทิ้งร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ไพศาล ปัญจพรผล; Pisarn Panjaponpol (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความแปรเปลี่ยนแห่งสถานที่และเวลา ในงานสถาปัตยกรรมทั้งด้านกายภาพ และ ความหมายในเชิงนามธรรม และแนวความคิดและวิธีออกแบบความแปรเปลี่ยนแห่งสถานที่ และ เวลาในงานสถาปั ...
  • Thumbnail

   สภาวะน่าสบายของนักศึกษาในห้องฟังบรรยายแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   รัตน์พันธ์ นันทวิจารณ์.; Rattaphan Numtavicharna (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะน่าสบาย การปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสบาย ความแตกต่างของสภวะน่าสบายของนักศึกษาที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน ในห้องฟังบรรยายแบบไม่ปรับอากาศ และปรับอากาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ...
  • Thumbnail

   สื่อแห่งความทรงจำในงานสถาปัตยกรรม : ร่องรอยกำแพงพระนครกรุงรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ชิราวุธ ทิพย์พิมานชัย; Chiravut Thippimanchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความทรงจำด้านจิตวิทยา และกระบวนการกลับคืนของความทรงจำที่มีผลเกี่ยวเนื่องในงานสถาปัตยกรรม ทั้งทางด้านกายภาพและความหมายในเชิงนามธรรม ตลอดจนแนวความคิดและวิธีการออกแบบส ...
  • Thumbnail

   จิตวิญญาณดั้งเดิมกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   เอกอนันต์ จันทร์เอี่ยม; Eakanan Janeiam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   แนวคิดเรื่องพื้นที่ มีมาตั้งแต่ในสมัยเริ่มต้น ของความเป็นสังคม พื้นที่แต่ละพื้นที่ย่อมมีจิตวิญญาณของกตัวเอง และสามารถที่จะสะท้อนความหมายออกมาให้ได้รับถึงความเป็นถิ่นที่ และความเป็นสังคมนั้นๆได้ เมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่พื้นที่หนึ่ง ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการของบ้านไทยร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กฤษณะพล วัฒนวันยู; Kisnaphol Wattanawanyoo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาถึงพัฒนาการของบ้านไทยร่วมสมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525- ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่การนำลักษณะไทยจากบ้านไทยในอดีตมาประยุกต์ใช้ในบ้านพักอาศัยรูปแบบปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปที่การนำลักษณะไทยจากบ้านไทยในอ ...
  • Thumbnail

   โลกุตรสถาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ภาณุ อมรบัณฑุกุล; Panu Amornbantukul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองผสานการพิจาณาธรรมเข้ากับชีวิตประจำวันของคนเมือง โดยศึกษาแนวทางการปฏิบัติธรรมและการใช้ระบบสัญลักษณ์ในสถาปัตยกรรมที่สื่อถึงสัจธรรมตามหลักพุทธศาสนา เพื่อสร้างแบบจำลองแนวความคิดและทดลอ ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบเรือนพื้นถิ่น ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : แบบแผนดั้งเดิม พัฒนาการและแนวทางการพัฒนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทิฆัมพร ลอยศักดิวงศ์; Thikhomporn Loysakdiwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   ปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุและวิทยาการต่างๆเกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ว ส่งผลกระทบในด้านต่างๆ แม้แต่อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัย กลุ่มเรือนในชนบทหรือเรือนพื้นถิ่นก็ได้รับผลจากความเจริญ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยมิใช่น้อย ...
  • Thumbnail

   การออกแบบอาคารสำนักงานขนาดกลางในเขตกรุงเทพฯ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศราวุธ จันทรแสงอร่าม; Sarawoot Juntarasangaram (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV