Now showing items 1-20 of 53

  • Thumbnail

   พลังธรรมชาติ หมายเลข 1 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1977)
  • Thumbnail

   ความประทับใจ 1 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   การขัดแย้งของรูปทรง 3 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   ความประทับใจจากอดีต 1 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
  • Thumbnail

   ภาพตัวเอง 1957/B 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
  • Thumbnail

   ความกลมกลืนของรูปทรงที่ขัดแย้งกัน 1 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   ทุกสิ่งในธรรมชาติ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ เช่น ภูเขา ทุ่งราบ แม่น้ำ และท้องฟ้า ย่อมมีพลังอำนาจที่ให้อิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ทั้งสิ้น เมื่อเรายืนอยู่เบื้องหน้าภูเขาอันสูงตระหง่าน เราย่อมรู้สึกถึงพลังความแข็งแกร่ง ...
  • Thumbnail

   ต้นฉบับ 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
  • Thumbnail

   ท่วงทีของสีเงิน 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของสีกับที่ว่าง A - 8 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ; Vimonmarn Khanthachavana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ศิลปินต้องการแสดงออกถึงความงามของความสัมพันธ์ของสีกับที่ว่าง เพื่อให้เกิดความรู้สึกในทางผ่อนคลายอันจะนำไปสู่ความปลอดโปร่งทางด้านจิตใจในที่สุด
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ในพิธีกรรม หมายเลข 11 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ศิลปินนำสัญลักษณ์ทางความเชื่อในพิธีกรรมสู่งานศิลปะ
  • Thumbnail

   Monument of love no.13/99 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   ในการแสดงออกของผลงานภาพพิมพ์ ศิลปินได้นำเอาวัตถุที่เป็นเสมือนหลักฐานพยานแห่งการดำรงอยู่ของมนุษย์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมาประกอบกันในสภาพการหนึ่ง จากจิตใต้สำนึก จินตนาการและความคิดฝันเป็นทิวทัศน์ของวัตถุที่ไม่มีจริงอยูในโลก
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของสีและที่ว่าง A - 14 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ; Vimonmarn Khanthachavana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   จากความรู้สึกที่มีต่อ ท้องฟ้า พื้นแผ่นดิน และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ศิลปินแสดงออกในลักษณะของความงาม ของความสัมพันธ์ของสีกับที่ว่างโดยรอบ
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ในพิธีกรรม 1992/3 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
   ในผลงานของศิลปินได้เสนอความคิด ความเชื่อและจินตนาการจากสิ่งที่ได้รับรู้จากพิธีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติในสังคมหนึ่งของมนุษย์ ด้วยผลงานทางทัศนศิลป์โดยการแสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธา และพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซึ่งเป็นพิธีกร ...
  • Thumbnail

   Ambition and idolization no.37/99 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล; Sittichai Pratchayaratikun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   หลังฝน 1 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงสารของชีวิตในชนบทอีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นสภาพของชีวิตในแง่มุมที่ดูธรรมดาเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน สิ่งแวดล้อมที่บริสุทธิ์ สงล สันโดษ และใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของชีวิตในชนบทไทย
  • Thumbnail

   Tense Invisble no.2 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ในสังคมปัจจุบันมนุษย์เรามักถูกกดดันจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวข้าพเจ้าต้องการแสดงความรู้สึกกดดันผ่านทางผลงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้า โดยนำร่างกายมนุษย์มาเป็นสื่อในการแสดงออก
  • Thumbnail

   ปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝน 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   สภาวะจำยอม 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   Very very beautiful indeed 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ทุกวันนี้ผู้คนต่างตะเกียกตะกายตามหาความสุขจนเหน็ดเหนื่อยทุรนทุรายจนกลายเป็นความทุกข์ ปัญหาอาจจะอยู่ตรงที่มัวแต่ไปยึดติดอยู่กับคำว่า "ความสุข" แล้วเฝ้าคิดฝันและอยากได้สิ่งต่างๆ เพราะมองความสุขเป็น "วัตถุ" แต่มิได้ตระหนักถ ...
  • Thumbnail

   หลังฝน 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ผลงานภาพพิมพ์ของข้าพเจ้า ได้ใช้สีจากส่วนต่างๆ เช่น ราก ใบ ดอก และลำต้นของพืช ซึ่งมีอยู่มากมาย สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาล มาสร้างเป็นผลงานพิมพ์ โดยอาศัยการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอินทรีย์เคมีของพืช มาสู่กระบวนการสร้างงานพิ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV