Now showing items 1-11 of 11

  • Thumbnail

   ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นเมืองโบราณขีดขิน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   จิรัสสา คชาชีวะ; ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์; ชวลิต ขาวเขียว; กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; ผุศดี รอดเจริญ; บัณฑิต สมประสงค์; ดำรงพันธุ์ อินแสงฟ้า (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   มื่อต้นปี 2550ภาควิชาโบราณคดี ได้เข้าดำเนินการและขุดค้นเมืองโบราณขีดขิน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีโดยได้รับทุนวิจัยศึกษาและพฒนาองค์กรจากการบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ ผลจากการขุดตรวจตัวเมืองและขุดค้นชั้นดินภายในตั ...
  • Thumbnail

   การล่มสลายของอาณาจักรเขมรโบราณ ตามทัศนะของ จิตร ภูมิศักดิ์ในแนวคิด มาร์กซิสม์ 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Kannika Suteerattanapirom (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   นักโบราณคดี พยายามอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตโดยใช้หลักฐานวัตถุทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนทางศึกษาทางวิทยาศาสตร์มานาน อย่างไรก็ตามบางครั้งความพยายามในการแปลความหลักฐานทางโบราณคดีและพยายามแวดล้อมทั้งปวง รวมทั้งการพยายามหาคำอธ ...
  • Thumbnail

   โบราณคดีครัวเรือนในพื้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-07)
   โบราณคดีครัวเรือน เป็นอีกมุมมองหนึ่งในการศึกษาสภาพสังคมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต โดยถือกำเนิดขึ้นและได้รับความนิยมกันในหมู่นักโบราณคดีในแถบโลกตะวันตก วัตถุประสงค์หลักของโบราณคดีครัวเรือนคือ มุ่งศึกษาลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัย ...
  • Thumbnail

   ศิลปะและโบราณคดีที่เจียงหนาน 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   มาลินี คัมภีรญานนท์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-07)
   เจียงหนานเป็นดินแดนทางภาคะวันออกเฉียงใต้บริเวณปากแม่น้ำแยงซีตอนล่าง มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ มีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจเป็นแหล่งกำเนิดทรัพยากรบุคคลที่เด่นดัง และเป็นศูนย์รวมงานศิลปะ และโบราณคดีตั้งแต่สมัยหินให ...
  • Thumbnail

   พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณ: ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นที่ตำบลธรรมศาลา 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Saritpong Khunsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011-01)
   การขุดค้นทางโบราณคดีที่ตำบลธรรมศาลา มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ทางฟากตะวันออกของเมืองนครปฐมโบราณ ผลการขุดค้นบ่งชี้ว่าบริเวณแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีร่องรอยหลักฐานการอยู่อาศัยขอ ...
  • Thumbnail

   สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ: องค์บิดาแห่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดีไทย 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   จิรัสสา คชาชีวะ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   การศึกษาลักษณะทางด้านศิลาวรรณาของหม้อสามขาในประเทศไทย 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   ชวลิต ขาวเขียว; Chawalit Khaokhiew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-01)
   บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาลักษณะศิลาวรรณาของหม้อสามขา จากแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงเทคโนโลยีการผลิต แหล่งวัตถุดิบ อุณหภูมิการเผา ผลการศึกษาพบว่า หม้อสามขาจากพื้นที่ภาคกลางจะใช้ ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐโอริสสากับประเทศไทย: ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Saritpong Khunsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-07)
   เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าอารยธรรมอินเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันดังจะเห็นได้จากแบบแผนการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการนับถือศาสนานอกจากนี้ยังได้พบโบราณวัตถุห ...
  • Thumbnail

   งานช่างฝีมือในยุคเหล็กของวัฒนธรรมโลงไม้บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   รัศมี ชูทรงเดช; Rasmi Shoocongdej (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014-01)
   วัฒนธรรมโลงไม้ มีอายุระหว่าง 2,600-1,000 ปีมาแล้ว เป็นตัวแทนของพิธีกรรมการฝังศพของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในยุคโลหะสมัยเหล็กบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังพบกระจายในจังหวัดเชียงใหม่และกาญจนบุรี ...
  • Thumbnail

   โบราณวิทยาเรื่องโลหะสำริดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   สุรพล นาถะพินธุ; Surapol Natapintu (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014-01)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำและใช้โลหะสำริดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนื้อหาหลักของบทความแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่คือ 1.)ความนำและ 2.)การทำและใช้สำริดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเท ...
  • Thumbnail

   แนวคิดใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณอู่ทอง 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
   นักวิชาการในอดีตส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ชุมชนโบราณที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คงมีฐานะเป็นเมืองท่าสำคัญในยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์หรือช่วงก่อนสมัยทวารวดี และเป็นเมืองหลวงระยะแรกของรัฐทวารวดี ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV