Now showing items 6-10 of 62

  • Thumbnail

   โครงการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ตั้งใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   นรินทร์ อ้วนดำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-01)
   สถานที่ตั้งเป็นปัจจัยหนึ่งของการขยายตัวของสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็เช่นกัน ที่ประสบปัญหาในกรณีนี้มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แรกเริ่มจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางนาฏศิลป์และคีตศิลป์ หลังจากนั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนในส ...
  • Thumbnail

   พิพิธภัณฑ์ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   นิติกร สิงห์ลอ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-12-01)
   ความรู้สึกโหยหาอดีตและความต้องการหวนกลับไปหาวิถีชีวิตท้องถิ่นในอดีตที่เคยรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง นำมาสู่การนำเอาประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตกลับมาใช้ใหม่ ปัจจัยสำคัญหนึ่งคือการใช้วัตถุสิ่งของ และสถาปัตยกรรมเป็นตัวแทนเพื่อรื้อ ...
  • Thumbnail

   ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   กมลพร อุดมธรรมรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-26)
   การศึกษาและการออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การรักษาในทางพุทธศาสนา รวมทั้ง ภูมิปัญญา วิธีคิด พัฒนาการการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในภูมิประเทศ เพื่อพัฒนา ...
  • Thumbnail

   โครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   อรทัย มหาวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   วิทยานิพนธ์เรื่องการออกแบบโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต ล้านนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี วัตถุประสงค์มุ่งเน้นศึกษาบทบาทหน้าที่ คติความเชื่อ สัญลักษณ์ ...
  • Thumbnail

   พิพิธภัณฑ์ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   นิติกร สิงห์ลอ; Nitikorn Singlor (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV